دانشگاه شاهد

محمد نیاکان

استاد یار - دکتری تخصصی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : میکروبیولوژی
شماره اتاق : 2645
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212645
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (37)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر ضد میکروبی نانو ذره اکسید روی و نیترات نقره روی باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس . اسینتوباکتر و سودو مونا
   ◂ محمد نیاکان، ایمان پولادی، رسول کاویانی، الهام اسمعیلی
   ✔ 1398/01/08  2019/03/28
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  بررسی شیوع مایکوپلاسما پنومونیه در ریه بیماران بیمارستان های شهید مصطفی خمینی و خاتم به روش کشت و مولکولی
   ◂ ایمان پولادی، محسن طاهری، محمد نیاکان، رضا میرنژاد، قاسم عظیمی
   ✔ 1397/11/05  2019/01/25
    میکروب شناسی پزشکی ایران
PDF   

●  مطالعه مقاومت ایزوله های اسینتو باکتر بومانی نسبت به انتی بیوتیک های منتخب
   ◂ محمد نیاکان، رسول کاویانی، راضیه حیدری، ایمان پولادی
   ✔ 1397/07/03  2018/09/25
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  اثر انتی باکتریال عصاره ابی و الکلیMyrtus communis بر باکتری های Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis و Prevotella intermedia
   ◂ نوشین جلایر نادری، محمد نیاکان،، لیلا رحیم وند،
   ✔ 1397/05/15  2018/08/06
    Iranian Journal of Microbiology


●  سنتز و بررسی امونیوم چهارتایی جدید منومر دی متیل اکریلات و تاثیر ضد میکروبیان در مواد پرکننده دندانی
   ◂ محمد نیاکان، محمدحسین مسلمین.، فرهود نجفی.، بهاره صادقی. ، فرزانه منوچهری.
   ✔ 1397/04/05  2018/06/26
    Polymer Bulletin
PDF   

●  فراوانی انکو پروتیینE7 ژنوم پاپیلوما ویروس انسانی تیپ 16 در ضایعات سرطان سرویکس خانم های ایرانی
   ◂ احمد پیروزمند.فاطمه جعفری ازاد. محمد نیاکان.ازاد خالدی. هاله پیروزمند
   ✔ 1397/01/05  2018/03/25
    Journal of Research in Medical and Dental Sciences
PDF   

●  اثر انتی باکتریال چای سبز و سیاه ایرانی بر باکتری های A. actinomycetemcomitans, P. intermedia and P. gingivalis
   ◂ دکتر محمد نیاکان،دکتر نوشین جلایر نادری، دکتر حدیثه جمشیدیان ، خانم فاطمه جعفری ازاد
   ✔ 1396/04/10  2017/07/01
    Medical Laboratory Journal


●  تاثیر ضدمیکروبی مخلوط نانوسیلور و زینک اکساید اوژنل بر انتروکوکوس فتالیس
   ◂ Roza Haghgoo, Motahareh Ahmadvand, Mohammad Nyakan, Mojtaba Jafari
   ✔ 1395/12/22  2017/03/12
    Journal of Contemporary Dental Practice


●  فعالیت انتی باکتریال عصاره الکلی عاقرقرحا و مصطکی بر رویE-Coli
   ◂ دکتر نوشین جلایر نادری ، دکتر محمد نیاکان، دکتر الهام خدادادی،دکتر مریم محمدی مطلق
   ✔ 1395/12/14  2017/03/04
     مدیریت دولتی دانشگاه تهران - دانش مدیریت سابق


●  اثر سینرژیستی عسل و دارچین بر باکتری استرپتوکوکوس موتانس
   ◂ محمد باقر رضوانی.محمد نیاکان.محمد کمالی نژاد.فاطمه سادات احمدی.فایز حمزه
   ✔ 1395/10/23  2017/01/12
    Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine
مقالات کنفرانسی (44)   Download XML   Download TXT

●  بررسی تاثیر ضد میکروبی و بالینی اب ازونیزه .کلرهگزیدین و اموکسی سیلین-مترونیدازول بر باکتری پورفیروموناس ژینژیوالیس
   ◂ محمد نیاکان.، زهرا سرابادانی. ، حسن سمیاری، زهرا سلطانی.
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  بررسی :دینگ ژن مقاومت میکروبی پمپ افلاکس ادی ا و ادی اس در اسینتوباکتر بومانی جداشده از بیماران به روش مولکولی
   ◂ زهرا سلطانی، بتول بساتیان. ، محمد نیاکان.
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    نوزدهمین کنگره بین الملی میکروب شناسی
PDF   

●  مطالعه تاثیر ضد میکروبی عصاره های متانولی و ابی روبیا بر اسینتوباکتر مومانی
   ◂ محمد نیاکان .
   ✔ 1396/11/12  2018/02/01
    دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  بررسی فراوانی مایکوپلاسما پنومونیه در بیماران مبتلا به پنومونی مراجعه کننده به بیمارستان مصطفی خمینی شهر تهران در سال 1394
   ◂ محمد نیاکان،قاسم عظیمی،امین اله فرزان
   ✔ 1395/12/04  2017/02/22
    نهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  تعیین اثر ضد باکتریایی عصاره متانولی گیاه گایاک بر ایزوله های بالینی اسینتوباکتربومانی
   ◂ محمد نیاکان، فرهاد جعفری، علی عباسی برگویی
   ✔ 1395/12/04  2017/02/22
    نهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
PDF   

●  تاثیر مهاری کاملیا سینسیس روی پورفیروموناس ژینژیوالیس در بیماری های پریو دنتال
   ◂ لیلا رحیم وندخانقشلاقی، محمد نیاکان، جلایر.رحیم وند
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران
PDF   

●  تاثیر اکسید روی و نیترات نقره نانوذره بر استاف اریوس و اسینتو باکتر و سودو موناس
   ◂ الهام اسمعیلی، محمد نیاکان، اسمعیلی
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبیولوژی ایران
PDF   

●  اگرگیتباکتر اکتینومایستوم کومیتانس عامل پریو دنتوپاتیک باکتری وحساسیت به تاثیرعصاره های چای سبز
   ◂ حدیثه جمشیدیان قلعه سفیدی ، جلایر.جمشیدیان.نیاکان
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    15th International Iranian Congress of Microbiology
PDF   

●  تاثیر مهاری نانو ذرات اکسید روی و نیترت نقره بر استافیلوکوکوس اریوس . اسینتو باکتر بومانی و سودو مونا ایرو ژینوزا
   ◂ الهام اسمعیلی، اسمعیلی.نیاکان
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    15th International Iranian Congress of Microbiology
PDF   

●  تاثیر مهاری گیاه کاملیا سینسیس بر باکتری پورفیروموناس ژینژیوالیس مولد پریودونتیت
   ◂ حدیثه جمشیدیان قلعه سفیدی ، محمد نیاکان، جلایر.جمشیدیان.
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    15th International Iranian Congress of Microbiology
PDF   کتاب ها

●  درسنامه جامع میکروبشناسی پزشکی
   ◂ دکتر محمد نیاکان . سعید بشارتی

●  میکربیولوژی در دندانپزشکی
   ◂ محمد نیاکان رویا حامدی الهام علی اصغر مهدی اکبری

●  پروبیوتیک ها و نقش انها در بیماری های الرژی
   ◂ دکتر محمد نیاکان - مجتبی حنفی - محسن عبدالملکی

●  توکسین های میکروبی
   ◂ دکتر محمد نیاکان- فاطمه ریاحی-باقر مرادی

●  میکروبشناسی جاوتز
   ◂ رحیمی عبداکریم-اطهری عمید - ...نیاکان محمد

●  تکنیک های بیولوژی مولکولی
   ◂ نیاکان محمد - حبیبی مهری- اسدی کرم علیرضا

پایان نامه ها

●  بررسی میزان حضور ژن پی 1 درز مایکوپلاسما ی جیداشده از بیماران مبتلا به پنومونی اتیپیک به روش مولکولی تعیین تیتر انتی بادی IgG , MIC نسبت به سیپرو فلوکساسین
   ◂ زهره دارابی

●  مقایسه ی دو روش تشخیصی ( Cephide Set)-Real time PCR و ( Ebrid flow chip-)Revers dot blot در تشخیص ژنوتیپ های پرخطر ویروس پاپیلومای
   ◂ الهام امینی

●  شناسایی سریع مایکوپلاسما پنومونیه و موتاسیون مقاومت به ماکرولید ها در بیماران مبتلا به پن.مونی اتیپیک در بیمارستان های منتخب شهر تهران به روش مولکولی
   ◂ محسن طاهری

●  شناسایی سریع مایکوپلاسما پنومونیه و موتاسیون مقاومت به ماکرولید ها(اریترومایسین)در بیماران مبتلا به پنومونی اتیپیک در بیماران مبتلا به پنومونی اتیپیک در بیمارستان های منتخب شهر تهران به روش مولکولی
   ◂ ایمان عسگری

●   تاثیر ضد میکروبی عصاره ابی عنب الدب و صندل سفید بر اسینتوباکتر بومانی جدا شده از بیماران بستری شهر تهران در سال 1395- 1394
   ◂ علی شمص

●  Antibiotic resistant of efflux pomp Gens from Acinetobacter baumannii isolated of Tehran hospitals patients by PCR methods
   ◂ بتول بساطیان تشکن

●   Efflux pomp gens in antibiotic resistant clinical isolated Acinetobacter baumannii by molecular methods i
   ◂ سمانه غفاری مجلج

●  بررسی تاثیر ضد باکتریایی عصاره های متانلی و ابی پوست گردو.پوست انارو پوست روناس براسینوباکتربومانی جداشده از بیماران بستری شهر تهران
   ◂ محمد جعفرپورزیده سرایی

●  بررسی بیماران مبتلا به پنومونی اتیپیک از نظر حضور مایکوپلاسما پنومونیه در بیمارستان های منتخب شهر تهران در سال 1394 با دو روش کشت و ملکولی PCR
   ◂ زهرا بابایی

●  Effects of honey and alcoholic extract of cinamon mixture on Streptococcus mutans growth
   ◂ فاطمه احمدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید