دانشگاه شاهد

مریم ربیعی

استاد یار - تخصص زنانو مامایی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : زنان و زایمان
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (17)   Download XML   Download TXT

●  Pregnant Women’s Views on the Type of Delivery: Determinants and Relationships
   ◂ Nooshin Jalali, Shahrzad Hadavand, Farhad Jafari, Kobra khajavi Shojaie, Maryam Rabiee
   ✔ 1398/04/10  2019/07/01
    پرستاری و مامایی جامع نگر=Journal of Holistic Nursing and Midwifery
PDF   

●  اگاهی زنان باردار در مورد غربالگری سندرم داون و امینوسنتز و عوامل مرتبط با ان : یک مطالعه مقطعی
   ◂ زهرا جوهری، مریم ربیعی، اشرف پیراسته
   ✔ 1398/02/08  2019/04/28
    International Journal of Community Based Nursing and Midwifery


●  Low Back Pain Severity and Related Disability in Different Trimesters of Pregnancy and Risk Factors
   ◂ Maryam Rabiee, Niloofar Sarchamie
   ✔ 1397/07/23  2018/10/15
    International Journal of Womens Health and Reproduction Sciences
PDF   

●  The prevalence of low back pain and its effective factors in each trimester of pregnancy
   ◂ Maryam Rabiee, Nillofar Sarchamie
   ✔ 1396/12/05  2018/02/24
    زنان، مامایی و نازایی ایران
PDF   

●  فراوانی کمردرد درهریک از سه ماهه های بارداری و عوامل مرتبط بر ان در زنان حامله مراجعه کننده به بیمارستان شهید مصطفی خمینی سال 1394
   ◂ نیلوفر سرچمی، مریم ربیعی
   ✔ 1396/12/01  2018/02/20
    زنان، مامایی و نازایی ایران
PDF   

●  To Compare the Effects of Maternal Occupational Activities on Birth Weight: A Cross Sectional Study
   ◂ Shiva Rafati, Maryam Rabiee, Shabnam Golmohammadie, Shahrzad Hadavand
   ✔ 1396/11/02  2018/01/22
    Women Health Bulletin


●  ارتباط بین شاخص حلقه بند ناف با دیسترس جنینی
   ◂ Maryam rabiee، شیوارفعتی، محمدمهدی نقی زاده
   ✔ 1395/06/01  2016/08/22
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  عوارض جانبی حاملگی همراه با هموگلوبین H (HBH) بیماری
   ◂ Maryam rabiee، Shams Jalaaldin، Nafiseh Zafarghandi
   ✔ 1394/02/20  2015/05/10
    Iranian Journal of Pathology


●  Evaluation of Factors Affecting Sexual Desire During Menopausal Transition and Post Menopause
   ◂ Maryam Rabiee, Malihah Nasirie, Nafisah Zafarqandie
   ✔ 1393/09/01  2014/11/22
    Womens Health Bulietin
PDF   

●  بررسی تغییرات خلقی و عوامل موثر در دوران حوالی یائسگی وبعد یائسگی در همراهان مراجعه کننده به بیمارستانهای وابسته به دانشگاه شاهد 88-89
   ◂ علی دواتی، مریم ربیعی، Masoud Moghadamnia
   ✔ 1391/06/01  2012/08/22
    زنان، مامایی و نازایی ایران
PDF   پایان نامه ها

●  عوامل موثر بر دیدگاه متخصصین زنان و زایمان شهر تهران در انتخاب روش زایمان طی سالهای 95-94
   ◂ میثم صبوری راد

●  عوامل موثر بر دیدگاه زنان باردار مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهید مصطفی خمینی در رابطه با نوع زایمان طی سالهای 95-94
   ◂ نوشین جلالی ورنامخواستی

●  Disability induced by lowback pain in every trimesters of pregnancy in selected clinics in Tehran in 2013
   ◂ نیلوفر سرچمی

●  Correlation between salivary bacterial flora and adverse pregnancy outcomes
   ◂ مرضیه جعفری

●  بررسی عوامل خطر مرتبط با مرگ داخل رحمی
   ◂ زهره یوسفی

●  بررسی ارتباط دیسترس جنین با اندکس بند ناف
   ◂ هانیه حاجی بابایی

●  ارتباط شغل مادر و وزن جنین
   ◂ شبنم گل محمدی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید