جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تعیین دما و زمان مطلوب ذخیره سازی زنثور پارازیتوییذ تخم ساقه خوار ررت و نیشکر، Telenomus busseolae Gahan در شرایط سردخ
Determination of optimum temperature and time for storage of egg parasitoid wasp of corn and sugarcane stem borer, Telenomus busseolae Gahan in cold conditions
 نجیبه دباغی، علیرضا عسکریان زاده و حبیب عباسی پور
هشتمین همایش ملی فن اوران نیشکر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31778    1394/11/28   2016/02/17    
مسیرهای میکرو ار ان ای های 21 و 206 و لت 7 درگیر در اثرات ضد عروق زایی فعالیت ورزشی تناوبی و هورمون درمانی در مدل سرطان پستان
MicroRNA-206, let-7a and microRNA-21 pathways involved in the anti-angiogenesis effects of the interval exercise training and hormone therapy in breast cancermonth
 امین عیسی نژاد، علی محمد علیزاده، صادق امانی شلمزاری، سعید خدایاری، حمید خدایاری، نجمه خجسته نژاد
Life Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31779    1394/01/01   2015/03/21    
Hesperetin, a citrus flavonoid, attenuates testicular damage in diabetic rats via inhibition of oxidative stress, inflammation, and apoptosis
 
Life Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85582    1397/06/03   2018/08/25    
اثر پیش تیمار بذر بر شاخصهای جوانه زنی و محتوی رنگدانههای فتوسنتزی و کارتنوییدی مرزه تابستانه تحت تنش شوری کلرید کلسیم
The effect of seed pre-treatment on germination indices and the content of photosynthetic and cartonoid pigtails under summer stress under salt stress of calcium chloride
 
بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85667    1397/06/25   2018/09/16    
اثر پیش تیمار بذر با نانولوله های کربنی برجوانه زنی و رنگیزه های فتوسنتزی ذرت تحت تنش خشکی
The effect of carbon nanotubes on germination, seed vigor and photosynthetic pigmentation of maize hybrids (Zea Mays L.) under drought stress
 
بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116576    1398/07/11   2019/10/03    
اثر شدت مدت و قدرت امواج فراصوت بر شاخص¬های جوانه زنی و رنگیزه های فتوسنتزی کلزا
Effect of electric and magnetic fields of ultrasonic wave on germination characteristics and photosynthetic pigments of canola seedling (cv. Modena)
 
بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116715    1400/10/01   2021/12/22    
اثر کیتوسان بر شاخصهای مورفولوژیک و بیوشیمیایی گیاهچه های حاصل از بذور زوال یافته سویا
The effect of chitosan on morphological and biochemical indices of seedling of aging accelerated soybean seeds
 وحید منصوری و حشمت امیدی
بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42181    1395/05/01   2016/07/22    
اثر محلول پاشی اسیدهای امینه بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی گوجه فرنگی در شرایط تنش شوری
Effect of amino acids foliar spraying on growth and physiological indices of tomato under salt stress conditions
 پور سلطان، ارویی، طباطبایی، نعمتی
بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84859    1396/09/30   2017/12/21    
اثر پیشتیمار بذر با جیبرلیک و ابسیزیک اسید بر جوانهزنی و رشد اولیه گیاهچه گلرنگ تحت تنش شوری
 نسرین سادات عیسی نژاد، حشمت امیدی، ارزو پراور
بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31780    1394/10/11   2016/01/01    
اثر نیتروژن بر جوانه زنی، رشد اولیه، پرولین و فعالیت انسیم نیترات ردوکتاز در گیاه دارویی گاوزبان تحت تنش شوری
 مهدی عقیقی شاهوردی کندی، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی، مهدی عقیقی
بوم شناسی گیاهان زراعی - دانش نوین کشاورزی پایدار سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31899    1394/12/19   2016/03/09    
اولین صفحه...12011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1212 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی