دانشگاه شاهد

محمدحسن قوسیان مقدم

استاد یار - دکترای تخصصی کلینیکال پاتولوژی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : بیوشیمی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (24)   Download XML   Download TXT

●  The Effect of Oral Administration of Hypericum Perforatum on Serum Glucose and Lipids, Hepatic Enzymes and Lipid Peroxidation in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
   ◂ Neda Mehdizade, Ali Ghanem, Mehrdad Roghani, Iman Ansari, Mohammadhassan Ghosian Moghadam
   ✔ 1396/09/12  2017/12/03
    Galen Medical Journal


●  اثر گیاه بوزیدان بر روی هورمو نهای جنسی و سطح گنادوتروپین در موش های نر معتاد
   ◂ بتول رحمتی، محمدحسن قوسیان مقدم، محسن خلیلی، احسان عنایتی، مریم ملکی، سمانه رضایی منفرد
   ✔ 1395/07/30  2016/10/21
    International Journal of Fertility and Sterility


●  Effect of Hypericum perforatum Aqueous Extracts on Serum Lipids, Aminotransferases, and Lipid Peroxidation in Hyperlipidemic Rats
   ◂ Mohammad Hassan Ghosian Moghaddam, Mehrdad Roghani, Maryam Maleki
   ✔ 1395/02/10  2016/04/29
    Research in Cardiovascular Medicine


●  اثر درمان ترکیبی دییازپام و گلی بن کلامید بر روی میزان لیپید و گلوکز سرم در موشهای دیابتب نوع 2
   ◂ اعظم جعفری فرد، محسن خلیلی، محمدحسن قوسیان مقدم، الهام زاهدی
   ✔ 1394/12/20  2016/03/10
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  تعیین موانع فردی و سازمانی اجرای طرحهای پژوهشی از دیدگاه دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه شاهد
   ◂ فرزانه شجاع شفیعی، علی دواتی، محمدحسن قوسیان مقدم
   ✔ 1394/05/01  2015/07/23
    اموزش پزشکی و توسعه قزوین=The Journal of Medical Education And Development


●  اثر تجویز خوراکی گیاه مریم گلی بر سطح گلوکز، لیپیدهای سرم و استرساکسیداتیو بافتکبدی موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ روغنی مهرداد، محمدحسن قوسیان مقدم، گرجی زاده صدرایی
   ✔ 1394/04/01  2015/06/22
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان


●  اثر درمان ترکیبی کافیین و کلی بن کلامید بر چربی ها و گلوکز سرم موش های صحرایی دیابتی نوع 2
   ◂ سعیده قاسمی دولت ابادی، محسن خلیلی، محمدحسن قوسیان مقدم
   ✔ 1394/02/20  2015/05/10
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  Fumaria parviflora lam Effect on serum level of glucose and lipids in streptozotocin induced rat
   ◂ Mehrdad Roghani, Mohamdhassan Moghadam, Zahra Mohammad Nejad , arezu mehrabiyan
   ✔ 1393/06/16  2014/09/07
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  اثر تجویز خوراکی پودر گیاه مرزنجوش بر میزان گلوکز لیپید سرم انزیم های کبدی و استرس اکسیداتیو موش صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
   ◂ روغنی مهرداد، محمدحسن قوسیان مقدم، منا شیرازی مریم راهنما
   ✔ 1393/04/18  2014/07/09
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  The Effects of Origanum Majorana on Oxidative Stress and Histopathology of Renal Tissue among Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
   ◂ Mohammadhassan Ghosian Moghaddam, Iman Ansari, Mehrdad Roghani, Mohammad Moradi
   ✔ 1392/06/04  2013/08/26
     THRITA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
PDF   مقالات کنفرانسی (58)   Download XML   Download TXT

●  Comparison of protective effect of hydroalcoholic extract of Anethum graveolens and Berberis vulgaris on serum level of ALT and AST in lipopolysaccharide induced liver injury in rats
   ◂ Mohamdhassan Ghosian Moghadam, Mehrdad Roghani, Mohammad Keshavarzi
   ✔ 1397/09/15  2018/12/06
    بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی اسیب شناسی
PDF   

●  Comparison of protective effect of Berberis Vulgaris and Citrullus colocynthis hydroalcoholic extracts on serum level of ALP in rats with liver injury induced by Lipopolysaccharide
   ◂ Mohamdhassan Ghosian Moghadam, Mehrdad Roghani, Mahdi Rahmanpour
   ✔ 1397/09/15  2018/12/06
    بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
PDF   

●  Comparison of effect of Anethum graveolens and Citrollus colocynthis hydroalcoholic extracts on lipid peroxidation in lipopolysaccharide-induced liver injury in the rat
   ◂ Mohamdhassan Ghosian Moghadam, Mehrdad Roghani, Atefeh Ghorbanpour
   ✔ 1397/09/14  2018/12/05
    بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
PDF   

●  اثر عصاره هیدروالکلی زرشک بر میزان انزیم های الانین امینوترانسفراز و اسپارتات امینوترانسفراز در مدل تجربی اسیب کبدی القا شده با لیپو پلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ عاطفه قربان پورولوکلائی، روغنی مهرداد، محمد تقی پور، محمدحسن قوسیان مقدم
   ✔ 1396/06/09  2017/08/31
    نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
PDF   

●  اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه شوید بر میزان پراکسیداسیون لیپید در موش های صحرایی با اسیب کبدی القا شده توسط لیپو پلی ساکارید
   ◂ محمدحسن قوسیان مقدم، روغنی مهرداد، مهدی رحمن پور، احمد چنگایی
   ✔ 1396/06/09  2017/08/31
    نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
PDF   

●  اثر عصاره هیدروالکلی گیاه زرشک بر سطح مالون دی الدیید در اسیب کبدی القا شده با لیپو پلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ محمد تقی پور، محمدحسن قوسیان مقدم، روغنی مهرداد، سپیده سالاری
   ✔ 1396/06/07  2017/08/29
    نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
PDF   

●  اثر عصاره هیدرو الکلی گیاه شوید بر میزان فعالیت انزیم های الانین امینوترانسفراز و اسپارتات امینو ترانسفراز موش صحرایی با اسیب کبدی القا شده توسط لیپو پلی ساکارید
   ◂ محمدحسن قوسیان مقدم، روغنی مهرداد، فائزه ملاحسینی، احمد چنگایی
   ✔ 1396/06/07  2017/08/29
    نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
PDF   

●  اثر عصاره هیدروالکلی هسته هندوانه ابو جهل بر میزان پراکسیداسیون یپید در موش های صحرایی با اسیب کبدی القا شده با لیپو پلی ساکارید
   ◂ محمدحسن قوسیان مقدم
   ✔ 1396/06/06  2017/08/28
    نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
PDF   

●  اثر تجویز مرزنجوش برمیزان فعالیت انزیم کاتالاز در بافت هموژنیزه کلیه موش دیابتی شده با استرپتوزوسین
   ◂ محمدحسن قوسیان مقدم، بهرامی روغنی
   ✔ 1393/06/13  2014/09/04
    پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
PDF   

●  اثر ترکیب درمانی دیازپام و گلی بن کلامید بر استرس اکسیداتیو در قلب رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوسین
   ◂ محمدحسن قوسیان مقدم، محیا حسینی
   ✔ 1393/06/13  2014/09/04
    پانزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
PDF   پایان نامه ها

●  تاثیر عصاره هیدروالکلی هسته هندوانه ابوجهل بر اسیب کبدی القا شده با لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ محمدمهدی نوریه

●  تاثیر عصاره هیدروالکلی شوید بر اسیب کبدی القا شده توسط لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ احمد چنگایی

●  تاثیر عصاره هیدروالکلی زرشک بر اسیب کبدی القا شده با لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ محمود تقی پورپنجکی

●  اثر ترکیب درمانی دیازپام و گلی بن کلامید بر چربی ها و گلوکز سرم موشهای صحرایی دیابتی نوع دو
   ◂ اعظم جعفری فرد

●  بررسی پایان نامه های دانشجویان پزشکی دانشگاه شاهد طی سالهای 1380 لغایت 1392
   ◂ علیرضا ملکی

●  Effect of combination therapy with caffeine and Glibenclamide on serum lipids and glucose in type 2 Diabetic rats
   ◂ سعیده قاسمی دولت ابادی

●  The Effect of Hypericum Perforatum Aqueous Extracts on Serum Lipids, Aminotransferase, and Antioxidant Status in Hyperlipidemic Rats
   ◂ مریم ملکی

●  اثر عصاره برگ زیتون بر سطح چربی های خون، امینوترانسفرازها، الکالین فسفاتاز و پراکسیداسیون لیپیدی در موش های صحرایی نر هیپرلیپدمیک
   ◂ شهناز محمدی

●  The effect of aqueous extract of “Tribulus terrestris L” on serum lipids , aminotransferases, alkaline phosphatase and lipid peroxidation in an experimental model of hyperlipidemia in male rat
   ◂ حوریه فرح روز

●  اثر شاه تره بر میزان گلوکز ،چربیهای سرم، انزیم های کبدی و مالون دی الدهید در موش صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین
   ◂ زهرا محمد نژادنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید