دانشگاه شاهد

محمد حسین قینی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : علوم تشریح و پاتولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (16)   Download XML   Download TXT

●  -------------------
   ◂ Mohammad Hossein Ghini, Noushin Jalayer Naderi
   ✔ 1396/03/09  2017/05/30
    Iranian Journal of Pathology


●  بررسی فراوانی عفونت های بیمارستانی با باسیل های گرم منفی هوازی، مقاومت های انتی بیوتیکی و عوامل خطر ان ها در سال های 1393-1391 در بیماران بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی
   ◂ Dr. Maryam Amini، Dr. Marjan Vahidian، Dr.Mohammad Vaseie، Dr.Mohammadhossein Gheini، Dr. Ali Davati
   ✔ 1395/07/01  2016/09/22
    International Journal of Pharmacy & Technology


●  اثر حفاظت عصبی اریترو پویتین بر نورون های حرکتی نخاعی به دنبال اکسوتومی در نوزاد موش صحرایی
   ◂ علیرضا عزیززاده دلشاد، محمدحسین قینی، ریحانه میرطهماسب محمدی
   ✔ 1395/03/01  2016/05/21
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان=The Scientisic Journal of Zanjan University of Medical Sciences


●  Lipopolysaccharide Effect on Vascular Endothelial Factor and Matrix Metalloproteinases in Leukemic Cell Lines In vitro
   ◂ Fatemeh Hajighasemi, Mohammad Hossein Gheini
   ✔ 1394/03/01  2015/05/22
    International Journal Of Cancer Management- Previous Title: Iranian Journal of Cancer Prevention


●  اثر حفاظتی اپی گالو کاتکین گالات در مدل بیماری پارکینسون القاشده با 6-هیدروکسی دوپامین
   ◂ روغنی مهرداد، قینی، مسکار
   ✔ 1393/08/10  2014/11/01
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  The Pro-apoptotic Effect of Allicin on Human Colon Adenocarcinoma Cell Line HT29
   ◂ Alireza Azizzadeh Delshad, Mohammad Hossein Gheini, Marjan Heshmati
   ✔ 1393/01/01  2014/03/21
    Iranian Journal of Pathology
PDF   

●  تعیین ارتباط بروز سیتوکراتین 20 و سیتوکراتین 7 با عوامل تعیین کننده پیش اگهی در ادنوکارسینوم معده
   ◂ محمد حسین قینی، نوشین جلایر نادری
   ✔ 1392/11/01  2014/01/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  Cytokeratin 20 in Transitional cell carcinoa of Bladder and Relation with Prognostic factor
   ◂ shaghayegh sadat esmaeilnezhad, Ali Davati, Mohammad Gheini
   ✔ 1391/04/01  2012/06/21
    Iranian Journal of Pathology
PDF   

●  Garlic Extract can Induce apoptotic Death in the Human colon adenocrcionoma HT29 Cell Line
   ◂ Marjan Heshmati, Alireza Azizzadeh Delshad, Mohammad Gheini
   ✔ 1389/04/11  2010/07/02
    Iranian Journal of Pathology


●  اثر مصرف خوراکی علف چشمه بر میزان گلوکز و چربی های سرم و بازسازی سلول های بتا موش صحرایی دیابتی
   ◂ روغنی مهرداد، محمد حسین قینی، ال اقا
   ✔ 1389/04/01  2010/06/22
    علوم پزشکی رازی - مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق=Razi Journal of Medical Sciences
پایان نامه ها

●   بیان سیتوکراتین 7 در ادنوکارسینوم رحم و ارتباط ان با درجه ی تومور
   ◂ رسا سلمانی اشناری

●  بیان سایتوکراتین 7 در ادنوکارسینوم کلیه و ارتباط ان با درجه بندی بافتی تومور
   ◂ علی کوهی فرد

●  بررسی فراوانی عفونت های بیمارستانی با باسیل های گرم منفی هوازی، مقاومت های انتی بیوتیکی و عوامل خطر ان ها در سال های 1393-1391 در بیماران بستری در بیمارستان شهید مصطفی خمینی
   ◂ مرجان وحیدیان

●  بررسی وضعیت سیتوکراتین 7 در مبتلایان به کارسینوم مثانه و ارتباط ان با عوامل موثر در پیش اگهی
   ◂ محسن ادیبی دومیرکلائی

●  بیان سایتوکراتین 7 در ادنوکارسینوم پروستات و ارتباط ان با درجه بندی بافتی تومور
   ◂ ارمین عظیمی کنگرلویی

●  Neuroprotective Effect of Erythropoietin on Spinal Motoneurons in Neonate Rat
   ◂ ریحانه میرطهماسب محمدی

●  Determination of neuroprotective effect of epigalocatechin gallat in an experimental model of parkinson disease using 6hydroxydopamine
   ◂ حسین مس کار

●  تعیین وضعیت سیتوکراتین 20 در سرطان پستان و ارتباط ان با فاکتورهای پیش اگهی
   ◂ سحر ابروتین

●  تعیین وضعیت سیتوکراتین 20 در کارسینوم ترانزیشنال مثانه و ارتباط ان با فاکتورهای پیش اگهی
   ◂ شقایق سادات اسمعیل نژاد

●  Determination of Cytokeratin 20 expression in the Gastric and colorectal carcinoma and relationship with prognosis
   ◂ ساناز جوان بختینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید