دانشگاه شاهد

محمد نیاکان

استاد یار - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : میکروبیولوژی
شماره اتاق : 2645
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212645
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (41)   Download XML   Download TXT

●  فعالیت ضدباکتریایی نانوسیلور حاوی نانوسیلور بر علیه استرپتوکک سانگوئیس
   ◂ محمد نیاکان، رزا حق گو، محمدباقر رضوانی
   ✔ 1399/08/01  2020/10/22
    Indian Journal of Dental Research


●  شیوع پنومونی اتیپیک با مایکو پلاسما پنومونیه (ژن پی یک)در بیماران تنفسی طبق روش کشت و مولکولی در تهران.ایران
   ◂ زهرا بابایی، ایمان پولادی، عباس اشتری، قاسم عظیمی، محمد نیاکان
   ✔ 1398/10/23  2020/01/13
    Jundishapur Journal of Microbiology
PDF   

●  تاثیر ضد میکروبی عصاره های متانولی و ابی هشت گونه گیاه کاربردی در طب سنتی
   ◂ صلاحی، محمد نیاکان، اکبر شیخانی، زهرا متقیان
   ✔ 1398/09/24  2019/12/15
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  تاثیر ضد میکروبی نانو ذره اکسید روی و نیترات نقره روی باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس . اسینتوباکتر و سودو مونا
   ◂ محمد نیاکان، ایمان پولادی، رسول کاویانی، الهام اسمعیلی
   ✔ 1398/01/08  2019/03/28
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  بررسی اثر ضد باکتریایی بتا تری کلسیم فسفات حاوی ذرات نانو سیلور بر روی پاتوژنهای گرم منفی پریودنتال
   ◂ مهرداد زارع، رزا حق گو، فریال طالقانی، محمد نیاکان
   ✔ 1397/12/12  2019/03/03
    Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery


●  بررسی شیوع مایکوپلاسما پنومونیه در ریه بیماران بیمارستان های شهید مصطفی خمینی و خاتم به روش کشت و مولکولی
   ◂ ایمان پولادی، محسن طاهری، محمد نیاکان، رضا میرنژاد، قاسم عظیمی
   ✔ 1397/11/05  2019/01/25
    میکروب شناسی پزشکی ایران=Iranian Journal of Medical Microbiology
PDF   

●  مطالعه مقاومت ایزوله های اسینتو باکتر بومانی نسبت به انتی بیوتیک های منتخب
   ◂ محمد نیاکان، رسول کاویانی، راضیه حیدری، ایمان پولادی
   ✔ 1397/07/03  2018/09/25
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  اثر انتی باکتریال عصاره ابی و الکلیMyrtus communis بر باکتری های Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis و Prevotella intermedia
   ◂ لیلا رحیم وند، محمد نیاکان، نوشین جلایر نادری
   ✔ 1397/05/15  2018/08/06
    Iranian Journal of Microbiology


●  Synthesis and characterization of novel polymerizable bis-quaternary ammonium dimethacrylate monomers with antibacterial activity as an efficient adhesive system for dental restoration
   ◂ Farzaneh Manouchehri, Bahareh Sadeghi, Farhood Najafi, Mohammad Hossein Mosslemin, Mohammad Niakan
   ✔ 1397/04/05  2018/06/26
    Polymer Bulletin
PDF   

●  فراوانی انکو پروتیینE7 ژنوم پاپیلوما ویروس انسانی تیپ 16 در ضایعات سرطان سرویکس خانم های ایرانی
   ◂ احمد پیروزمند، فاطمه جعفری ازاد، Mohammad Niakan، ازاد خالدی، هاله پیروزمند
   ✔ 1397/01/05  2018/03/25
    Journal of Research in Medical and Dental Sciences
PDF   مقالات کنفرانسی (45)   Download XML   Download TXT

●  تعیین مولکولی افلاکس پمپ AdeFG در جدایه های بالینی اسینتو باکتر بومانی مقاوم به انتی بیوتیک در تهران
   ◂ محمد نیاکان، رضا میرنژاد، زهرا صلاحی، رسول کاویانی، ایمان پولادی
   ✔ 1398/06/06  2019/08/28
    بیستمین کنگره بین المللی میکوبشناسی ایران
PDF   

●  بررسی تاثیر ضد میکروبی و بالینی اب ازونیزه .کلرهگزیدین و اموکسی سیلین-مترونیدازول بر باکتری پورفیروموناس ژینژیوالیس
   ◂ محمد نیاکان، زهرا سرابادانی، حسن سمیاری، زهرا سلطانی
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  بررسی :دینگ ژن مقاومت میکروبی پمپ افلاکس ادی ا و ادی اس در اسینتوباکتر بومانی جداشده از بیماران به روش مولکولی
   ◂ زهرا سلطانی، بتول بساتیان، محمد نیاکان
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  مطالعه تاثیر ضد میکروبی عصاره های متانولی و ابی روبیا بر اسینتوباکتر مومانی
   ◂ محمد نیاکان
   ✔ 1396/11/12  2018/02/01
    دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  بررسی فراوانی مایکوپلاسما پنومونیه در بیماران مبتلا به پنومونی مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی شهر تهران در سال 1394
   ◂ محمد نیاکان، قاسم عظیمی، امین اله فرزان
   ✔ 1395/12/04  2017/02/22
    نهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  تعیین اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی گیاه گایاک بر ایزوله های بالینی اسینتوباکتربومانی
   ◂ محمد نیاکان، فرهاد جعفری، علی عباسی برگویی
   ✔ 1395/12/04  2017/02/22
    نهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  تاثیر مهاری کاملیا سینسیس روی پورفیروموناس ژینژیوالیس در بیماری های پریو دنتال
   ◂ لیلا رحیم وندخانقشلاقی، محمد نیاکان، جلایر، رحیم وند
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران
PDF   

●  تاثیر اکسید روی و نیترات نقره نانوذره بر استاف اریوس و اسینتو باکتر و سودو موناس
   ◂ الهام اسمعیلی، محمد نیاکان، اسمعیلی
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران
PDF   

●  اگرگیتباکتر اکتینومایستوم کومیتانس عامل پریو دنتوپاتیک باکتری وحساسیت به تاثیرعصاره های چای سبز
   ◂ حدیثه جمشیدیان قلعه سفیدی، جلایر، جمشیدیان، محمد نیاکان
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    15th International Iranian Congress of Microbiology
PDF   

●  تاثیر مهاری نانو ذرات اکسید روی و نیترت نقره بر استافیلوکوکوس اریوس . اسینتو باکتر بومانی و سودو مونا ایرو ژینوزا
   ◂ الهام اسمعیلی، اسمعیلی، Mohammad Niakan
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    15th International Iranian Congress of Microbiology
PDF   کتاب ها

●  درسنامه جامع میکروبشناسی پزشکی
   ◂ دکتر محمد نیاکان . سعید بشارتی

●  میکربیولوژی در دندانپزشکی
   ◂ محمد نیاکان رویا حامدی الهام علی اصغر مهدی اکبری

●  پروبیوتیک ها و نقش انها در بیماری های الرژی
   ◂ دکتر محمد نیاکان - مجتبی حنفی - محسن عبدالملکی

●  توکسین های میکروبی
   ◂ دکتر محمد نیاکان- فاطمه ریاحی-باقر مرادی

●  میکروبشناسی جاوتز
   ◂ رحیمی عبداکریم-اطهری عمید - ...نیاکان محمد

●  تکنیک های بیولوژی مولکولی
   ◂ نیاکان محمد - حبیبی مهری- اسدی کرم علیرضا

پایان نامه ها

●  بررسی میزان حضور ژن پی 1 درز مایکوپلاسما ی جیداشده از بیماران مبتلا به پنومونی اتیپیک به روش مولکولی تعیین تیتر انتی بادی IgG , MIC نسبت به سیپرو فلوکساسین
   ◂ زهره دارابی

●  مقایسه ی دو روش تشخیصی ( Cephide Set)-Real time PCR و ( Ebrid flow chip-)Revers dot blot در تشخیص ژنوتیپ های پرخطر ویروس پاپیلومای
   ◂ الهام امینی

●  شناسایی سریع مایکوپلاسما پنومونیه و موتاسیون مقاومت به ماکرولید ها در بیماران مبتلا به پن.مونی اتیپیک در بیمارستان های منتخب شهر تهران به روش مولکولی
   ◂ محسن طاهری

●  شناسایی سریع مایکوپلاسما پنومونیه و موتاسیون مقاومت به ماکرولید ها(اریترومایسین)در بیماران مبتلا به پنومونی اتیپیک در بیماران مبتلا به پنومونی اتیپیک در بیمارستان های منتخب شهر تهران به روش مولکولی
   ◂ ایمان عسگری

●   تاثیر ضد میکروبی عصاره ابی عنب الدب و صندل سفید بر اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری شهر تهران در سال 1395- 1394
   ◂ علی شمص

●  Antibiotic resistant of efflux pomp Gens from Acinetobacter baumannii isolated of Tehran hospitals patients by PCR methods
   ◂ بتول بساطیان تشکن

●  برسی میزان حضور ژن های افلوکس پمپی در جدایه های بالینی اسینتوباکتر بومانی مقاوم به انتی بیوتیک با روش مولکولی
   ◂ سمانه غفاری مجلج

●  بررسی تاثیر ضد باکتریایی عصاره های متانلی و ابی پوست گردو.پوست انارو پوست روناس براسینوباکتربومانی جداشده از بیماران بستری شهر تهران
   ◂ محمد جعفرپورزیده سرایی

●  بررسی بیماران مبتلا به پنومونی اتیپیک از نظر حضور مایکوپلاسما پنومونیه در بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال 1394 با دو روش کشت و ملکولی PCR
   ◂ زهرا بابایی

●  Effects of honey and alcoholic extract of cinamon mixture on Streptococcus mutans growth
   ◂ فاطمه احمدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید