دانشگاه شاهد

زهرا کیاسالاری رینه

استاد - دکتری تخصصی فیزیولوژی پزشکی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : فیزیولوژی
شماره اتاق : 2638
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151215105
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (65)   Download XML   Download TXT

●  The effect of crocin on hippocampal lipid peroxidation and histopathology following intracerebroventricular injection of colchicine in the rat
   ◂ Farzane Fereidoni, Ensie Azadi-Ahmadabadi, Shahrame Jalalzade Ogvar, Mehrdad Roghani, Zahra Kiasalari Reineh
   ✔ 1400/03/30  2021/06/20
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  Ellagic acid ameliorates neuroinflammation and demyelination in experimental autoimmune encephalomyelitis: Involvement of NLRP3 and pyroptosis
   ◂ Siamak Afshinmajd, Mehrdad Roghani, Tourandokht Baluchnejadmojarad, Ensie Azadi-Ahmadabadi, Elham Esmaeil-Jamaat, Javad Fahanik-Babaei, Marzieh Fakour, Farzane Fereidouni, Reihaneh Ghasemi-Tarie, Shahram Jalalzade-Ogvar, Vahid Khodashenas, Ashkan Sanaierad, Elham Zahedi, Zahra Kiasalari Reineh
   ✔ 1399/09/12  2020/12/02
    Journal of Chemical Neuroanatomy


●  Sinomenine Alleviates Murine Experimental Autoimmune Encephalomyelitis Model of Multiple Sclerosis through Inhibiting NLRP3 Inflammasome
   ◂ Mehrdad Roghani, Marzieh Fakour, Reihaneh Ghasemi-Tarie, Vahid Khodashenas, Tourandokht Baluchnejadmojarad, Ensie Azadi-Ahmadabadi, Zahra Kiasalari Reineh, Siamak Afshinmajd, Shahram Jalalzade-Ogvar, Mahsa Tashakori-Miyanroudi
   ✔ 1399/05/29  2020/08/19
    Journal of Molecular Neuroscience


●  اثر سافرانال بر پراکسیداسیون لیپیدی و اسیب بافتی هیپوکمپ به دنبال تزریق داخل بطنی کلشی سین در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ مهرداد روغنی، فرزانه فریدونی، زهرا کیاسالاری رینه، انسیه ازادی، شهرام جلال زاده
   ✔ 1399/04/10  2020/06/30
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  Diosgenin Attenuates Cognitive Impairment in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats: Underlying Mechanisms
   ◂ Mehrdad Roghani, Ashkan Sanaeierad, Zahra Kiasalari Reineh, Siamak Afshinmajd, Gholamali Naderi, Tayebe Rahmani, Tourandokht Balouchnejad, Narges Mahmoudi
   ✔ 1399/04/08  2020/06/28
    Neuropsychobiology


●  The effect of nobiletin on performance of rats in forced swimming and elevated plus maze tests in intranigral lipopolysaccharide rat model of Parkinsons disease
   ◂ Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani, Maryam Khorasani, Sedigheh Keshtkar, Reihane Ghasemi , Marzieh Fakour
   ✔ 1398/10/18  2020/01/08
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  اثر نوبیلتین بر اپوپتوز در مغز میانی ونئواستریاتوم در مدل تجربی بیماری پارکینسون القا شده با تزریق داخل نیگرال لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ زهرا کیاسالاری رینه، مهرداد روغنی، مرضیه فکور، ریحانه قاسمی، صدیقه کشتکار، مریم خراسانی
   ✔ 1398/06/01  2019/08/23
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثر نوبیلتین بر عملکرد رفتاری در ازمون های بعلاوه ای شکل مرتفع و شنای اجباری در مدل تجربی بیماری الزایمر القا شده با تزریق داخل هیپوکمپی امیلوئید بتا در موش سفید بزرگ
   ◂ مرضیه فکور، زهرا کیاسالاری، ریحانه قاسمی، مریم خراسانی، صدیقه کشتکار، مهرداد روغنی
   ✔ 1398/04/16  2019/07/07
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  Berberine ameliorates lipopolysaccharide-induced learning and memory deficit in the rat: insights into underlying molecular mechanisms
   ◂ Sepideh Sadraie, Zahra Kiasalari Reineh, Mohadeseh Razavian, Shekoofe Azimi, Ladan Sedighnejad, Siamak Afshin-Majd, Tourandokht Baluchnejadmojarad, Mehrdad Roghani
   ✔ 1397/08/29  2018/11/20
    Metabolic Brain Disease


●  The effect of chlorogenic acid on learning and memory and acetylchoinesterase activity in rats with cognitive deficit induced by intracerebroventricular streptozotocin
   ◂ Zahra Kiasalari Reineh, Elham Esmaeil Jamaat, Ashkan Sanaeirad, Mehrdad Roghani
   ✔ 1397/06/10  2018/09/01
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
مقالات کنفرانسی (34)   Download XML   Download TXT

●  Crocin as an active ingredient of saffron attenuates cognitive deficits due to intracerebroventricular injection of colchicine in the rat
   ◂ Ensie Azadi Ahmadabadi, Farzane Fereidoni, Shahram Jalalzadeh, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of safranal in prevention of cognitive decline in intracerebroventricular streptozotocin model of Alzheimer’s disease in the rat
   ◂ Shahram Jalalzadeh, Ensie Azadi Ahmadabadi, Farzane Fereidoni, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of nobiletin on behavioral and histological alterations in a model of Parkinson’s disease induced by intranigral injection of lipopolysaccharide in the rat
   ◂ Maryam Khorasani, Marzieh Fakour, Reihane Ghasemi Tarei, Sedigheh Keshtkar, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of hydro-alcoholic extract of fumaria officinalis leaf on pain and seizure by pentylentetrazole-induced mice
   ◂ Fatemeh Taleahmad, Fatemeh Nabi, Mahdi Alizadeh, Fariba Ansari, Zahra Kiasalari Reineh, Mohsen Khalili
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of hydro-alcoholic extract of Mentha pulegium on pain and seizure induced by pentylenetetrazol in male mice
   ◂ Mahdi Alizadeh, Fatemeh Taleahmad, Fatemeh Nabi, Fariba Ansari, Zahra Kiasalari Reineh, Mohsen Khalili
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of safranal on prevention of learning and memory deficits following intracerebroventricular injection of colchicine in the rat
   ◂ Farzane Fereidooni, Ensie Azadi Ahmadabadi, Shahram Jalalzadeh, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of nobiletin on inflammatory response, oxidative stress, cholinesterase, and apoptosis in amyloid beta-induced model of Alzheimer’s disease in the rat
   ◂ Reihane Ghasemi Tarei, Zahra Kiasalari Reineh, Marzieh Fakour,, Maryam Khorasani, Sedigheh Keshtkar, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of nobiletin on behavioral function in plus elevated and forced swim tests in amyloid beta-induced model of Alzheimers disease in the rat
   ◂ Marzieh Fakour, Zahra Kiasalari Reineh, Reihane Ghasemi, Maryam Khorasani, Sedigheh Keshtkar, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of nobiletin on inflammatory response, oxidative stress, and apoptosis in a model of Parkinson’s disease induced by intranigral injection of lipopolysaccharide in the rat
   ◂ Zahra Kiasalari Reineh, Sedigheh Keshtkar, Maryam Khorasani, Marzieh Fakour, Reihane Ghasemi, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of hydro-alcoholic extract of Curcuma longa on pain and Pentylenetetrazol induced seizure mice
   ◂ Fatemeh Nabi, Fatemeh Taleahmad, Mahdi Alizadeh, Fariba Ansari, Mohsen Khalili, Zahra Kiasalari Reineh
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   کتاب ها

●  فیزیولوژی تنفس
   ◂ زهرا کیاسالاری-مامک مهدوی مزده

پایان نامه ها

●  تاثیر لوپئول روی اسیب حاد کبدی القاشده با تترا کلرید کربن در مدل موشی
   ◂ وحید خداشناس کردکندی

●  تاثیر لوپئول بر شاخصهای استرس اکسیداتیو در اسیب حاد مغزی القاشده با تترا کلرید کربن
   ◂ شیما فلاحی میبدی

●  اثر بربرین بر استرس اکسیداتیو القا شده با اکریل امید در مغز موشهای صحرایی نر
   ◂ اعظم امیدوار

●  اثر کروسین بر اختلال حافظه، استرس اکسیداتیو و التهاب القا شده با تزریق داخل بطنی کلشیسین در موش صحرایی
   ◂ انسیه ازادی احمدابادی

●  اثراسید¬سیناپیک بر یادگیری و حافظه و استرس‌اکسیداتیو مرتبط با هیپوکامپ به دنبال تجویز لیپوپلی‌ساکارید در موش صحرایی
   ◂ محدثه سادات رضویان

●  اثر نوبیلتین بر پاسخ التهابی، استرس اکسیداتیو و اپوپتوز در مدل تجربی بیماری پارکینسون ناشی از تزریق داخل نیگرال لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ صدیقه کشتکار وناشی

●  اثر نوبیلتین بر تغییرات رفتاری و بافتی در مدل تجربی بیماری الزایمر القاشده با بتا امیلوئید در موش صحرایی
   ◂ مرضیه فکور

●  اثر نوبیلتین بر پاسخ التهابی، استرس اکسیداتیو، کولین استراز و اپوپتوز در مدل تجربی بیماری الزایمر القاشده با بتا امیلوئید در موش صحرایی
   ◂ ریحانه قاسمی طریی

●  اثر حفاظتی متفورمین در مدل صرع لوپ گیجگاهی القاشده با تزریق داخل مغزی اسید کاینیک در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ فاطمه ابراهیمی صدرابادی

●  تعیین اثر اسید کلروژنیک بر یادگیری و حافظه، فعالیت کولین استراز و استرس اکسیداتیو در موش بزرگ ازمایشگاهی مدل حیوانی الزایمر
   ◂ الهام اسماعیل جماعتنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید