دانشگاه شاهد

غلامعلی نادری

دانشیار - دکتری تخصصی بیو شیمی با لینی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : بیوشیمی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (26)   Download XML   Download TXT

●  Diosgenin Attenuates Cognitive Impairment in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats: Underlying Mechanisms
   ◂ Mehrdad Roghani, Ashkan Sanaeierad, Zahra Kiasalari Reineh, Siamak Afshinmajd, Gholamali Naderi, Tayebe Rahmani, Tourandokht Balouchnejad, Narges Mahmoudi
   ✔ 1399/04/08  2020/06/28
    Neuropsychobiology


●  اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه رازیانه بر روی پروفایل چربی و انزیمهای کبدی سرم موشهای تحت رژیم پر کلسترول
   ◂ غلامعلی نادری، مهرداد روغنی، الهام اسماعیل جماعت، الهام زاهدی، اشکان سنایی
   ✔ 1398/09/22  2019/12/13
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  اثر عصاره ابی الکلی سداب بر روی شاخص های استرس اکسیداتیو و انزیم کولین استراز در بافت مغز موش های صحرایی دریافت کننده رژیم پر کلسترول
   ◂ روغنی مهرداد، الهام زاهدی، غلامعلی نادری، الهام بلوکی
   ✔ 1397/12/01  2019/02/20
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  مطالعه اثر مهار کنندگی گیاه مصطکی بر روی فعالیت انزیم استیل کولین استراز
   ◂ Gholamali Naderi، Mehrdad Roghani
   ✔ 1395/12/25  2017/03/15
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  مقایسه اثرات مهارکنندگی دو داروی فیزوستیگمین وپروکایین بر روی فعالیت انزیم استیل کولین استراز
   ◂ غلامعلی نادری، الیاس امیرمحسنی-اشکان سنایی راد، الهام زاهدی
   ✔ 1395/02/01  2016/04/20
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  (Cyperusrotandus) بررسی اثر مهارکنندگی عصاره اتانولی گیاه سعد کوفی انزیم استیل کولین استراز
   ◂ غلامعلی نادری، رضا حاج حسینی، مریم عباسی، ارزو محرابیان
   ✔ 1394/08/30  2015/11/21
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان=Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences


●  اثرات مهارکنندگی ارتمیزنین و دی هیدرو ارتیمیزنین بر روی انزیم کلسی نورین در خارج از محیط بدن
   ◂ Gholamali Naderi، رسول موخواه-علی یوسفی
   ✔ 1394/04/22  2015/07/13
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  Endothelium-dependent Effect of Sesame Seed Feeding on Vascular Reactivity of Streptozotocin-diabetic Rats: Underlying Mechanisms
   ◂ Mohammadreza Jalali Nadoushan, Mehrdad Roghani, Gholamali Naderi, Mohammadreza Vaezmahdavi, Mohammadreza Jalali Nadoushan, Tourandokht Baluchnejadmojarad, Mohammadreza Vaezmahdavi, Gholamali Naderi, Farshad Roghani Dehkordi, Mohammad Taghi Joghataeif
   ✔ 1392/06/10  2013/09/01
    Iranian Journal of Pharmaceutical Research
PDF   

●  Theoretical study on physicochemical and geometrical properties of Doxorubicin and Daunorubicin conjugatrd to
   ◂ Gholamali Naderi, Bagheri, Hasani
   ✔ 1391/06/18  2012/09/08
    European Journal of Experimental Biology
PDF   

●  Chronic Administration of Daidzein, a Soybean Isoflavone, Improves Endothelial Dysfunction and Attenuates Oxidative Stress in Streptozotocin-induced Diabetic Rats
   ◂ Mehrdad Roghani, Mohammadreza Vaezmahdavi, Mohammadreza Jalali Nadoushan, Tourandokht Baluchnejadmojarad, Gholamali Naderi, Farshad Roghani Dehkordi, Mohammad Taghi Joghataei, Maryam Kord
   ✔ 1391/02/31  2012/05/20
    Phytotherapy Research
PDF   مقالات کنفرانسی (23)   Download XML   Download TXT

●  اثرات عصاره هیدروالکلی زنیان بر روی سطح انزیم ا لانین امینو ترانسفرازدر موشهای با رژیم غذایی پر چرب
   ◂ محمد رضا خواجه وند خزایی، غلامعلی نادری، روغنی مهرداد
   ✔ 1395/11/15  2017/02/03
    هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
PDF   

●  اثرات عصاره هیدروالکلی زنیان بر روی سطح انزیم الکانین فسفاتاز در موشهای با رژیم غذایی پر چرب
   ◂ ابراهیمی، غلامعلی نادری، روغنی مهرداد
   ✔ 1395/10/17  2017/01/06
    هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
PDF   

●  اثرات عصاره هیدروالکلی انیسون بر روی سطح انزیم الکانین فسفاتاز در موشهای با رژیم غذایی پر چرب
   ◂ فایزه ملا حسینی، غلامعلی نادری، روغنی مهرداد
   ✔ 1395/10/15  2017/01/04
    هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
PDF   

●  اثرات عصاره هیدروالکلی سداب بر روی سطح انزیم الکالین فسفاتاز در موشهای با رژیم پر چرب
   ◂ ناهید معمار پور، غلامعلی نادری، Mehrdad Roghani-الهه دادبین پور
   ✔ 1395/10/15  2017/01/04
    هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
PDF   

●  اثرات عصاره هیدروالکلی انیسون بر روی سطح انزیم الانین ترانس امیناز در موشهای با رژیم غذایی پر چرب
   ◂ زهرا نوروز پور، غلامعلی نادری، روغنی مهرداد
   ✔ 1395/10/15  2017/01/04
    هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
PDF   

●  اثرات عصاره هیدروالکلی سداب بر روی سطح انزیم الانین امینو ترانسفراز در موشهای با رژیم پر چرب
   ◂ فاطمه باقر تاش، غلامعلی نادری، روغنی مهرداد
   ✔ 1395/10/15  2017/01/04
    هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
PDF   

●  اثرات عصاره هیدروالکلی رازیانه بر روی سطح انزیم الکانین فسفاتاز در موشهای با رژیم غذایی پر چرب
   ◂ الهام اسماعیل جماعت، غلامعلی نادری، روغنی مهرداد، اشکان سنایی-الهام زاهدی
   ✔ 1395/10/12  2017/01/01
    هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
PDF   

●  THE EFFECT OF INHIBITION OF PISTACIA LENTISCUSS ETHANOLIC EXCTRACT ON ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY
   ◂ Gholamali Naderi, Ahmad Masoudi
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  COMPARISON STUDIES OF ACETYLCHOLIONESTERASE INHIBITORS PHYSOSTIGMINE AND EXTRACT CELERY FOR ALZHEIMERS DISEASE
   ◂ Gholamali Naderi, علی یوسفی, بویا حسن زاده, مرتضی امیدی, شایان عیوض زاده
   ✔ 1394/02/22  2015/05/12
    National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  Inhibitory effect of eshanolic extract of cyperus on acetylcholinestrase enzyme
   ◂ Gholamali Naderi, Mehrdad Karimi
   ✔ 1393/02/24  2014/05/14
    3rd National Congress on Medicinal Plants
PDF   کتاب ها

●  بیوشیمی عملی برای دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی
   ◂ شیما حبیبی

●  بیوشیمی بالینی برای دانشجو یان پزشکی
   ◂ -

پایان نامه ها

●  اثر مهاری ارتیمیزین و دی هیدرو ارتیمیزین بر روی فعالیت انزیم کلسینورین و مقایسه ان با اثر مهاری سیکلوسپورینA
   ◂ محبوبه زارع زاده

●  برر سی اثر مهار کنند گی عصاره ا تانولی گیاه سعد کوفی(CYPERUS ROTANDUS )برروی فعالیت ا نزیم استیل کو لین استراز
   ◂ مریم عباسی

●  اثر مهاری عصاره مصطکی برروی ا نزیم استیل کولین استراز در IN VITRO
   ◂ حسن احمدی

●  برر سی اثر مهار کنند گی عصاره ا تانولی گیاه کندر(BOSWELLIA CARTERI)برروی فعالیت ا نزیم استیل کو لین استراز
   ◂ ملیحه امین زاده

●  اثر انتی اکسیدانی حصا(HESA-A) بر سطح چربیهای خون خرگوشهای تحت رژیم پرکلسترول و مقایسه ان با اثرات vit E
   ◂ رامین محبی

●  بررسی اثر اسانس زیره سبز بر وزی و میزان هورمون لپتین نوتال و ازادخون در موشهای صحرایی
   ◂ زهرا اکبریان کوچکسرایی

●  بررسی اثر عصاره وج (سوسن زرد) بر حافظه و یادگیری موشهای صحرایی نر
   ◂ مریم سلطانی

●  اثر عصاره جو بر روی سطح تری گلیسیرید، کلسترول و هورمون لپتین درموش های صحرایی دیابتی شده
   ◂ نگار فیض‌پور

●  اثر عصاره برگ جو بر روی میزان گلوکز موشهای د یا بتی شده با استر و پتوزو سین
   ◂ زهرا خلج

●  اثر عصاره د ا نه جو بر روی میزان گلوکز موشهای د یا بتی شده با استر و پتوزو سین
   ◂ بهناز قوامینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید