دانشگاه شاهد

حشمت‌اله اسدی

استاد یار - دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : اقتصاد بهداشت
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید