جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی اثر تنظیم کنندههای رشد بر برخی خصوصیات جوانهزنی، پارامترهای رشد و تحت تنش خشکی و شوری (Satureja hortensis L.) محتوی اب نسبی برگ مرزه
 سنجری، احمدی، امیدی
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42246    1395/06/11   2016/09/01    
ارزیابی تاثیر اسید بوریک بر خصوصیات جوانهزنی و شاخصهای رشد گیاه دارویی تحت تنش شوری (Silybum marianum L.) ماریتیغال
 ولی پور، سنجری، احمدی، امیدی
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42247    1395/06/11   2016/09/01    
تاثیر بیوپرایمینگ بر شاخصهای جوانهزنی و رشدی بذر گیاه دارویی کدوی تخم کاغذی تحت تنش شوری نمک کلریدسدیم
 موسوی، امیدی، سعیدی زاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42248    1395/06/11   2016/09/01    
بررسی تاثیر هیدروپرایمینگ، نیترات پتاسیم و کیتوزان بر شاخصهای جوانهزنی بذر استویا تحت تنش شوری (Stevia rebaudiana Bertoni.)
 عقیقی، امیدی، موسوی، مصنعی، عطایی، قاسم زاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42249    1395/05/11   2016/08/01    
(Prosopis farcta) تاثیر خراش دهی و تسریع کننده ها بر شکست خواب و جوانه زنی بذر کهورک
 خسروی، امیدی، پژمان مهر
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42250    1395/05/11   2016/08/01    
تاثیر پیری کنترل شده بر شاخص های جوانه زنی
 مرادیان- ملکی فراهانی- رضازاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42402    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی تنوع ژنتیکی توده های بادرنجبویه ایرانی و خارجی (Melissa afficinalis L.) بوسیله مارکرهای پروتیینی
Evolution of genetic diversity in Iranian & Foreign Melissa accessions using proteins marker
 امیدرضا فرقانی اله ابادی، دکتر داریوش طالعی، مهدیه احمدیان یزدلی، امیرمحمد ناجی
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42405    1395/06/09   2016/08/30    
پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های منتخب گندم نان و بررسی اثر متقابل ژنوتیپو محیط AMMI با استفاده از روش
Grain yield stability of the selected bread wheat genotypes and investigating the genotype interaction in the environment using AMMI method
 سعید عمرانی،امیرمحمد ناجی،محسن اسماعیل زاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42342    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی اثر متقابلو پایداری ژنوتیپ × محیط برای عملکرد دانهژنوتیپ منتخب های گندم نان با استفاده از مدل GGE biplot
Investigating genotype × environment interaction and stability for grain yield of the selected bread wheat genotypes using GGE biplot model
 سعید عمراتی امیر محمد ناجی محسن اسماعیل زاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42343    1395/06/09   2016/08/30    
بررسیروابط ?ین ژنتیکی عملکرد و صفات زراعی در روش های امید بخش گندم نان با استفاده از های اماری چند متغییره در منطقه اهواز
Investigating the genetic Relations of yield and agronomic traits in promising bread wheat lines using multivariate statistical methods In Ahvaz region
 سعید عمرانی،امیر محمد ناجی،محسن اسماعیل زاده
کنفرانس - دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی زراعت و اصلاح نبات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42344    1395/06/09   2016/08/30    
اولین صفحه...11211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1130 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی