دانشگاه شاهد

مریم خالصی

استاد یار - دکتری تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (5)   Download XML   Download TXT

●  Tobacco Carcinogen-induced Alterations in Expression of Cellular Stress Response Genes in Lung of Wistar Rats and The Effect of Exercise Training
   ◂ maryam khalesi, Shadmehr Mirdar, Ali Samadi
   ✔ 1400/10/10  2021/12/31
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  کاهش بیان ژن عامل نکروز تومور الفا و عامل هسته ای کاپای بی در بافت ریه موش های صحرایی پس از یک دوره تمرین ورزشی شنای زیربیشینه
   ◂ مریم خالصی، شادمهر میردار، علی صمدی
   ✔ 1397/03/25  2018/06/15
    فیزیولوژی ورزشی- پژوهش در علوم ورزشی سابق
PDF   

●  تاثیر یک دوره تمرین شنای زیربیشینه بر بیان ژن Sirt1 و FoxO3a در بافت ریه رت های ویستار
   ◂ مریم خالصی، شادمهر میردار، علی صمدی
   ✔ 1397/03/20  2018/06/10
    مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
PDF   

●  تاثیر تمرین مقاومتی فزاینده بر توده عضله و شاخص های اکسایشی- ضد اکسایشی در بافت عضله موش های صحرایی دیابتی
   ◂ علی صمدی، عباسعلی گایینی، علی اصغر رواسی، مریم خالصی
   ✔ 1396/09/25  2017/12/16
    علوم زیستی ورزشی- حرکت سابق


●  شاخص توده چربی بدن (FMI) در مقایسه با شاخص توده وزن بدن (BMI) در تعیین چاقی کودکان پیش دبستانی
   ◂ عباسعلی گایینی، علی صمدی، مریم خالصی
   ✔ 1393/03/29  2014/06/19
    علوم پزشکی رازی - مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق=Razi Journal of Medical Sciences
PDF   

کتاب ها

●  خطوط راهنمای ACSM ویژه ازمون و تجویز فعالیت ورزشی
   ◂ عباسعلی گایینی، علی صمدی، مریم خالصی

●  راهنمای ارزیابی اجزای امادگی جسمانی مرتبط با سلامتی ACSM
   ◂ حامد عباسی، علی صمدی، مریم خالصی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید