دانشگاه شاهد

مریم جدید میلانی

استاد یار - دکتری پرستاری


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : پرستاری بهداشت و مدیریت پرستاری
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (23)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر فعالیت ورزشی هنگام دیالیز بر کیفیت خواب سالمندان تحت همودیالیز
   ◂ مریم جدید میلانی، منصور علی محمدی، علی صمدی
   ✔ 1400/08/10  2021/11/01
    پرستاری ایران


●  ارتباط شادکامی با خود- تعالی در سالمندان شهر خشکرود شهرستان زرندیه
   ◂ علی دواتی، مریم جدید میلانی، امین عیسی نژاد، محبوبه لاله کانی
   ✔ 1399/02/01  2020/04/20
    پرستاری ایران


●  مقایسه سلامت عمومی در زنان سالمند فعال و غیر فعال شهر قم
   ◂ طاهره صباغی قمی، سیدامیرحسین پیشگویی، کبری اخوندزاده، مریم جدید میلانی
   ✔ 1398/04/01  2019/06/22
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق


●  رابطه استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی شهر شیراز، سال 1396
   ◂ ابوذر نگهداری، مریم جدید میلانی، سیده نفیسه ال محمد، امیر سیدحسین پیشگویی
   ✔ 1397/12/11  2019/03/02
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق


●  اولویت پژوهی پرستاری در ایران: یک مطالعه دلفی
   ◂ فاطمه اسکویی، صدیقه خنجری، مریم جدید میلانی، مریم قراچه
   ✔ 1397/09/01  2018/11/22
    مجله پرستاری و مامایی ارومیه
PDF   

●  بررسی تاثیر برنامه اموزش خودمراقبتی براساس تئوری خود- تعالی Reed در بیماران تحت همودیالیز
   ◂ معصومه علیپورگنجه کتاب، سیدامیرحسین پیشگویی، مریم جدید میلانی
   ✔ 1397/08/01  2018/10/23
    پژوهش پرستاری ایران- پژوهش پرستاری سابق


●  The effect of peer support group on self-transcendence in patients undergoing haemodialysis
   ◂ Maryam Jadid-Milani, Parastoo Amiri, Marjan Vejdani, Hamid Salehiniya, Akram Malek-Khahi
   ✔ 1395/12/30  2017/03/20
    Biomedical Research and Therapy


●  بررسی تاثیر اموزش ترکیبی بر وضعیت تغذیه و کفایت دیالیز بیماران تحت همودیالیز
   ◂ مجتبی رعیتی، مریم جدید میلانی، امیرحسین پیشگویی، مریم پاک فطرت
   ✔ 1395/05/12  2016/08/02
    پرستاری داخلی -جراحی


●  بررسی تاثیر شرکت در گروه حمایتی همتایان بر عملکرد جنسی بیماران تحت درمان با همودیالیزبیمارستان واسعی شهرستان سبزوار
   ◂ اکرم ملک خواهی، مریم جدید میلانی، پرستو امیری
   ✔ 1395/03/12  2016/06/01
    مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار


●  گزارش یک مورد درمان بواسیر درجه ی 4 بر پایه ی طبّ سنّتی ایرانی
   ◂ نظام نهرینی، مریم جدید میلانی
   ✔ 1395/01/01  2016/03/20
    طب مکمل
پایان نامه ها

●  تاثیر فعالیت ورزشی هنگام دیالیز بر میزان درد درک شده و کیفیت خواب سالمندان تحت همودیالیز
   ◂ منصور علی محمدی

●  ارتباط شادکامی با خود- تعالی در سالمندان شهر خشکرود شهرستان زرندیه
   ◂ محبوبه لاله کانی

●  تاثیر رایحه گلاب بر سطح اضطراب و شاخص‌های همودینامیک سالمندان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه قلبی
   ◂ مریم هاشمی سیاوشانی

●  بررسی سلامت عمومی ‌و خود تعالی در زنان سالمند فعال و غیر فعال شهر قم سال 1397
   ◂ طاهره صباغی قمی

●  بررسی رابطه استرس شغلی با کیفیت زندگی کاری پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی شهر شیراز در سال 6931
   ◂ ابوذر نگهداری

●  بررسی تاثیر برنامه اموزش خودمراقبتی بر خود-تعالی بیماران تحت همودیالیز
   ◂ معصومه علیپور گنجینه کتا

●  بزرسی تاثیر گروه حوایتی همتایان بر توانمندسازی خودکارامدی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون
   ◂ محمدرضا سعیدی

●  بررسی تاثیر اموزش تلفیقی بر وضعیت تغذیه و کفایت دیالیز بیماران تحت همودیالیز
   ◂ مجتبی رعیتی

●  Using the phone and SMS follow up care on treatment regimen adherence in patients Coronary Artery Bypass Graft
   ◂ زهرا پشت چمن

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید