جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مطالعه اثر تنش شوری بر شاخصهای رشد گیاهچه و بنیه بذر بذور گیاه دارویی بالنگو
Effect of salinity on seedling growth and seed vigor indices of Lallemantia royleana medicinal plant
 زینب کبری پیشوا، مجید امینی دهقی، داریوش طالعی، زینب کبری پیشوا ، شکوفه غلامی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9659    1393/06/04   2014/08/26    
مطالعه اثر تنش شوری بر شاخصهای جوانهزنی بذور گیاه دارویی بالنگو
Effect of salinity on germination indices of Lallemantia royleana medicinal plant seeds harvested from
 زینب کبری پیشوا، مجید امینی دهقی، داریوش طالعی، زینب کبری پیشوا، شکوفه غلامی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9660    1393/06/04   2014/08/26    
واکنش ارقام مختلف کنجد به کاربرد کود های شیمیایی و بیولوژیک تامین کننده نیتروژن
Response of three sesame cultivars to application of N chemical and bio fertilizer
 احسان شاکری، مجید امینی دهقی، احسان شاکری ، سید علی طباطبایی سید علی محمد مدرس ثانوی ،وحیده رفیعی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9661    1392/06/04   2013/08/26    
بررسی تاثیر مدت زمان پرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سرخارگل تحت تنش شوری
بررسی تاثیر مدت زمان پرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی سرخارگل تحت تنش شوری
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9485    1393/06/04   2014/08/26    
تاثیر مدت زمان تیمار پرایمینگ و روش پرایمینگ بر ویژگی های بنیه و صفات جوانه زنی و رشد گیاهچه زیره سبز تحت تنش خشکی (Cuminum cyminum L.)
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9486    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیر پرایمینگ بر شاخصهای رشد گیاه دارویی شاهدانه تحت تنش شوری طبیعی (نمک دریاچه قم)
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9487    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیر پیش تیمار بر بنیه بذر و خصوصیات جوانهزنی گیاه دارویی شاهدانه تحت تنش شوری طبیعی (نمک دریاچه قم)
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9488    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیر پرایمینگ درجه حرارت بر ویژگیهای جوانهزنی گیاهچه برنج زمانهای مختلف
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9489    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی پیش تیمار بذر بر شاخصهای جوانهزنی بذر ماریتیغال (خار مریم) تحت شرایط تنش شوری
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9490    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیر سالسیلیک اسید بر تعدیل تنش شوری در جوانهزنی بذر کلزا
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9491    1393/06/04   2014/08/26    
اولین صفحه...10411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1042 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی