دانشگاه شاهد

مسعود مقدم نیا

استاد


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : داخلی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

دروس مجازی

بیماریهای روانپزشکی(1) - پنجشنبه (08:00-09:30) ورود به کلاس
مقدمات روانپزشکی(2) - شنبه (12:00-13:00) ورود به کلاس

کتاب ها

●  اختلال های جنسی (تشخیص و درمان)
   ◂ مسعود مقدم نیا، محمدمهدی مقدم نیا

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید