دانشگاه شاهد

محمدمهدی عطارپوریزدی

مربی - کارشناسی ارشد میکروبشناسی پزشکی میکروب شناسی پزشکی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : میکروبیولوژی
شماره اتاق : 02151212673
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (7)   Download XML   Download TXT

●  Antimicrobial Resistance and Molecular Typing of Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumanii Isolated from a burn hospital in Tehran, Iran
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi, Sareh sadat Hosseini
   ✔ 1398/05/30  2019/08/21
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  Enhancement of Expression Level of Modified t-PA (TNKase) in Leishmania tarentolae by Induction System
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi, Nikky Tofighi, Taraneh Rajaee, Marzieh Ghahremanlou, Ahmad Adeli, Azam Bolhassani, Mohammad Azizi, Noushin Davoudi
   ✔ 1398/04/24  2019/07/15
    Iranian Biomedical Journal


●  Identification of the serotypes of bacterial meningitis agents; implication for vaccine usage
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi, Abdolreza Ghamarian, Mirkaveh Mousaviehzadeh, Noushin Davoudi
   ✔ 1393/05/25  2014/08/16
     مدیریت دولتی- دانش مدیریت سابق
PDF   

●  تهیه سازه های مناسب به منظور بیان ژن اینترفرون گامای انسانی در Leishmania tarentolae
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی، نوشین داودی، اعظم همتی، حسین سلطانی
   ✔ 1391/06/01  2012/08/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  اثر عصاره متانولی گیاه درمنه ایرانی بر سینتیک رشد باکتری های استافیلو کوکوس اورئوس و باسیلوس سوبتیلیس
   ◂ مرجان خالویی، محمدمهدی عطارپوریزدی، محمد نیاکان، جواد صفایی-زهرا جعفری
   ✔ 1390/09/20  2011/12/11
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants
PDF   

●  مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره زردچوبه با انتی بیوتیک های منتخب بر باکتری های جدا شده از عفونت زخم سوختگی
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی، محمد کمالی نژاد- نسیم سادات فلوایی کوچک
   ✔ 1388/10/30  2010/01/20
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثر ضد میکروبی عصاره Terminalia Catappa L. بر باکتریهای جدا شده از عفونت زخم سوختگی و مقایسه ان با اثر انتی‌بیوتیکهای منتخب
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی، محمد کمالی‌نژاد، نسیم‌سادات فلوایی‌کوچک، صادق منصوری
   ✔ 1388/09/30  2009/12/21
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران


مقالات کنفرانسی (45)   Download XML   Download TXT

●  Identification of the Bacterial Meningitis agents in Children with Febrile Seizure
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi
   ✔ 1398/12/01  2020/02/20
    Annual Congress on Child & Adolescent Neurology
PDF   

●  Identification of the serotypes of bacterial meningitis agents; Implication for vaccine usage
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi
   ✔ 1398/10/23  2020/01/13
    THE 28th IRANIAN CONGRESS ON INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL Medicine
PDF   

●  Antibacterial activity of Cinnamomum zeylanicum essential oil against Escherichia coli isolated from urinary tract infections
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi
   ✔ 1398/10/23  2020/01/13
    THE 28th IRANIAN CONGRESS ON INFECTIOUS DISEASE AND TROPICAL Medicine
PDF   

●  Antibacterial activity and chemical constituents of Anvillea garcini methanolic extract against Streptococcus pyogenes and Bacillus anthracis
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi
   ✔ 1398/09/21  2019/12/12
    12th International Congress of Laboratory and Clinic
PDF   

●  Antibacterial activity of Curcuma longa ethanolic extract against Pseudomonas aeruginosa isolated from burn wound infection and molecular typing of them
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi
   ✔ 1398/02/01  2019/04/21
    The 12th International & 17th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratory
PDF   

●  Antibacterial activity of Curcuma longa ethanolic extract against Acinetobacter baumanii isolated from burn wound infection and molecular typing of them.
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi
   ✔ 1398/01/29  2019/04/18
    The 12th International & 17th National Congress on Quality Improvement in Clinical Laboratory
PDF   

●  بررسی ازمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی Curcuma amada بر استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از عفونت های زخم سوختگی و مقایسه با اثر انتی بیوتیک های منتخب
   ◂ محمدمهدی عطارپوریزدی
   ✔ 1397/12/09  2019/02/28
    3rd International & 8th National Burn Congress
PDF   

●  Antibacterial activity of Nigella sativa ethanolic extract against two pathogenic bacteria
   ◂ Mohammad Mehdi Attarpour Yazdi
   ✔ 1397/10/27  2019/01/17
    11th International Congress of Laboratory and Clinic
PDF   

●  Antibacterial activity of Nigella sativa extract against four pathogenic bacteria
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1397/05/25  2018/08/16
    The 5th Iranian Congress ofMedical Bacteriology
PDF   

●  HCV Contamination of Medicine Instruments in Surgery Department
   ◂ Mohammadmahdi Atarpour Yazdi
   ✔ 1397/01/29  2018/04/18
    2nd International Congress on Prevention Strategies for Healthcare - Associated Infections
PDF   پایان نامه ها

●  بررسی ازمایشگاهی اثر ضد باکتریایی عصاره اتانولی گیاه اروانه بر سه میکروارگانیسم داخل دهانی و مقایسه ان با اثر انتی‌بیوتیک ونکومایسین
   ◂ محمد حسن یوسفی

●  Detection of Immune stability Hepatitis B vaccin
   ◂ علیرضا رضایی

●  تعیین اثر ضد میکروبی عصاره گیاه درمنه Artemisia persica بر علیه باکتری های بیماریزا
   ◂ مرجان خالویی

●  بررسی میزان تاثیر ضد باکتری گیاه Nepeta persica بر باکتری های استاندارد
   ◂ مژگان بیگی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید