جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

شماره صفحه : 1 از 1164 تـعـداد مقاله : 11636
شناسهXMLendnoteتاریخ انتشار
عنوان | نام و نام خانوادگی
عنوان مقالهنوع مقالهمجله يا کنفرانسشماره مجلهفایل پیوست
16 1387/08/01
استاد 1   مرجان حشمتي 
استاد 3   عليرضا عزيززاده دلشاد 
نام دانشجو : حسام اميني 
مقايسه اثر داروي سلژيلين و فرآورده گياهي 2 SIM در حفظ سلولهاي عصبي
Comparison between Selegiline drug and Herbal product of SIM -2 in neural cells protection
ژورنالي Full paper دانشور پزشکي- دانشور سابق 77
22 1387/08/08
استاد 4   حبيب عباسي پورشوشتري 
نام دانشجو :  

Life Table and Temperature-Dependent Development of Diadegma anurum(Hymenoptera: Ichneumonidae) on I
ژورنالي Full paper Environmental Entomology 1
24 1375/07/02
استاد 1   زهرا کياسالاري رينه 
نام دانشجو :  
تاثير اگونيست ها و انتاگونيست هاي دوپامينرژيک بر اشتها در موش سفيد ازمايشگاهي
Effects of dopaminergic agonists and antagonists on the appetite in male rats
ژورنالي Full paper پژوهش هاي اموزش و يادگيري- تربيت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق 13-14
25 1378/10/01
استاد 1   زهرا کياسالاري رينه 
نام دانشجو :  
اثر استروئيدهاي جنسي بر تحمل ناشي از مرفين با استفاده از آزمون فرمالين در موش سفيد آزمايشگاهي
effect of sex steroids on the tolerance induced by morphine in the mouse by the use of formalin test
ژورنالي Full paper پژوهش هاي اموزش و يادگيري- تربيت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق 26
27 1385/01/01
استاد 1   محسن خليلي 
استاد 2   زهرا کياسالاري رينه 
نام دانشجو :  
بررسي اثر عصاره الکلي گياه انجره بر التهاب حاد و مزمن در موش هاي صحرايي نر از جنس NMRI
َAnti-inflammatory effect of alcoholic Urtica Dioica extract in male NMRI rats
ژورنالي Full paper کومش=Koomesh 3-4
28 1386/04/01
استاد 2   محسن خليلي 
استاد 1   زهرا کياسالاري رينه 
نام دانشجو : فاطمه خوشنويسان 
ارزيابي اثر عصاره هيدروالکلي دانه بنگ دانه بر درد حاد و مزمن در موش صحرايي نر
Evaluation of effect of hydro-alcoholic extract of henbane seed on acute and chronic pain in male ra
ژورنالي Full paper کومش=Koomesh 24
29 1387/02/01
استاد 2   محسن خليلي 
استاد 1   زهرا کياسالاري رينه 
نام دانشجو : مصطفي افتخاري 
مقايسه آستانه درد حاد در دو جنس نر و ماده و تاثير عصاره الکلي گياه تاتوره بر آن
A comparison of acute pain threshold between the male and female and the effect of Datura Stramonium
ژورنالي Full paper دانشور پزشکي- دانشور سابق 74
30 1388/02/01
استاد 1   محسن خليلي 
استاد 3   زهرا کياسالاري رينه 
استاد 2   محمدرضا واعظ مهدوي 
نام دانشجو :  
اثر مصرف خوراکي حب مقل (Commiphora Mukul) بر ميزان گلوکز و چربي هاي سرم در موش هاي صحرايي نر ديابتي
The Effect of Long-Term Consumption of Commiphora mukul feeding on the serum levels of glucose
ژورنالي Full paper غدد درون ريز و متابوليسم ايران=Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism 1
31 1374/08/15
استاد 1   زهرا کياسالاري رينه 
استاد 2   محمدرضا واعظ مهدوي 
نام دانشجو :  
نقش استرس و درد در آستانه درد فازيک و تونيک در موش آزمايشگاهي نر
effect of stress and pain in attenuation of phasic and tonic pain threshold
کنفرانسي خلاصه مقاله - Poster دوازدهمين کنگره فيزيولوژي و فارماکولوژي (دانشگاه علوم پزشکي ايران)
33 1387/10/01
استاد 6   شهريار پورفرزام 
استاد 1   طوبي غضنفري 
استاد 5   حسن قاسمي خوري نيا 
استاد 3   زهرا کياسالاري رينه 
استاد 2   رويا يارايي شهميرزادي 
نام دانشجو : فاطمه هدايي 
ارزيابي سطح سرمي نيتريک اکسايد در مصدومين شيميايي سردشت، 20 سال پس از مواجهه با گاز خردل
Aassociation between physical activity and body mass index in the civilian chemical victims of Sarda
ژورنالي Full paper طب جانباز 2
1234567891011121314151617181920...آخرین صفحه

تعداد سطر هر صفحه : شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی