دانشگاه شاهد

حوریه صادری

استاد - دکترای تخصصی میکربشناسی پزشکی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : میکروبیولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (91)   Download XML   Download TXT

●  تعیین مقدار ادنوویروس انسانی
   ◂ Sahar Gholipour، Mona Hosseini، Mahnaz Nikaeen، Mahdi Hadi، Mahdieh Sarmadi، Akbar Hassanzadeh، حوریه صادری
   ✔ 1400/12/29  2022/03/20
    Environmental Science and Pollution Research
PDF   

●  ارزیابی اثر ساکارومیسس سرویسیه بر ابراز ژنهای انتروتوکسین در اشریشیا کلی EHEC و ETEC
   ◂ مریم کوپائی، حوریه صادری، پرویز اولیا، سید محمد امین مرعشی، حدیث فتحی زاده
   ✔ 1400/11/28  2022/02/17
    Microbial Pathogenesis


●  استاندارد سازی روشهای ازمایشگاهی برای تعیین حصوصیات ضد میکربی اسانسها
   ◂ حوریه صادری، رضا محمدصالحی، پرویز اولیا، ایرج رسولی، مسعود داداشی
   ✔ 1400/09/10  2021/12/01
    Reviews in Medical Microbiology
PDF   

●  ارزیابی الگوی مقاومت انتی بیوتیکی، تولید الیینات و بیوفیلم در جدایه های بالینی سودوموناس ائروجینوزا
   ◂ نوید سعیدی، سعید بشارتی، فاطمه داورزنی، پرویز اولیا، حوریه صادری، ایرج رسولی
   ✔ 1399/11/13  2021/02/01
    Iranian Journal of Public Health
PDF   

●  تنوع ژنتیکی زیاد در جدایه های اشریشیا کلی از بیماران دارای اسهال حاد در استان خوزستان، جنوب غربی ایران
   ◂ پرویز اولیا، حوریه صادری، رویا قنواتی، عطیه دربندی، سعید بوذری
   ✔ 1399/10/03  2020/12/23
    Reviews in Medical Microbiology


●  اثر اسانس های مرزه Satureja spp بر عوامل بیماری زایی سودوموناس ائروجینوزا
   ◂ ایرج رسولی، حوریه صادری، پرویز اولیا، نوید سعیدی، الهه تقیان، فاطمه سفیدکن، صالحی
   ✔ 1399/04/26  2020/07/16
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران


●  اثر مهاری مخمر پروبیوتیکی ساکارومایسس سرویزیه بر تشکیل بیوفیلم و بیان ژن های الفا همولیزین و انتروتوکسین A استافیلوکوکوس اورئوس
   ◂ نوید سعیدی، پرویز اولیا، سید محمود امین مرعشی، حوریه صادری
   ✔ 1398/06/06  2019/08/28
    Iranian Journal of Microbiology
PDF   

●  Genetic and Phylogenetic Characterization of the M Gene of Influenza A Virus Isolated from Iranian Patients
   ◂ Farida Behzadian, Elham Moasser, Parviz Owlia, Horieh Saderi
   ✔ 1397/12/22  2019/03/13
    Iranian Journal of Public Health
PDF   

●  بررسی اثر ضدمیکروبی ساکارومیسس سرویزیه علیه انتروتوکسیژنیک و انتروهموراژیک اشریشیاکلی
   ◂ مریم کوپایی، حوریه صادری، محمود امین مرعشی، پرویز اولیا
   ✔ 1397/09/02  2018/11/23
    میکروب شناسی پزشکی ایران=Iranian Journal of Medical Microbiology
PDF   

●  اثر عصاره مایع رویی کشت و لیز سلولی مخمر ساکارومایسس سرویزیه پروبیوتیک بر تولید بیوفیلم و الژینات توسط باکتری سودوموناس ایروژینوزا
   ◂ زهرا قربانی، پرویز اولیا، محمود امین مرعشی،، حوریه صادری
   ✔ 1397/06/07  2018/08/29
    میکروب شناسی پزشکی ایران=Iranian Journal of Medical Microbiology
PDF   مقالات کنفرانسی (40)   Download XML   Download TXT

●  Evaluation of anti-adenovirus activity of some plants from Lamiaceae family grown in Iran in cell culture
   ◂ Horieh Saderi
   ✔ 1397/02/22  2018/05/12
    هفتمین کنگره گیاهان دارویی
PDF   

●  اثر مخمر پروبیوتیکی ساکارومایسس سرویزیه بر فعالیت همولیتیک و ابراز الفاهمولیزین در استافیلوکوکوس اوریوس
   ◂ نوید سعیدی، Horieh Saderi، Parviz Owlia، سید امین مرعشی
   ✔ 1396/11/11  2018/01/31
    دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  اثر لیزات ساکارومایسس سرویزیه بر تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اوریوس
   ◂ نوید سعیدی، حوریه صادری، پرویز اولیا، سید امین مرعشی
   ✔ 1396/01/31  2017/04/20
    دهمین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره کشوری ارتقا کیفیت خدمات ازمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران
PDF   

●  اثر سوپرناتانت ساکارومایسس سرویزیه بر تشکیل بیوفیلم استافیلوکوکوس اوریوس
   ◂ نوید سعیدی، Horieh Saderi، Parviz Owlia، سید محمد امین مرعشی
   ✔ 1395/12/03  2017/02/21
    نهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  تفاوت در میزان مقاومت انتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اوریوس مقاوم به متی سیلین و حساس به متی سیلین
   ◂ حوریه صادری، رکسانا صاحب نسق، یاسرحاتم نژاد
   ✔ 1395/06/08  2016/08/29
    نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  حساسیت ضدمیکربی ایزوله های استرپتوکوکوس اگالاکتیه ایجاد کننده عفونت دستگاه ادراری
   ◂ حوریه صادری، شهرام برومندی
   ✔ 1395/06/08  2016/08/29
    نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران


●  شیوع مقاومت به داروهای ضدمیکربی در اشرشیاکلی جداشده از نمونه های بالینی مختلف بیماران، تهران، ایران
   ◂ Horieh Saderi، برومندی، موسوی، صاحب نسق
   ✔ 1394/06/04  2015/08/26
    شانزدهمین کنگره ملی و بین المللی میکروب شناسی
PDF   

●  توزیع و الگوی حساسیت انتی بیوتیکی جدایه های باکتریایی کشت خون در تهران، ایران
   ◂ Horieh Saderi، رکسانا صاحب نسق، شهرام برومندی، مرضیه موسوی
   ✔ 1393/11/23  2015/02/12
    هفتمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  مطالعه باکتریهای جداشده از پوست بیماران در تهران، ایران و الگوی مقاومت میکربی انها
   ◂ Horieh Saderi، رکسانا صاحب نسق، شهرام برومندی، مرضیه موسوی
   ✔ 1393/11/23  2015/02/12
    هفتمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  حساسیت ضدمیکربی باکتریهای جدا شده از خلط در بیمارستان پارس تهران، ایران
   ◂ Poopak Izadi، Horieh Saderi، Mohammad Yarmohammadi، شهرام برومندی، رکسانا صاحب نسق، سیده مرضیه موسوی
   ✔ 1393/07/08  2014/09/30
    هشتمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی
PDF   کتاب ها

●  فرمول های عملی در بیوتکنولوژی

پایان نامه ها

●  Effect of Saccharomyces cerevisiae on expression of enterotoxin A gene in Staphylococcus aureus
   ◂ نوید سعیدی

●  Survey of antibiotic resistance of Pseudomonas aeruginosa isolated from patients in hospitals of Tehran in 2013
   ◂ الهام یوسفی

●  مطالعه مقاومت انتی بیوتیکی ایزوله های بالینی ادرار در شهر تهران در بهار 1392
   ◂ الهه صفخانی

●  Study of the antibacterial effects of Zinc oxide and Silver nanoparticles on Klebsiella pneumoniae and E.coli
   ◂ محسن کاوه

●  مقاومت ایزوله های اسینتو باکتر بومانی جدا شده از بیمارستان های شهر تهران در سال93- 92 نسبت به انتی بیوتیک های منتخب
   ◂ بهزاد اخوندزاده

●  اثر ضدمیکروبی نانوذرات‌نیترات‌نقره و اکسیدروی بر استافیلوکوکوس‌اوریوس، اسینتوباکتربایومانی و سودوموناس ایروژینوزا
   ◂ الهام اسمعیلی

●  بررسی ارتباط ژن¬های mexC و ampC با مقاومت به انتی بیوتیک های ضد سودوموناسی بتالاکتام در ایزوله-های بالینی سودوموناس ایروجینوزا
   ◂ فاطمه رضایی

●  جدا سازی و شناسایی سویه های بومی ازتو باکتر حل کننده فسفات
   ◂ رحیم نصرتی

●  تعیین شیوع ژن های ermA و ermC در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیماران در چهار بیمارستان دانشگاهی منتخب تهران در سال
   ◂ بهزاد عمادی

●  Detection of Staphylococcus aureus strains with heterogeneous resistance to vancomycin isolated from patients in Tehran by Population Analysis Profile (PAP) method
   ◂ زهره مرتجینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید