اطلاعات طرح
عنواننام و نام خانوادگی
مجري محمدصفي رحماني فر

نام سایر همکاران :
تعداد اساتید : 1
عنوان طرح (فارسي) : بررسي اثر گروه هاي عاملي SO3H ، COOH و NH2 بر رسانايي پلي انيلين به کمک محاسبات نيمه تجربي
عنوان طرح (انگليسي) : Semi empirical calculations of polyaniline conductivity: effect of SO3H, COOH and NH2 functional groups

 
شاخه حوزه پژوهش : 
نوع طرح : بنیادی
کد طرح : 8512/14201/516
محل اجرای طرح : دانشکده علوم پايه
محل طرح برون دانشگاهی :
زبان طرح : فارسی
تعداد صفحات : 51
کلمات کلیدی (فارسی) :
کلمات کلیدی (انگلیسی) :
 
خلاصه طرح :
پلي‌انيلين يکي از پليمرهاي هاديي است که مورد توجه پژوهشگران بسياري قرار گرفته و حالت هادي ان (لوکوامرالدين) به علت داشتن ويژگي‌هاي منحصر بفرد از اهميت خاصي برخوردار است. يکي از روش‌هاي افزايش فرايند پذيري اين پليمر که خود توسعه کاربردهاي ان را در پي خواهد داشت بکارگيري مونومرهاي استخلافي ان مي‌باشد. استخلاف‌هايي که به افزايش فرايند پذيري کمک کرده ولي از سوي ديگر برخي از ويژگي‌هاي ان را تغيير مي‌دهند. در کار حاضر با استفاده از روش‌هاي محاسبات نيمه تجربي(AM1) به تخميني از شکافتگي سطوح انرژي پلي‌انيلين داراي استخلاف‌هاي SO3H، COOH و NH2 دست يافتيم که مي‌توان به کمک ان اثر گروه‌هاي استخلافي مذکور بر شکافتگي سطوح انرژي پليمرهاي مذکور را بررسي نمود. محاسبه سطوح انرژي اليگومرهاي مختلف حالتهاي اسيدي و بازي فرم‌هاي مختلف پلي‌انيلين مثل لوکوامرالدين، امرالدين و پرنيگرانيلين انجام پذيرفت، سپس با رسم نمودار شکافتگي سطوح انرژي برحسب عکس تعداد واحدهاي مونومري و برون‌يابي ان شکافتگي سطوح انرژي HOMO/LUMO پلي‌انيلين با استخلاف‌هاي ياد شده بدست امد. سپس اين مقادير با پليمر بدون استخلاف مقايسه شد. نتايج نشان دادکه استخلاف‌هاي مختلف باعث کاهش شکافتگي سطوح انرژي HOMO/LUMO در فرم‌هاي عايق پلي‌انيلين مي‌گردد، در حاليکه شکافتگي سطوح انرژي HOMO/LUMO در فرم‌هاي هادي افزايش پيدا مي‌نمايد