دانشگاه شاهد

سیدمسعود نبوی

استاد


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : داخلی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (15)   Download XML   Download TXT

●  A NOVEL METHOD FOR AUTOMATIC CLASSIFICATION OF MULTIPLE SCLEROSIS LESION SUBTYPES USING DIFFUSION TENSOR MR IMAGE
   ◂ Tadayon, Mahdavi Far, karami, nabavi
   ✔ 1395/10/10  2016/12/30
    Biomedical Engineering: Applications, Basis and Communications


●  شیوع اختلالات کارکرد جنسی و عوامل موثر بر ان در بیماران زن مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki، سکینه مویدمحسنی، Seyed Masoud Nabavi، سقراط فقیه زاده، محمد علی صحرائیان
   ✔ 1391/11/14  2013/02/02
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   

●  مصرف ویتامین د در مولتیل اسکلروزیس عود کرده
   ◂ Seyed Masoud Nabavi، Zari Sabet، دومینه مرسلی، مریم امین زاده
   ✔ 1391/02/19  2012/05/08
    Clinical Toxicology
PDF   

●  Menstrual Irregularities and Related Plasma Hormone Levels in Multiple Sclerosis Patients Treated with Beta Interferone
   ◂ Mohammadreza Jalali Nadoushan, Ahia Garshasbi, Seyed Masoud Nabavi, Shide Abedi, Hamid Reza Nejati
   ✔ 1389/01/01  2010/03/21
    Acta Medica Iranica


●  simvastatin treatment in patients with relapsing- remitting multip sclerosis receiving interferon beta LA: double blind randoized controlled trial
   ◂ Seyed Masoud Nabavi, Togha, Ahmadi, Beladi, Harischian, sahraeian, Norians, Ghnati, Firoznia, Shakiba Alipour
   ✔ 1388/12/10  2010/03/01
    multiple Sclerosis


●  A double blind, placeco-controlled, crossover study on the effect of MS14 , an herbal-marine drug on quality of life in patients with multiple sclerosis
   ◂ Mohsen Naseri, Seyed Masoud Nabavi, Amrullah Ahmadi, Ghare Ghazali, Soghrat Faghihzadeh, Ashtarian, Montazemi, Rezaei Zadeh
   ✔ 1388/01/31  2009/04/20
    Journal of Medicinal Plants Research


●  بررسی تاثیر اب درمانی برکیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ Seyed Masoud Nabavi، سمیه غفاری، فضل اله احمدی، ‌انوشیروان کاظم نژاد
   ✔ 1387/10/30  2009/01/19
    توانبخشی


●  Effectiveness of applying progressive muscle relaxation technique on quality of life patients with multiple sclerosis
   ◂ Seyed Masoud Nabavi, Ghafari, Fazlullah Ahmadi, Kazem nejad, Memarian, rafat bakhsh
   ✔ 1387/10/12  2009/01/01
    Journal of Clinical Nursing


●  بررسی تاثیر تکنیک اب درمانی بر خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ Seyed Masoud Nabavi، سمیه غفاری، فضل اله احمدی
   ✔ 1387/08/20  2008/11/10
    مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران=Journal of Mazandaran University of Medical Sciences


●  تاثیر تکنیک ارام سازی پیشرونده عضلانی بر خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ Seyed Masoud Nabavi، غفاری، فضل اله احمدی، کاظم نژاد، ‌معماریان
   ✔ 1387/03/30  2008/06/19
    مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید