اطلاعات طرح
عنواننام و نام خانوادگی
استاد 1 زهرا کياسالاري رينه

نام سایر همکاران :
تعداد اساتید : 1
عنوان طرح (فارسي) : اثر استروئيدهاي جنسي بر تولرنس ناشي از مورفين
عنوان طرح (انگليسي) :

 
شاخه حوزه پژوهش :  فیزیولوژی
نوع طرح : بنیادی
کد طرح : 1148/16/پ
محل اجرای طرح : دانشکده پزشکي
محل طرح برون دانشگاهی :
زبان طرح : فارسی
تعداد صفحات :
کلمات کلیدی (فارسی) :
کلمات کلیدی (انگلیسی) :
 
خلاصه طرح :