جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

(Ocimum basilium L) ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و بیوشیمیایی گیاهچه ری
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9492    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیرابسزیک اسید و جبرلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی گلرنگ تحت تنش شوری
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9493    1393/06/04   2014/08/26    
اثرتنظیم کننده ابسزیک اسید و جبرلیک اسید بر رشد و جوانه زنی، ویگور گیاهچه و پارامترهای جوانه زنی تحت تنش شوری ( Carthamus tinctorius L. ) گلرنگ
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9494    1393/06/04   2014/08/26    
تاثیر تیمار مدت زمان و غلظت اسیدسولفوریک بر کرک زدایی، توان جوانه زنی و قدرت رویش شدن (Gossypium hirsutum L) پنبه
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9495    1393/06/04   2014/08/26    
تاثیر پیش تیمارهای مختلف بر روی شکست خواب بذر گیاه دارویی هندوانه ابوجهل (colycynthis (L.) Schrad
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9496    1393/06/04   2014/08/26    
(Foeniculum vulgare Mill) بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی رازیانه
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9497    1393/06/04   2014/08/26    
تاثیر تیمار مدت زمان و غلظت اسیدسولفوریک( 95 ) بر کرک زدایی، توان جوانه زنی و قدرت رویش پنبه (Gossypium hirsutum L) رقم ورامین
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9498    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی اثر هورمون استیل سالسلیک اسید شوری بر جوانه زنی، رشد و قدرت گیاهچه بذر گیاه دارویی رازیانه
شوری بر جوانه زنی، رشد و قدرت گیاهچه بذر گیاه دارویی رازیانه بررسی اثر هورمون استیل سالسلیک اسید
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9499    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیر پرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی کدوسبز
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9500    1393/06/04   2014/08/26    
شوری (Peganum harmala L.) تاثیر تسریع کننده ها بر بنیه بذر و پارامترهای جوانه زنی گیاه دارویی اسپند
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9501    1393/06/04   2014/08/26    
اولین صفحه...10411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1043 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی