دانشگاه شاهد

حوریه صادری

استاد - دکترای تخصصی میکربشناسی پزشکی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : میکروبیولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (84)   Download XML   Download TXT

●  مشخصات ژنتیکی و فیلوژنتیکی ژن M ویروس های انفلوانزا جدا شده ار بیماران ایرانی
   ◂ فریدا بهزادیان ، الهام موثر، پرویز اولیا، حوریه صادری
   ✔ 1397/12/22  2019/03/13
    Iranian Journal of Public Health
PDF   

●  بررسی اثر ضدمیکروبی ساکارومیسس سرویزیه علیه انتروتوکسیژنیک و انتروهموراژیک اشریشیاکلی
   ◂ مریم کوپایی، حوریه صادری، محمود امین مرعشی، پرویز اولیا
   ✔ 1397/09/02  2018/11/23
    میکروب شناسی پزشکی ایران
PDF   

●  اثر عصاره مایع رویی کشت و لیز سلولی مخمر ساکارومایسس سرویزیه پروبیوتیک بر تولید بیوفیلم و الژینات توسط باکتری سودوموناس ایروژینوزا
   ◂ زهرا قربانی ، پرویز اولیا ، ، محمود امین مرعشی، ، حوریه صادری
   ✔ 1397/06/07  2018/08/29
    میکروب شناسی پزشکی ایران
PDF   

●  اثر ضد میکربی اسانس مرزه (Satureja spp) بر تولید همولیزین و بیوفیلو در استافیلوکوکوس اوزئوس
   ◂ حوریه صادری، الهه تقیان، نوید سعیدی، فاطمه سفیدکن، رضا محمد صالحی، ایرج رسولی، پرویز اولیا
   ✔ 1397/05/01  2018/07/23
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران


●  غربالگری و شناسایی مشخصات ازمایشگاهی سویه های ساکارومیسس و کلوورومیسس
   ◂ پرویز اولیا، حوریه صادری، طاهره طهماسبی، حامد زارع، رحیم نصرتی، ریحانه مرادی
   ✔ 1397/01/12  2018/04/01
    Iranian Journal of Microbiology
PDF   

●  اثر سوپرناتانت مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر ممانعت از رشد باکتری سودوموناس ایروجینوزا و اثر ان بر بیان ژن اگزوتوکسین S در باکتری سودوموناس ایروجینوزا به روش Real-Time PCR
   ◂ حوریه صادری، پرویز اولیا، زهرا دهقان زاده، سید محمود امین مرعشی، مریم مکاری
   ✔ 1396/12/01  2018/02/20
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  بررسی اثر ساکارومایسس سرویزیه بر حرکت، الاستاز و الکالین پروتیاز در سودوموناس ایروجینوزا
   ◂ حوریه صادری، پرویز اولیا، مریم مکاری، سید محمود امین مرعشی، زهرا دهقان زاده
   ✔ 1396/12/01  2018/02/20
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  اثر مخمر پروبیوتیکی ساکارومایسس سرویزیه بر تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اوریوس
   ◂ نوید سعیدی، پرویز اولیا، سید محمود امین مرعشی، حوریه صادری
   ✔ 1396/10/01  2017/12/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  بررسی میزان الودگی باکتریایی اب یونیت های دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد
   ◂ عباسی، صادری، رضایی، اولیا
   ✔ 1396/10/01  2017/12/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثر ضد میکروبی عصاره مایع رویی کشت و لیز سلولی مخمر پروبیوتیک ساکارومیسس سرویزیه بر انتروتوکسوژنیک اشریشیاکلی و انتروهموراژیک اشریشیاکلی
   ◂ مریم کوپایی، پرویز اولیا، محمود امین مرعشی، حوریه صادری
   ✔ 1396/08/07  2017/10/29
    میکروب شناسی پزشکی ایران
PDF   مقالات کنفرانسی (40)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی فعالیت ضد ادنوویروسی برخی از گیاهان خانواده لامیاسه رشد کرده در ایران در کشت سلولی
   ◂ حوریه صادری، مریم عباسی
   ✔ 1397/02/22  2018/05/12
    هفتمین کنگره گیاهان دارویی
PDF   

●  اثر مخمر پروبیوتیکی ساکارومایسس سرویزیه بر فعالیت همولیتیک و ابراز الفاهمولیزین در استافیلوکوکوس اوریوس
   ◂ نوید سعیدی، حوریه صادری، پرویز اولیا، سید امین مرعشی
   ✔ 1396/11/11  2018/01/31
    دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  اثر لیزات ساکارومایسس سرویزیه بر تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اوریوس
   ◂ نوید سعیدی-حوریه صادری-پرویز اولیا-سید امین مرعشی
   ✔ 1396/01/31  2017/04/20
    دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات ازمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
PDF   

●  اثر سوپرناتانت ساکارومایسس سرویزیه بر تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اوریوس
   ◂ نوید سعیدی، حوریه صادری، پرویز اولیا، سید محمد امین مرعشی
   ✔ 1395/12/03  2017/02/21
    نهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  تفاوت در میزان مقاومت انتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین و حساس به متی سیلین
   ◂ حوریه صادری، رکسانا صاحب نسق، یاسرحاتم نژاد
   ✔ 1395/06/08  2016/08/29
    نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  حساسیت ضدمیکربی ایزوله های استرپتوکوکوس اگالاکتیه ایجاد کننده عفونت دستگاه ادراری در ایران
   ◂ حوریه صادری، شهرام برومندی
   ✔ 1395/06/08  2016/08/29
    نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران


●  شیوع مقاومت به داروهای ضدمیکربی در اشرشیاکلی جداشده از نمونه های بالینی مختلف بیماران، تهران، ایران
   ◂ حوریه صادری، برومندی، موسوی، صاحب نسق
   ✔ 1394/06/04  2015/08/26
    شانزدهمین کنگره ملی و بین المللی میکروب شناسی
PDF   

●  توزیع و الگوی حساسیت انتی بیوتیکی جدایه های باکتریایی کشت خون در تهران، ایران
   ◂ حوریه صادری، رکسانا صاحب نسق، شهرام برومندی، مرضیه موسوی
   ✔ 1393/11/23  2015/02/12
    هفتمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  مطالعه باکتریهای جداشده از پوست بیماران در تهران، ایران و الگوی مقاومت میکربی انها
   ◂ حوریه صادری، رکسانا صاحب نسق، شهرام برومندی، مرضیه موسوی
   ✔ 1393/11/23  2015/02/12
    هفتمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  حساسیت ضدمیکربی باکتریهای جدا شده از خلط در بیمارستان پارس تهران، ایران
   ◂ پوپک ایزدی، حوریه صادری، محمدابراهیم یارمحمدی، شهرام برومندی، رکسانا صاحب نسق، سیده مرضیه موسوی
   ✔ 1393/07/08  2014/09/30
    هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
PDF   کتاب ها

●  فرمول های عملی در بیوتکنولوژی

پایان نامه ها

●  Effect of Saccharomyces cerevisiae on expression of enterotoxin A gene in Staphylococcus aureus
   ◂ نوید سعیدی

●  Survey of antibiotic resistance of Pseudomonas aeruginosa isolated from patients in hospitals of Tehran in 2013
   ◂ الهام یوسفی

●  مطالعه مقاومت انتی بیوتیکی ایزوله های بالینی ادرار در شهر تهران در بهار 1392
   ◂ الهه صفخانی

●  Study of the antibacterial effects of Zinc oxide and Silver nanoparticles on Klebsiella pneumoniae and E.coli
   ◂ محسن کاوه

●  مقاومت ایزوله های اسینتو باکتر بومانی جدا شده از بیمارستان های شهر تهران در سال93- 92 نسبت به انتی بیوتیک های منتخب
   ◂ بهزاد اخوندزاده

●  اثر ضدمیکروبی نانوذرات‌نیترات‌نقره و اکسیدروی بر استافیلوکوکوس‌اوریوس، اسینتوباکتربایومانی و سودوموناس ایروژینوزا
   ◂ الهام اسمعیلی

●  بررسی ارتباط ژن¬های mexC و ampC با مقاومت به انتی بیوتیک های ضد سودوموناسی بتالاکتام در ایزوله-های بالینی سودوموناس ایروجینوزا
   ◂ فاطمه رضایی

●  Isolation and identification of indigenous strains of phosphate solubilazing Azetobacter spp
   ◂ رحیم نصرتی

●  Determination of prevalence of ermA and ermC genes in Staphylococcus aureus strains isolated from patients in four selected university hospital of Tehran in 2008
   ◂ بهزاد عمادی

●  Detection of Staphylococcus aureus strains with heterogeneous resistance to vancomycin isolated from patients in Tehran by Population Analysis Profile (PAP) method
   ◂ زهره مرتجینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید