دانشگاه شاهد

مجید امینی دهقی

دانشیار - دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (97)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر کم ابیاری و محلول پاشی پلی امین ها بر عملکرد دانه و روغن، کارایی مصرف اب و اسید های چرب روغن دانه گلرنگ بهاره
   ◂ سید علی محمد مدرس ثانوی، علیرضا رضازاده، مجید امینی دهقی، کیوان فتحی امیرخیز
   ✔ 1400/04/10  2021/07/01
    علوم گیاهان زراعی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق


●  تغییر اسید های چرب روغن گلرنگ در شرایط محلول پاشی پلی امیده و کم ابیاری
   ◂ علیرضا رضازاده، مجید امینی دهقی، کیوان فتحی امیر خیز، سید علی محمد مدرس ثانویی
   ✔ 1400/02/08  2021/04/28
    Industrial Crops and Products
PDF   

●  تاثیر ریزگردها بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا
   ◂ شریفه حبیب پور، محمد اقبال قبادی، مجید امینی دهقی، علاالدین کردناییج
   ✔ 1399/09/11  2020/12/01
    Acta Agriculturae Slovenica
PDF   

●  ارزیابی صفات بیوشیمیایی و زراعی ارقام کنجد تحت اثر کاربرد نانو کود فسفر و کیتوزان در شرایط قطع ابیاری
   ◂ مجید امینی دهقی، علی دماوندی، علی زارعی، جعفر مسعود سینکی
   ✔ 1399/05/04  2020/07/25
    تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق
PDF   

●  اثر تنش خشکی و محلولپاشی نانوکلات اهن و اسید فولویک تر عملکرد دانه و ترکیة اسیدهای چرب روغن دانه دو رقم کنجد
   ◂ مجید امینی دهقی، نیکی ایوبی زاده، قنبز لایی، جعفر مسعود سینکی، شهرام رضوان
   ✔ 1399/04/01  2020/06/21
    به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق
PDF   

●  ارزیابی اثر گوگرد و کاربرد برگی روی و اهن بر عملکرد و شاخص های بیوشیمیایی زیره سبز تحت رژیم های ابیاری
   ◂ شهلا شفیعی ادیب، مجید امینی دهقی، علیرضا رضازاده، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1399/01/02  2020/03/21
    Journal of Herbmed Pharmacology
PDF   

●  Biological and chemical nitrogen fertilizer impact on cumin (Cuminum cyminum L) under different irrigation regimens
   ◂ Amir Bostani, Majid Amini Dehaghi, Amirmohammad Naji, Zeynab-Kobra Pishva
   ✔ 1398/10/25  2020/01/15
    Journal of Herbmed Pharmacology
PDF   

●  اثر تنش خشکی روی فعالیت انزیمی انتی اکسیدان و محتوای کلروفیل در ژنوتیپهای پیشرفته عدس (Lens culinaris Medik)
   ◂ عظیم احمدی، مجید امینی دهقی، محمدحسین فتوکیان، محمد صدقی، سیروس منصوری فر
   ✔ 1398/09/05  2019/11/26
    تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق


●  مروری بر خصوصیات گیاهشناسی، فیتوشیمیایی و فارماکولوژیکی گیاه دارویی کرفس کوهی Kelussia odoratissimaMozaff.
   ◂ حشمت امیدی، خدیجه احمدی، حسن نقدی بادی، مجید امینی دهقی
   ✔ 1398/09/01  2019/11/22
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants
PDF   

●  بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و و اسیدهای چرب گلرنگ در شرایط کم ابیاری
   ◂ Gholam Abbas Akbari، Siavash Heshmati، Elias Soltani، مجید امینی دهقی
   ✔ 1398/08/22  2019/11/13
    International Journal of Plant Production
PDF   مقالات کنفرانسی (165)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی اثر دور ابیاری بر خصوصیان مورفولوژی کلزا
   ◂ حشمت امیدی، خدیجه احمدی، فخرالدین فاضلی، مجید امینی دهقی
   ✔ 1397/12/28  2019/03/19
    کنفرانس - دومین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم
PDF   

●  اثر پرایمینگ بر برخی از صفات فیزیولوژیک گیاه دارویی زیره سبز توده سبزوار تحت تنش شوری
   ◂ مجید امینی دهقی، محمد رضا شیخی
   ✔ 1397/12/25  2019/03/16
    ششمین کنگره علوم پژوهشی و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر ویژگیهای جوانهزنی گیاه کینوا رقم گیزا 1 ( Giza1 ( تحت تنش خشکی
   ◂ شکوفه غلامی، خدیجه احمدی، طیبه رستمی، مجید امینی دهقی
   ✔ 1397/12/22  2019/03/13
    دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک و مواد طبیعی و دارویی
PDF   

●  تاثیر کود شیمیایی سوپرفسفات و نانوفسفر بر پنجهزنی و عملکرد دانه دو رقم برنج شیرودی و هاشمی
   ◂ سید علی رضوی، نسیبه پاکباز، مجید امینی دهقی
   ✔ 1397/06/15  2018/09/06
    پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
PDF   

●  تاثیر کودهای زیستی و ارگانیک بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز تحت تنش خشکی
   ◂ فاطمه عابدین، مجید امینی دهقی
   ✔ 1397/06/14  2018/09/05
    Food 2030 International Congress
PDF   

●  بررسی قابلیت نگهداری بذور پرایم شده گلرنگ با ملاتونین پس از 12 ماه انبارداری
   ◂ مجید امینی دهقی، الیاس سلطانی، غلامعباس اکبری، سیاوش حشمتی
   ✔ 1397/06/14  2018/09/05
    پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
PDF   

●  تاثیر کود شیمیایی سوپرفسفات و نانوفسفر بر عملکرد دو رقم برنج شیرودی و هاشمی
   ◂ سید علی رضوی، نسیبه پاکباز، مجید امینی دهقی
   ✔ 1397/06/14  2018/09/05
    پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
PDF   

●  تاثیر پرایمینگ بذر بر سبزشدن و عملکرد دانه ژنوتیپهای عدس در شرایط دیم و ابیاری تکمیلی
   ◂ مجید امینی دهقی، نسیبه پاکباز
   ✔ 1397/06/14  2018/09/05
    پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
PDF   

●  بررسی تاثیر پیش تیمار و محلول پاشی کودهای ریز مغذی (اگروتین) بر صفات عملکردی برخی ارقام گندم
   ◂ مجید امینی دهقی، محسن جعفری
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
PDF   

●  تاثیر تنش خشکی (کشت دیم) روی فعالیت انزیمی انتی اکسیدان در ژنوتیپ های پیشرفته عدس
   ◂ فتوکیان، امینی، احمدی
   ✔ 1397/06/13  2018/09/04
    پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
PDF   کتاب ها

●  مدیریت تولید گیاهان علوفه ای و پوششی
   ◂ مجید امینی دهقی، رضا طباطبایی

●  Soil Microbes and Soil Nutrients
   ◂ . Miransari a 1 , H. Omidi b , A. Korde Naij b , M. Amini b , S. Maleki

●  زراعت متمرکز استفاده کارامد از نهاده های کشاورزی
   ◂ مجید امینی دهقی و رضا طباطبایی

●  فرهنگ لغات جامع و موضوعی زراعت و اصلاح نباتات
   ◂ مجید امینی دهقی و رضا طباطبایی

●  اصول و مبانی اللوپاتی
   ◂ مجید امینی دهقی و رضا طباطبایی

پایان نامه ها

●  بررسی مقاومت به خشکی در مرحله¬ی جوانه¬زنی ژنوتیپ های امیدبخش
   ◂ نفیسه صادقی

●  تاثیر بر همکنش تنش خشکی انتهای فصل و کاربرد خارجی تنظیم کننده های اسمزی در بابونه المانی
   ◂ فرهاد مسعودی صدقیانی

●  تاثیر هیومیک اسید و فولویک اسید بر جوانه زنی و برخی از خصوصیات مرفولوژیک و بیوشیمیایی بذور گیاه دارویی سرخار گل تحت تنش شوری
   ◂ فرشته ازادبخت

●  بررسی اثر اللوپاتی عصاره ابی اندام های مختلف علف های هرز پیچک صحرایی و پنیرک صحرایی بر برخی خصوصیات جوانه زنی و رشد سه رقم کنجد
   ◂ سمیرا علی پور گراوند

●  بررسی تاثیر اکسید روی و نانواکسیدروی بر خصوصیات جوانه زنی و گیاهچه ا ی بذور گلرنگ
   ◂ فریبا مولوی نافچی

●  اثر تنش خشکی اخر فصل بر خصوصیات مورفولوژیکی، صفات کیفی دانه و شاخص های جوانه زنی بذرهای بومی گندم
   ◂ طیبه سنجری

●  بررسی تاثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و رژیم های مختلف ابیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد توده های زیره سبز
   ◂ امین محمدی

●  بررسی تاثیر پیش تیمار کودهای ریزمغذی بر جوانه زنی و عملکرد برخی ارقام گندم دیم در شهرستان پل دختر
   ◂ محسن جعفری

●   ارزیابی اثر کشت مخلوط بر روی عملکرد کمی و کیفی رازیانه
   ◂ مهدی رضاپور

●  تاثیر کودهای بیولوژیک، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد کمی و کیفی سه توده زیره سبز
   ◂ محمد بینندهنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید