جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اهمیت مشخصات انامورفیک در جنس Xylaria
Importance of anamorphic characters in the genus Xylaria
 سید عبدالله هاشمی، رسول زارع، سید اکبر خداپرست و سید علی الهی نیا
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42351    1395/06/06   2016/08/27    
بررسی واکنش¬های رفتاری سرخرطومی جالیز، Acythopeus curvirostris persicus به گیاهان میزبان در شرایط ازمایشگاهی
Study of behavioral responses of the melon weevil, Acythopeus curvirostris persicus to host plants in laboratory conditions
 محدثه افراخته، کاظم محمدپور، حبیب عباسی پور و علیرضا عسکریان زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42251    1395/06/06   2016/08/27    
مقایسه تیمارهای مختلف جهت کنترل تخم شب¬¬پره جوانه¬خوار مرکبات، Archips rosanus (L.) (Lep.: Tortricidae) روی درختان مرکبات
Comparison of the different treatments to control the citrus leaf roller, Archips rosanus (L.) (Lep.: Tortricidae) on citrus trees
 امیرحسین طورانی، حبیب عباسی پور و علیرضا عسکریان زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42252    1395/06/06   2016/08/27    
سمیت تنفسی اسانس گیاهی اویشن شیرازی روی شب پره مینوز گوجه فرنگی
Fumigant Toxicity of the Essential oil of Saatar Zataria multiflora on tomato leaf miner, Tuta absoluta (Lepidoptea: Gelechiidae
 سمیرا گودرزوند، حبیب عباسی پور، جابر کریمی و علیرضا عسکریان زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42253    1395/06/06   2016/08/27    
اثر بیماری زایی نماتودهای بیمارگر حشرات روی پروانه زنبورمانند چوبخوار Paranthrene diaphana dalla Torre & Strand (Lep.: Sesiidae) در شرایط ازمایشگاه
Pathenogenecity ffect of entomopathogenic nematodes on the clearwing moth, Paranthrene diaphana dalla Torre & Strand (Lep.: Sesiidae) in laboratory condition
 سعید اذرنیا، حبیب عباسی پور، ایت اله سعیدی زاده و علیرضا عسکریان زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42254    1395/06/06   2016/08/27    
مقایسه اثر افت¬کش¬های گیاهی روی پوره سن یک بالشک معمولی مرکبات، Pulvinaria aurantii Cockerell و شکارگر ان، کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant
Comparison effects of botanical pesticides on first instar nymphs of the citrus cushion, Pulvinaria aurantii Cockerell and its ladybird predator, Cryptolaemus montrouzieri Mulsant
 سعید حیدری، امیرحسین طورانی، لیلا دوستدار کل کناری و حبیب عباسی پور
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42255    1395/06/06   2016/08/27    
مقایسه اثر افت¬کش¬های گیاهی روی پوره سن یک شپشک استرالیایی، Icerya purchase Maskell و شکارگر ان کفشدوزک Novius cardinalis Mulsant
Comparison effect of botanical pesticides on first instar nymphs of the Australian mealybug, Icerya purchasi Maskell and its ladybird predator, Novius cardinalis Mulsant
 سعید حیدری، امیرحسین طورانی، لیلا دوستدار کل کناری، حبیب عباسی پور
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42256    1395/06/06   2016/08/27    
ارتباط پراکنش پروانه زنبور مانند، Paranthrene diaphana dalla Torre & Strand (Lep.: Sesiidae) روی بید مجنون با ارتفاع از سطح دریا و محل کاشت درمنطقه تهران
Relationship between distribution of the clearwing moth, Paranthrene diaphana dalla Torre & Strand (Lep.: Sesiidae) on babylon weeping willow with altitude and planting area in Tehran region
 مهرنوش مینایی مقدم، علیرضا عسکریان زاده، سهراب ایمانی و حبیب عباسی پور
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42257    1395/06/06   2016/08/27    
بررسی فونستیک تاج انار و نوسانات جمعیت پارازیتوییدها و شکارگرهای کرم گلوگاه، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) در منطقه قم
Faunistic Study of pomegranate fruit crown and population fluctuations of parasitoids and predators of the carob moth, Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) in Qom
 رضا مهراذین، حبیب عباسی پور، سیدحسین گلدانساز و علیرضا عسکریان زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42258    1395/06/06   2016/08/27    
بررسی نوسانات جمعیت شب پره چوبخوار پسته، Kermania pistaciella Amsl (Lep.: Tineidae) با استفاده از تله فرومونی در باغ‌های پسته کاشان
Study of population fluctuations of the pistachio twig borer, Kermania pistaciella Amsl (Lep.: Tineidae) using delta pheromone trap in Kashan pistachio orchards
 نجمه فخری، حبیب عباسی پور و علیرضا عسکریان زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42259    1395/06/06   2016/08/27    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1131 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13340

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی