Shahed University

Linguistic analysis of the conceptual metaphor of love in the lyric poems of Amir Khosrow Dehlavi

Ahmad Forouzanfar

URL :   https://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=147968
Date :  2019/07/30
Publish in :    سبک شناسي نظم و نثر فارسي - بهار ادب سابق

Link :  https://www.bahareadab.com/article/D8AAD8ADD984DB8CD98420D8B2D8A8D8A7D986D8B4D986D8A7D8B3D8A7D986D98720D8A7D8B3D8AAD8B9D8A7D8B1D98720D985D981D987D988D985DB8C2022D8B9D8B4D9822220D8AFD8B120D8BAD8B2D984DB8CD8A7D8AA20D8A7D985DB8CD8B1D8AED8B3D8B1D98820D8AFD987D984D988DB8C
Keywords :شاهنامه ، جمشيد ، ور جمکرد ، دست نوشت سن ژوزف

Abstract :
استعاره مفهومی از مقوله های بنیادی زبانشناسانه است. در نظریه شناختی، استعاره به عنوان پدیده ای در کلیت زبان، نه منحصرا، در زبان حضور جهت دهنده دارد. استعاره مفهومی تنها مقوله زبانی است که صرفا مربوط به واژه ها نیست، بلکه از فرایندهای تفکر انسان است. در استعاره مفهومی یک حوزه مفهومی براساس حوزه مفهومی دیگر فهمیده میشود. استعاره، زبان را از حد شگردی بلاغی به سطح وسیله ای برای اندیشه عمیق تر و شناخت والا رسانده است. با توجه به این که امیرخسرودهلوی از شاخص های مهم در ادبیات کلاسیک فارسی و هند محسوب می شود و با توجه به سهم او در توسعه غزل، این مقاله به بررسی استعاره مفهومی عشق در غزلیات امیرخسرو دهلوی میپردازد. در ابتدا گزارشی دقیق از زندگی امیرخسرودهلوی، تعریف غزل، استعاره مفهومی و در اخر، استعاره عشق را در غزلیات امیرخسرو دهلوی ارائه میدهد. چون استعاره مفهومی دارای دو حرکت از مبدا به مقصد، در دو جهت عمودی یا افقی است، پس استعاره ها را بر اساس انواع حرکت از مبدا به مقصد تقسیم میکنیم. سپس به تحلیل شناختی ان ها میپردازیم و در پایان به این نتیجه میرسیم که استعاره عشق، با مضمون هایی متفاوت در غزلیات امیرخسرو دهلوی به کار رفته است. امیرخسرو دهلوی از دو طریق، انتقال معنا و تغییر معنا، توانسته معناهای تازه ای به عشق بدهد و نمادی ویژه از ان بسازد و با دادن تعلیق در معنای واژه ها ،خواننده را در تداعی معناهای بیشتر ازاد بگذارد.Files in this item :
Download Name : 147968_16440132608.pdf
Size : 1Mb
Format : PDF