اطلاعات پایان نامه
عنواننام و نام خانوادگی
استاد راهنما 1 عبدالعلي توجهي
 

 تعداد استاد راهنما :
 تعداد استاد مشاور :
تعداد واحد : 4
شناسه IranDoc :
نام دانشجو : علي دهقاني فيل ابادي - شماره دانشجويي: 81
عنوان پایان نامه (فارسي) :
عنوان پایان نامه (انگليسي) : سياست جنايي تقييني ايران از ديدگاه جرم شناسي حقوقي
شاخه حوزه پژوهش :  حقوق جزا و جرم شناسی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
تاريخ دفاع :
خلاصه پایان نامه :

 
مقاله مستخرج از پایان نامه :
هیچ مقاله ایی در لیست موجود نمی باشد