دانشگاه شاهد

محمود کاظمیان

استاد یار - دکتری اقتصاد


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : اقتصاد بهداشت
شماره اتاق : 40
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212618
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (25)   Download XML   Download TXT

●  اثرات برنامه اصلاحات سلامت در ایران روی توزیع پرداختها و مخارج مصیبت بار
   ◂ محمود کاظمیان، مرتضی جوشنی خیبری، رضا اسماییلی
   ✔ 1398/07/09  2019/10/01
    Iranian Journal of Public Health
PDF   

●  ارزیابی کارایی بودجه در بخش دولتی سلامت برای مراقبتهای سرپایی و بستری در مدل بودجه عملیاتی براساس کارکردها
   ◂ محمود کاظمیان، اصلان نظری، علی جوانی، فاطمه قاسمی، حامد نظری
   ✔ 1397/04/01  2018/06/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  ارزیابی نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده روستایی، با معیار جامعیت مراقبت ها
   ◂ محمود کاظمیان، فاطمه کاویان تلوری
   ✔ 1396/03/01  2017/05/22
    تحقیقات نظام سلامت حکیم


●  ارزیابی عدالت در تامین مالی مراقبت های دولتی سلامت در سال 1392
   ◂ محمود کاظمیان، مسعود ابوالحلاج، حامد نظری
   ✔ 1396/02/01  2017/04/21
    مجله بالینی پرستاری و مامایی
PDF   

●  برنامه ریزی اقتصادی و رشد تعادلی نیروی انسانی و سرمایه در بخش مراقبت های سلامت: مطالعه موردی ایران
   ◂ پیمان محبوبی اردکان، محمود کاظمیان، ستار مهربان
   ✔ 1396/01/12  2017/04/01
    Journal of Education and Health Promotion
PDF   

●  ارزیابی مقایسه ای روش های پرداخت کارانه و سرانه در هزینه خدمات بیمه ای خانوار: چارچوب نظری و کاربردها
   ◂ محمود کاظمیان، علیرضا بابارحیم
   ✔ 1395/08/01  2016/10/22
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  ارزیابی دسترسی به مراقبت ها در برنامه پزشک خانواده با رویکرد جامعیت مراقبت ها
   ◂ محمود کاظمیان، فاطمه کاویان تلوری
   ✔ 1395/07/01  2016/09/22
    مدیریت اطلاعات سلامت
PDF   

●  تجدید نظر در شاخص امید به زندگی برای توضیح سازگاری ان با شاخص های حیاتی در ایران
   ◂ محمود کاظمیان، عصمت تاجبخش
   ✔ 1395/06/02  2016/08/23
    Journal of Research & Health
PDF   

●  ارزیابی کاهش هزینه های غیرضروری در برنامه پزشک خانواده با رویکرد جامعیت مراقبتها )کاهش هزینه ها در برنامه پزشک خانواده(
   ◂ محمود کاظمیان، فاطمه کاویان تلوری، شیرعلی میرداروطن
   ✔ 1395/01/10  2016/03/29
    مدیریت بهداشت و درمان
PDF   

●  ارزشگذاری اقتضایی و ارزیابی تاثیر سیاستهای گسترش بیمه های اجتماعی درمان بر تمایل به پرداخت خانوارهای کم درامد در بخش غیررسمی اشتغال
   ◂ محمود کاظمیان، حمیده جوادی نسب
   ✔ 1395/01/01  2016/03/20
    پژوهش های اقتصادی(رشد و توسعه پایدار)- پژوهش های اقتصادی سابق
PDF   مقالات کنفرانسی (4)   Download XML   Download TXT

●  بررسی هزینه های سازمان های بیمه ای در سال 1387
   ◂ محمود کاظمیان، موسی طباطبایی، علیرضا اولیایی منش، مرضیه زنگنه، محمدرضا ذاکری، ارش رشیدیان، مریم رمضانیان
   ✔ 1391/11/08  2013/01/27
    عدالت در سلامت از طریق بهینه سازی اقتثادی مراقبت از سلامت (سمینارهای سالیانه اقتصاد سلامت)
PDF   

●  ارزیابی سیاست¬های گسترش پوشش بیمه درمانی کارکنان بخش غیررسمی اشتغال
   ◂ محمود کاظمیان، وحید علی پور
   ✔ 1391/11/07  2013/01/26
    عدالت در سلامت از طریق بهینه سازی اقتثادی مراقبت از سلامت (سمینارهای سالیانه اقتصاد سلامت)
PDF   

●  ارزیابی طرح بیمه درمان روستاییان براسا وضعیت سه نوع عدالت
   ◂ محمود کاظمیان، مجید خسروی
   ✔ 1391/11/07  2013/01/26
    عدالت در سلامت از طریق بهینه سازی اقتثادی مراقبت از سلامت (سمینارهای سالیانه اقتصاد سلامت)
PDF   

●  حسابهای ملی سلامت ایران: سالهای 1350-1380، چارچوب تحلیلی و موضوعات روش شناختی
   ◂ محمود کاظمیان، سید الجونید
   ✔ 1384/06/16  2005/09/07
    2nd International Case-Mix Conference 6th-7th September 2005
PDF   

کتاب ها

●  گزارش حسابهای ملی سلامت جمهوری اسلامی ایران سال 1387
   ◂ علیرضا اولیایی منش، مسعود ابوالحلاج، مرضیه زنگنه، محمدرضا ذاکری، ارش رشیدیان، محمود کاظمیان، مریم رمضانیان، مریم بهشتیان

پایان نامه ها

●  هزینه اثربخشی سونوگرافی در زنان با حاملگی کم خطر مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی
   ◂ رقیه احمدی

●  ارزیابی نرخ جانشینی درمان غیر مستقیم بجای درمان مستقیم در سازمان تامین اجتماعی در ایران
   ◂ سیده منا نبوی

●  بررسی تاثیر طرح تحول سلامت بر مشارکت مالی عادلانه در تامین مالی نظام سلامت ایران
   ◂ مرتضی جوشنی خیبری

●  ارزیابی شرایط عمومی پوشش جمعیتی در برنامه های مراقبت های بلندمدت در ایران
   ◂ معصومه مختاری

●  ارزیابی تقاضای القایی در بازار مراقبت‌های سلامت ایران
   ◂ اعظم الوندی

●  ارزیابی تاثیر بودجه¬ عملیاتی بخش سلامت بر گسترش عدالت در سلامت
   ◂ حامد نظری

●  ارزیابی روش های پرداخت کارانه و سرانه در سازمان بیمه سلامت ایران
   ◂ علیرضا بابارحیم

●  ارزیابی برنامه پزشک خانواده روستایی در مراکز بهداشت روستایی شهرستان
   ◂ فاطمه کاویان تلوری

●  ارزیابی روش تخصیص بودجه دولت در بخش سلامت به برنامههای بهداشتی
   ◂ مریم خرم روز

●  برنامه ریزی اقتصادی و رشد تعادلی نیروی انسانی و سرمایه در بخش بهداشت و درمان
   ◂ پیمان محبوبی اردکاننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید