دانشگاه شاهد

دکتر مهدی نادری

استاد یار - دکتری علوم سیاسی ـ اندیشه های سیاسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-5121
پیوندها :
 

تحصیلات

1. کارشناسی ارشد پیوسته(1383-1389)، معارف اسلامی و علوم سیاسی(اندیشه‌های سیاسی)، دانشگاه امام صادق علیه السلام.

2. دکتری(1389-1393)، علوم سیاسی ـ اندیشه‌های سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه السلام.


کتاب

نادری ، مهدی؛ کالبد شکافی اخلاق و سیاست ، تهران: دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.

نادری ، مهدی؛ قران و سیاست با تاکید بر تفسیر نور، تحت نظر: حجه الاسلام محسن قرائتی ، مرکز درسهایی از قران، چاپ دوم..

سوابق اموزشی و پژوهشی(قبل از سال 1393)

مقالات علمی- پژوهشی:

 

1.       شریعت، فرشاد؛ نادری، مهدی. «رهیافت نظری انقلاب اسلامی در مواجه با «مدرنیته غربی»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، شماره 28، پاییز 1393

2.       شریعت، فرشاد؛ نادری، مهدی. «انقلاب اسلامی و بازخوانی رهیافت های اخلاق و سیاست در ایران معاصر»، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، شماره 22، بهار 1392  .

3.       خواجه سروی، غلامرضا، نادری، مهدی. «ازادی در گفتمان فقاهتی انقلاب اسلامی ایران » نشریه جستار های سیاسی معاصر، شماره 8، تابستان 1392

4.     مهدوی، اصغراقا؛ نادری، مهدی.«بسترمندی زمانی و مکانی حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی ره»، فصلنامه مطالعات دولت اسلامی، شماره 1، پاییز 1391

5.       جلال درخشه، نادری، مهدی .«کاربست قدرت نرم در دولت علوی»، رهیافتهای سیاسی و بین المللی، مجله رهیافت های سیاسی و بین المللی، شماره 31، پاییز 1391.

6.       مهدوی، اصغراقا؛ نادری ، مهدی. «کاربرد قدرت نرم از ناحیه استکبار؛ رویکردی قرانی»، دوفصلنامه علمی- پژوهشی دانش سیاسی، سال هفتم، شماره 2 (پیاپی 14)، پاییز و زمستان 1390.

7.       شریعت، فرشاد؛ نادری ، مهدی. «جدال اخلاق و سیاست در اندیشه ماکیاولی و خواجه نصیرالدین طوسی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره هفتم، شماره 1، اسفند 1390.

8.       افتخاری، اصغر؛ نادری ، مهدی؛ میسمی، حسین. «بازخوانی الزامات امنیتی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی راهبرد، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شماره 12، پاییز و زمستان 1389.

 

مقالات علمی- ترویجی:

9.       نادری، مهدی. «   مبانی و مستندات «سیاست استکبارستیزی» در دیدگاه امام خمینی ره». فصلنامه مطالعات بیداری اسلامی،سال چهارم، شماره 8، پاییز و زمستان 1394

10.   نادری ، مهدی؛ سید هادی رضاییان. «راهبرد مقاومت اسلامی در دوران امامت امام حسن عسکری(ع)»، ارائه در همایش و تایید ترویجی، اردیبهشت 1391.

11.   نادری ، مهدی؛ گودرزی، هادی. « نظریه حکومت اسلامی در اندیشه محمد باقر صدر ره »، فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره 13، پاییز و زمستان 1389.

12.   افتخاری، اصغر؛ نادری ، مهدی. « رابطه دانشگاه با قدرت سیاسی در جهان سوم»، فصلنامه دانشگاه اسلامی،شماره 43، پاییز 1388.

13.   افتخاری، اصغر؛ نادری ، مهدی. « خدمات دانشگاه به قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران »، فصلنامه خط اول، 1388.

 

 

مقالات ارائه شده در همایش ها:

14.   نادری ، مهدی، محمدی، خدیجه. «بایسته‌های دولت اسلامی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی براساس ارا و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری(مدظله العالی) »، دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی،1395

15.   نادری ، مهدی، احمدی، عصمت. « اهمیت و لوازم ِفکری ـ عملیِ کارامدی ِنهادسازی در روند تحقق دولت اسلامی) »، دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی، 1395

17.   مهدوی، اصغر اقا؛نادری ، مهدی.« بسترمندی زمانی و مکانی حکم حکومتی از دیدگاه امام خمینی ره »، همایش ملی بازخوانی فقهی حقوقی؛ نهادهای اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط دانشگاه تهران، حائز  رتبه دوم در مجموعه مقالات همایش و شایسته تقدیر، خردادماه 1391.

18.   نادری ، مهدی. «حمله مغول و راهبرد تربیتی اخلاق و سیاست در اندیشه و عمله خواجه نصیر الدین طوسی، همایش سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی توسط انجمن ایرانی روابط بین الملل، به همراه ارائه مقاله، چاپ چکیده، تبریز خرداد ماه 1391.

19.   نادری ، مهدی. «ازادی در دیدگاه تفسیری علامه طباطبایی»،  چهارمین نشست راهبردی رهبری با موضوع ازادی، ارسال مقاله، اردیبهشت 1391.

20.   نادری، مهدی، « گذری اجمالی بر فرهنگ نقادی و خیرخواهی ( از عصر جاهلی تا پایان دوران اموی )، در کنگره پیامبر اعظم (ص)، 1391

21.   نادری ، مهدی؛ اسماعیلی، مصطفی. «مبانی گفتمانی رفتارهای حمایت گرایانه در اندیشه امام خمینی ره»، چاپ در مجموعه مقالات پنجمین همایش امام خمینی ره و سیاست خارجی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، زمستان 1390.

22.   مهدوی، اصغر اقا؛نادری ، مهدی.«مبانی قرانی سیاست استکبار ستیزی»، همایش  بین المللی اسلام و روابط بین الملل توسط دانشگاه رشت، به همراه ارائه مقاله، چاپ چکیده و تایید مقاله برای چاپ، زمستان 1389.

23.   نادری ، مهدی؛ اسماعیلی، مصطفی.« قدرت دانش بنیاد مقدمه ای برتوسعه ؛ با تاکید بر سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران»، چاپ در مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری، 6 و 7 دی ماه 1389.

24.   نادری ، مهدی. «اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی در اندیشه و عمل خواجه نصیر الدین طوسی»،  چاپ شده در مجموعه مقالات همایش بین المللی خواجه نصیر الدین طوسی، بهمن ماه 1387.

 

مقالات علمی تخصصی

25.   نادری ، مهدی. « جایگاه مردم در اندیشه سیاسی امام علی (ع)»، ره اورد سیاسی، شماره 18 ، زمستان 86.

26.   نادری ، مهدی. «مولفه های حاکم بر سیاست گذاری عمومی در اسلام»، خط اول، شماره 6 ، پاییز 87.

27.   نادری ، مهدی. «جایگاه حکمت در اندیشه سیاسی خواجه نصیر الدین طوسی»، ره اورد سیاسی، شماره 20، تابستان 87.

28.   نادری ، مهدی. «پارادوکس احزاب سیاسی در دوران پهلوی دوم»، ره اورد سیاسی، شماره 24 و 25 ، تابستان و پاییز 88.

29.   نادری ، مهدی. «ماهیت و عملکرد احزاب سیاسی در اسلام وغرب»، بلاغ مبین، شماره 23، بهار و تابستان 1389.


 

افتخارات

  1. عضو بنیاد ملی نخبگان.
  2.   سردبیر دوفصلنامه علمی -  تخصصی ره اورد سیاسی از تابستان 88 تا 90؛ این نشریه به سردبیری اینجانب حائز رتبه برتر در سال1389 شد.
  3.   انتخاب دانشجوی برتر در دوره کارشناسی ارشد دانشگاه در سال 1389.
  4.    انتخاب دانشجوی برتر دوره دکتری دانشگاه در سال 1391.
  5.   انتخاب داشنجوی برتر اموزشی و پژوهشی دانشگاه امام صادق ع در سال 1393.

 

مقالات ژورنالی (15)   Download XML   Download TXT

●   الزامات و موانع فکری ـ سیاسی سعادتمندی جامعه در دیدگاه حضرت ایت‌الله خامنه‌ای
   ◂ فاطمه قربانی، دکتر مهدی نادری
   ✔ 1399/02/24  2020/05/13
    جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام


●  راهبردهای پیشرو در پساچهل سالگی انقلاب اسلامی (تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی)
   ◂ دکتر مهدی نادری، شهر پیرانی
   ✔ 1399/01/30  2020/04/18
    دانش سیاسی
PDF   

●  روند فکری ـ سیاسی جامعه پذیری مغول‌ها در تمدن اسلامی
   ◂ دکتر مهدی نادری، شهره پیرانی
   ✔ 1398/10/01  2019/12/22
    International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding


●  استعاره جاهلیت نوین و نقد تمدن غرب در دیدگاه حضرت ایت الله خامنه‌ای
   ◂ دکتر مهدی نادری
   ✔ 1398/06/01  2019/08/23
    رهیافت انقلاب اسلامی


●  لایه‌های فکری و نمودهای اجتماعی چالش سکولاریسم با اسلام تمدن گرا در جمهوری اسلامی
   ◂ مریم اکبری، دکتر مهدی نادری
   ✔ 1398/02/31  2019/05/21
    جامعه شناسی سیاسی ایران


●  نقش و چگونگی رهبری حضرت امام خمینی(ره) در بسیج مردمی در فرایند انقلاب اسلامی
   ◂ مهدی نادری، عباس نوری
   ✔ 1398/01/31  2019/04/20
    پژوهش های انقلاب اسلامی


●  ماهیت و ارکان دولت اسلامی در دیدگاه حضرت ایت‌الله خامنه‌ای
   ◂ مهدی نادری، خدیجه محمدی مزرعی
   ✔ 1397/03/31  2018/06/21
    رهیافت انقلاب اسلامی


●  رهیافت اخلاقی حضرت ایت الله سیستانی در جنگ با داعش (مدل ِنظری «اخلاق ِجنگ» در تفکر شیعی)
   ◂ مهدی نادری
   ✔ 1396/12/29  2018/03/20
    دانش سیاسی


●  دلالت‌های نظری و عملی انگاره جاهلیت مدرن در گفتمان انقلاب اسلامی
   ◂ مهدی نادری
   ✔ 1396/03/01  2017/05/22
    پژوهشنامه انقلاب اسلامی


●  چالش‌های هویتی گفتمان اسلام سیاسی در ایران معاصر
   ◂ اسماعیل عارفی، مهدی نادری
   ✔ 1396/02/24  2017/05/14
    مطالعات انقلاب اسلامی
مقالات کنفرانسی (13)   Download XML   Download TXT

●  ارزیابی تجربه کارامدی الگوهای وحدت در جهان اسلام
   ◂ دکتر مهدی نادری
   ✔ 1399/10/01  2020/12/21
    چشم انداز صلح در خاورمیانه
PDF   

●  تکفریسم به مثابه چالش فکری ـ منطقه‌ای تمدن نوین اسلامی
   ◂ دکتر مهدی نادری، مریم اکبری
   ✔ 1399/08/08  2020/10/29
    اینده نگاری تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  دلایل قرانی زوال قدرت‌ها (نشانگان افول امریکا)
   ◂ دکتر مهدی نادری
   ✔ 1399/08/07  2020/10/28
    همایش بین المللی افول امریکا روند گذشته و تحولات اینده
PDF   

●  عوامل تفرقه گرایی و راهکارهای وحدت افرینی در اربعین حسینی
   ◂ اکبر قایم پناه، دکتر مهدی نادری
   ✔ 1399/07/15  2020/10/06
    همایش ملی اربعین اعتلای فرهنگ حسینی؛ تحقق تمدن عظیم اسلامی
PDF   

●  فرایند ارتقا و افزایش مشارکت مردمی در اربعین حسینی
   ◂ دکتر مهدی نادری، اکبر قائم پناه
   ✔ 1399/07/15  2020/10/06
    همایش ملی اربعین اعتلای فذهنگ حسینی؛ تحقق تمدن عظیم اسلامی
PDF   

●  امکان راهبردی تحقق اهداف تمدنی انقلاب اسلامی (خوانش سیاسی بیانیه گام دوم انقلاب)
   ◂ شهره پیرانی، دکتر مهدی نادری
   ✔ 1399/06/27  2020/09/17
    کنفرانس ملی مولفه های تمدن سازدر بیانیه گام دوم انقلاب
PDF   

●  ًنقش و جایگاه مردم در نگرش و حکمرانی علوی(ص)
   ◂ دکتر مهدی نادری
   ✔ 1399/05/26  2020/08/16
    همایش بین المللی سیره علوی(دانشگاه لرستان)
PDF   

●  عوامل و عناصر دخیل در نهادینه کردن مشارکت مردمی در اربعین حسینی
   ◂ دکتر مهدی نادری، اکبر قائم پناه
   ✔ 1398/12/21  2020/03/11
    اربعین پژوهی
PDF   

●  مولفه های سیایس حاکم بر حکمرانی خوب
   ◂ دکتر مهدی نادری
   ✔ 1398/07/01  2019/09/23
    اولین همایش ملی حکمرانی اسلامی
PDF   

●  علل ضرورت تحقق دولت اسلامی در فرایند تمدن اسلامی
   ◂ دکتر مهدی نادری
   ✔ 1397/12/09  2019/02/28
    چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   پایان نامه ها

●  مقایسه جامعه‌‌شناختی سیاست‌‌ دفاعی – نظامی جمهوری اسلامی و پهلوی دوم
   ◂ محسن عباسی

●  تحلیل علل همزیستی مسالمت‌امیز تشیع و اهل سنت در استان هرمزگان
   ◂ میثم ذاکری

●  مبانی، مولفه ها و الزامات «سعادت» در اندیشه و عمل امام خمینی (ره) و ایت الله خامنه ای
   ◂ فاطمه قربانی پاشاکلایی

●  تحلیل علل، عوامل و راهبردهای محرومیت زدایی در اندیشه و عمل امام خمینی (ره) و ایت‌الله خامنه‌ای
   ◂ صابر حسن پور

●  نقش هنر در تولید و بازتولید ارزش‌های انقلاب اسلامی با تاکید بر دیدگاه حضرت ایت الله خامنه‌ای
   ◂ علیرضا اسماعیلی

●  ابعاد، ریشه ها و راهکارهای مقابله با تروریسم با تاکید بر دیدگاه حضرت ایت الله خامنه ای
   ◂ ملیحه ریگانی

●  مواضع و عملکرد امام خمینی(ره) در قبال سازمان مجاهدین خلق
   ◂ شهرام کریمی

●  چالشهای فکری انقلاب اسلامی و راهکارهای ان برای تحقق تمدن نوین اسلامی (با تاکید بر دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی)
   ◂ مریم اکبری

●  چیستی، چرایی و چگونگی انقلاب اسلامی در ارا و اندیشه های حضرت ایت الله خامنه ای
   ◂ محمد مهری

●  چیستی، چرایی و چگونگی تحقق دولت اسلامی در دیدگاه ایت الله خامنه¬ای(مدظله العالی)
   ◂ خدیجه محمدی مزرعینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید