جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی تطبیقی تاثیر ارا سن اگوستین و توماس اکویناس بر هنر نقاشی قرون وسطای مسیحی
The Comparative Research of the Influence of Saint Augustine & Tomas Aquinas Theories on Christian Medieval Age Painting
 
مبانی نظری هنرهای تجسمی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85789    1397/04/01   2018/06/22    
تاثیر ویژگی های بصری اثار محمد سیاه قلم بر نگاره های مجرد تاکستانی
The Influence of the Visual Features of Siyah Qalam Works on Mogarrad Takestanis Miniatures
 
مبانی نظری هنرهای تجسمی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106052    1395/01/30   2016/04/18    
تعدیل اپی ژنتیک اسم الرژیک توسط میکروبیوتای دستگاه گوارش
EPIGENETIC MODIFICATION OF ALLERGIC ASTHMA BY GUT MICROBIOTA
 فاطمه حاجی قاسمی
هجدهمین کنگره بین اتمللی میکروب شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53997    1396/06/07   2017/08/29    
Natural enemies of the common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae in Aran Bidgol pistachio orchards of Kashan
 غلامحسین روشنی و حبیب عباسی پور
2nd Iranian International Congress of Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53998    1396/06/11   2017/09/02    
Comparative effect of chemical and botanical pesticides on the first nymph instar of white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona and its predator, Chilocorus bipustulatus ladybird in the field conditions
 Jalil Eshaghi sani, Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour and Behnam Amiri
2nd Iranian International Congress of Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 53999    1396/06/11   2017/09/02    
Parasitoids wasps of white peach scale, Pseudaulacaspis pentagona in Kiwi orchards of east of Mazandaran
 Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour, Jaber Karimi and Alireza Askarianzadeh
2nd Iranian International Congress of Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54000    1396/06/11   2017/09/02    
Seasonal fluctuations of the peach twig borer, Anarsia lineatella Zeller in Ben County, Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran
 Anis Aboutalebian, Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour and Nastaran Hassanzadeh
2nd Iranian International Congress of Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54001    1396/06/11   2017/09/02    
Damage evaluation of the citrus leaf miner, Phyllocnistis citrella on different citrus cultivars in the north of Iran
 alil Eshaghi sani, Amir Hossein Toorani, Habib Abbasipour and Behnam Amiri
2nd Iranian International Congress of Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54002    1396/06/11   2017/09/02    
Temperature dependence of the functional response of the common green lacewing, Chrysoperla carnea on the black citrus aphid, Toxoptera aurantii and the green citrus aphid, Aphis spiraecola
  Amir Hossein Toorani, Jalil Eshaghi sani, Habib Abbasipour, Behnam Amiri and Saeid Heydari
2nd Iranian International Congress of Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54003    1396/06/11   2017/09/02    
Crop loss assessment of tomato leafminer Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) in Hamedan province
 Elahe Rostami, Hossein Madadi, Habib Abbasipour and Hossein Allahyari
2nd Iranian International Congress of Entomology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54004    1396/06/11   2017/09/02    
اولین صفحه...12211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1239 از 1361    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13610

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی