دانشگاه شاهد

اصغر فرشاد

مربی - جراحی عمومی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : اقتصاد بهداشت
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

پایان نامه ها

●  ارزیابی سیاست های کاهش پرداخت مستقیم خانوارها در بخش بهداشت و درمان کشور درسال های 1375-1386
   ◂ نسترن انوشه

●  ارزیابی طرح بیمه درمانی روستائیان بر اساس اهداف و سیاستهای گسترش عدالت
   ◂ مجید خسروی

●  ارزیابی سیاستهای توسعه بیمه های اجتمائی در بخش غیر رسمی اشتغال
   ◂ وحید علیپور

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید