دانشگاه شاهد

بهروز رییسی وانانی

استاد یار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : ریاضی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212235
پیوندها :
 

مقالات کنفرانسی (19)   Download XML   Download TXT

●  چشم انداز ریاضی در زیست و پزشکی
   ◂ بهروز رییسی وانانی، مجید حسن پورعزتی، ابوالفضل تاری مرزاباد، حمیدرضا نویدی قاضیانی
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    بیست و چهارمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی
PDF   

●  مطالعه رفتار شبه پایداری معادله برگر با استفاده از طیف عملگر خطی
   ◂ حسین فینی زاده بیدگلی، بهروز رییسی، مرتضی شریفی
   ✔ 1394/12/12  2016/03/02
    چهارمین کنفرانس انالیز تابعی و کاربردها
PDF   

●  بررسی پایداری جوابهای معادله ناویر-استوکس در R^2 با استفاده از طیف عملگر خطی معادله پیچش
   ◂ مرتضی شریفی، بهروز رییسی، حسین فینی زاده بیدگلی
   ✔ 1394/12/12  2016/03/02
    چهارمین سمینار انالیز تابعی و کاربردهای ان
PDF   

●  مطالعه مدل های ریاضی انتقال ذرات درون سرخرگ
   ◂ فاطمه صوفی، Bahruz Raesi
   ✔ 1394/09/24  2015/12/15
    هشتمین سمینار هندسه و توپولوژی
PDF   

●  بررسی هندسی جریان خون و اثر افزایشی زاویه پیوند بر ساختارهای گردابی
   ◂ بهناز ابوالوفایی، Bahruz Raesi
   ✔ 1394/09/24  2015/12/15
    هشتمین سمینار هندسه و توپولوژی
PDF   

●  رگبار در یک دستگاه ابراشوبناک با رویکرد هندسی
   ◂ خدیجه حر، Bahruz Raesi
   ✔ 1392/10/09  2013/12/30
    هفتمین سمینار هندسه و توپولوژی ایران
PDF   

●  روش هندسی در برخورد با انشعاب‌های نورون موریس-لکار با نیروی خارجی متناوب
   ◂ فاطمه بختیاری لک، Bahruz Raesi
   ✔ 1392/10/09  2013/12/30
    هفتمین سمینار هندسه و توپولوژی ایران
PDF   

●  توپولوژی شبکه عصبی موریس لکار و هماهنگی
   ◂ فاطمه عرب، Bahruz Raesi
   ✔ 1392/10/09  2013/12/30
    هفتمین سمینار هندسه و توپولوژی ایران
PDF   

●  جواب تناوبی در تقریب خطی مسئله منظومه سیاره‌ای سه‌تایی
   ◂ صفیه جهانی پوردرگاه، Bahruz Raesi
   ✔ 1392/06/17  2013/09/08
    پنجمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران
PDF   

●   تولید منیفلدهای پایدار و ناپایدار در مسئله سه جسم مقید دایروی برای طراحی ماموریت‌های فضایی
   ◂ زهرا کریمی کوپایی، Bahruz Raesi
   ✔ 1391/11/15  2013/02/03
    کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مهندسی
PDF   کتاب ها

●  سیستم‌های دینامیکی و نظریه معادلات دیفرانسیل

●  سیستم‌های دینامیکی و نظریه اشوب

●  سیستم‌های دینامیکی, مکانیک سماوی و مدارهای ماهواره‌ای

پایان نامه ها

●  تئوری گرداب برای معادلات همرفتی چندگانه
   ◂ مرتضی شریفی

●  تعامل، تکامل و برخورد رشته های گرداب
   ◂ فاطمه تات

●  خوش طرحیو جاذبمعادلاتاولیه اتمسفر واقیانوسبا در نظر گرفتن میدان مغناطیسیزمین
   ◂ شهرزاد شهریاری

●  مدل های ریاضی انتقال جرم در سیستم قلبی عروقی
   ◂ فاطمه صوفی

●  معادلات تحولی در هندسه و مقدمه ای بر اثبات نامساوی ریمان-پنروز
   ◂ هادی صوفی

●  Exitability Classes and Bursting of Conductance Based Models for Neuron
   ◂ خدیجه حر

●  Slowly Coupled Oscilators Phase Dynamics and Synchoronization
   ◂ فاطمه عرب

●  اشوب در دینامیک شبکه‌ای از نورون‌های موریس-لکار
   ◂ فاطمه بختیاری لک

●  پایداری مسئله N-جسم و مدارهای ماهواره‌ای
   ◂ فاطمه علی بابایی

●  تولید فست های پلی توپ سیستم استقلال
   ◂ ساره علی خواهنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید