دانشگاه شاهد

اصغر فرشاد

مربی - جراحی عمومی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : اقتصاد بهداشت
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

پایان نامه ها

●  ارزیابی سیاستهای توسعه بیمه های اجتماعی درمان در بخش غیررسمی اشتغال
   ◂ وحید علیپور

●  ارزیابی بیمه درمان روستاییان براساس اهداف و سیاستهای گسترش عدالت
   ◂ مجید خسروی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید