دانشگاه شاهد

محمدعلی فخاریان

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : جراحی عمومی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

پایان نامه ها

●  ارتباط بین راستای اندام تحتانی و رضایت بیماران پس از عمل تعویض مفصل زانو
   ◂ سیدمحمدرضا عمادی

●  تعیین میزان بقای یکساله در بیماران جراحی شده با تشخیص شکستگی انتهای فوقانی فمور در بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران در فاصله سالهای 86-80
   ◂ روژین فرزانه

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید