دانشگاه شاهد

محمد نیاکان

استاد یار - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : میکروبیولوژی
شماره اتاق : 2645
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212645
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (53)   Download XML   Download TXT

●  Detection and Evaluation of Macrolide Resistance (Erythromycin) in Mycoplasma hominis Isolated from Endocervical Specimens of Patients Referring to Ibn Sina Infertility Treatment Centre, Tehran, Iran
   ◂ Soheila Ansaripour, Iman Pouladi, Mohammad Hossein Ahmadi, Faezeh Nazarzadeh, Mohammad Niakan
   ✔ 1401/02/18  2022/05/08
    International Journal of Fertility and Sterility
PDF   

●  -
   ◂ Mahshid Basir, zahra malekhoseini, saba siabani, Mohamad Rezvani, Mohammad Niakan, hamid safaralizadeh
   ✔ 1400/09/16  2021/12/07
    Dental Research Journal


●   Molecular Characterization of Antibiotic Resistance Associated with TEM and CTX-M ESBL in Uropathogenic E. coli Strains Isolated from Outpatients
   ◂ Sorour Farzi, Mohammad Hossein Ahmadi, Mohammad Niakan, Reza Ranjbar
   ✔ 1400/06/15  2021/09/06
    Iranian Journal of Pathology


●  بررسی مقاومت های انتی بیوتیکی ناشی از حضور ژن های کد کننده ی افلاکس پمپ در اسینتو باکتر بومانی ایزوله شده از بیماران شهر تهران با روش مولکولی PCR
   ◂ شهریار بختی، رضا میرنژاد، محمد نیاکان، حامد افخمی، بتول بساطیان، فاطمه ثامنی، منصور خالدی
   ✔ 1399/08/29  2020/11/19
    BMC Research Notes
PDF   

●  فعالیت ضدباکتریایی نانوسیلور حاوی نانوسیلور بر علیه استرپتوکک سانگوئیس
   ◂ حمیدرضا مشفقی، رخشاره صادقی، رزا حق گو، محمد نیاکان، محمدباقر رضوانی
   ✔ 1399/08/01  2020/10/22
    Indian Journal of Dental Research


●  Frequency of antimicrobial resistance and class 1 and 2 integrons in Escherichia coli strains isolated from urinary tract infections
   ◂ Mohammad Hossein Ahmadi, Mohammad Niakan, Reza Ranjbar, Mahboobe Mirnezami
   ✔ 1399/06/24  2020/09/14
    Iranian Journal of Pharmaceutical Research


●  بررسی فراوانی موتاسیون ژن 23rRNA در پنمومنی های با مایکوپلاسما پنومونیه مقاوم به کلاریترومایسین
   ◂ محمد نیاکان، هانیه بیک محمدی، ایمان پولادی، محمد رضا ذوالفقاری
   ✔ 1399/04/30  2020/07/20
    Reports of Biochemistry & Molecular Biology
PDF   

●  توذیع جزایر پاتوژنی اشریشیای یوروپاتوژنیک جدا شده از بیماران عفونی
   ◂ محمد نیاکان، احسان اسعدی، محمد محمدزاده
   ✔ 1399/03/08  2020/05/28
    International Journal of Enteric Pathogens
PDF   

●  تعیین مولکولی ژن ADEFG پمپ افلاکس اسینتوباکتر بومانی در ایزوله
   ◂ رضا میرنژاد، محمد نیاکان، رسول کاویانی، ایمان پولادی
   ✔ 1398/10/30  2020/01/20
    Reports of Biochemistry & Molecular Biology
PDF   

●  مطالعه ژن P1 در پنومونی مایکوپلاسمایی شهر تهران با روش کشت و مولکولی PCR
   ◂ زهرا بابایی، عباس اشتری، قاسم عظیمی، ایمان پولادی، محمد نیاکان
   ✔ 1398/10/23  2020/01/13
    Jundishapur Journal of Microbiology
PDF   مقالات کنفرانسی (45)   Download XML   Download TXT

●  تعیین مولکولی افلاکس پمپ AdeFG در جدایه های بالینی اسینتو باکتر بومانی مقاوم به انتی بیوتیک در تهران
   ◂ محمد نیاکان، رضا میرنژاد، زهرا صلاحی، رسول کاویانی، ایمان پولادی
   ✔ 1398/06/06  2019/08/28
    بیستمین کنگره بین المللی میکوبشناسی ایران
PDF   

●  بررسی تاثیر ضد میکروبی و بالینی اب ازونیزه .کلرهگزیدین و اموکسی سیلین-مترونیدازول بر باکتری پورفیروموناس ژینژیوالیس
   ◂ محمد نیاکان، زهرا سرابادانی، حسن سمیاری، زهرا سلطانی
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  بررسی :دینگ ژن مقاومت میکروبی پمپ افلاکس ادی ا و ادی اس در اسینتوباکتر بومانی جداشده از بیماران به روش مولکولی
   ◂ زهرا سلطانی، بتول بساتیان، محمد نیاکان
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  مطالعه تاثیر ضد میکروبی عصاره های متانولی و ابی روبیا بر اسینتوباکتر مومانی
   ◂ محمد نیاکان
   ✔ 1396/11/12  2018/02/01
    دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  بررسی فراوانی مایکوپلاسما پنومونیه در بیماران مبتلا به پنومونی مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی شهر تهران در سال 1394
   ◂ محمد نیاکان، قاسم عظیمی، امین اله فرزان
   ✔ 1395/12/04  2017/02/22
    نهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  تعیین اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی گیاه گایاک بر ایزوله های بالینی اسینتوباکتربومانی
   ◂ محمد نیاکان، فرهاد جعفری، علی عباسی برگویی
   ✔ 1395/12/04  2017/02/22
    نهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  تاثیر مهاری کاملیا سینسیس روی پورفیروموناس ژینژیوالیس در بیماری های پریو دنتال
   ◂ لیلا رحیم وندخانقشلاقی، محمد نیاکان، جلایر، رحیم وند
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران
PDF   

●  تاثیر اکسید روی و نیترات نقره نانوذره بر استاف اریوس و اسینتو باکتر و سودو موناس
   ◂ الهام اسمعیلی، محمد نیاکان، اسمعیلی
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران
PDF   

●  اگرگیتباکتر اکتینومایستوم کومیتانس عامل پریو دنتوپاتیک باکتری وحساسیت به تاثیرعصاره های چای سبز
   ◂ حدیثه جمشیدیان قلعه سفیدی، جلایر، جمشیدیان، محمد نیاکان
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    15th International Iranian Congress of Microbiology
PDF   

●  تاثیر مهاری نانو ذرات اکسید روی و نیترت نقره بر استافیلوکوکوس اریوس . اسینتو باکتر بومانی و سودو مونا ایرو ژینوزا
   ◂ الهام اسمعیلی، اسمعیلی، Mohammad Niakan
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    15th International Iranian Congress of Microbiology
PDF   کتاب ها

●  تشخیص ازمایشگاهی الودگی محیط های کشت سلولی به باکتری مایکوپلاسما پنومونیه با استفاده از دو روش کشت و PCR و تجسس ان در مایعات بیولوژیک
   ◂ محمد نیاکان. سلیمه اهنگران.زهرا صلاحی

●  درسنامه جامع میکروبشناسی پزشکی
   ◂ دکتر محمد نیاکان . سعید بشارتی

●  میکربیولوژی در دندانپزشکی
   ◂ محمد نیاکان رویا حامدی الهام علی اصغر مهدی اکبری

●  پروبیوتیک ها و نقش انها در بیماری های الرژی
   ◂ دکتر محمد نیاکان - مجتبی حنفی - محسن عبدالملکی

●  توکسین های میکروبی
   ◂ دکتر محمد نیاکان- فاطمه ریاحی-باقر مرادی

●  میکروبشناسی جاوتز
   ◂ رحیمی عبداکریم-اطهری عمید - ...نیاکان محمد

●  تکنیک های بیولوژی مولکولی
   ◂ نیاکان محمد - حبیبی مهری- اسدی کرم علیرضا

پایان نامه ها

●  تولید CTX و TEMو SHV پاتوژن وشناسایی ژنهای E.coli بررسی فراوانی ازنوزادان وکودکان زیر 10 سال مبتلابه اسهال شهرامیدیه درسال 1400 ESBL کننده
   ◂ سلمان محمدی نیا

●  جداسازی و شناسایی مایکوپلاسما¬هومینیس و موتاسیون مقاومت به اریترومایسین در زنان نابارور به روش PCR
   ◂ فوزیه نظرزاده

●  بررسی میزان حضور ژن پی 1 درز مایکوپلاسما ی جیداشده از بیماران مبتلا به پنومونی اتیپیک به روش مولکولی تعیین تیتر انتی بادی IgG , MIC نسبت به سیپرو فلوکساسین
   ◂ زهره دارابی

●  مقایسه ی دو روش تشخیصی ( Cephide Set)-Real time PCR و ( Ebrid flow chip-)Revers dot blot در تشخیص ژنوتیپ های پرخطر ویروس پاپیلومای
   ◂ الهام امینی

●  شناسایی سریع مایکوپلاسما پنومونیه و موتاسیون مقاومت به ماکرولید ها در بیماران مبتلا به پن.مونی اتیپیک در بیمارستان های منتخب شهر تهران به روش مولکولی
   ◂ محسن طاهری

●  شناسایی سریع مایکوپلاسما پنومونیه و موتاسیون مقاومت به ماکرولید ها(اریترومایسین)در بیماران مبتلا به پنومونی اتیپیک در بیماران مبتلا به پنومونی اتیپیک در بیمارستان های منتخب شهر تهران به روش مولکولی
   ◂ ایمان عسگری

●   تاثیر ضد میکروبی عصاره ابی عنب الدب و صندل سفید بر اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری شهر تهران در سال 1395- 1394
   ◂ علی شمص

●  Antibiotic resistant of efflux pomp Gens from Acinetobacter baumannii isolated of Tehran hospitals patients by PCR methods
   ◂ بتول بساطیان تشکن

●  برسی میزان حضور ژن های افلوکس پمپی در جدایه های بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاوم به انتی بیوتیک با روش مولکولی
   ◂ سمانه غفاری مجلج

●  بررسی تاثیر ضد باکتریایی عصاره های متانلی و ابی پوست گردو.پوست انارو پوست روناس براسینوباکتربومانی جداشده از بیماران بستری شهر تهران
   ◂ محمد جعفرپورزیده سرایینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید