جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر بیماری زایی نماتودهای بیمارگر حشرات روی پروانه زنبورمانند چوبخوار Paranthrene diaphana dalla Torre & Strand (Lep.: Sesiidae) در شرایط ازمایشگاه
Pathenogenecity ffect of entomopathogenic nematodes on the clearwing moth, Paranthrene diaphana dalla Torre & Strand (Lep.: Sesiidae) in laboratory condition
 سعید اذرنیا، حبیب عباسی پور، ایت اله سعیدی زاده و علیرضا عسکریان زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42254    1395/06/06   2016/08/27    
مقایسه اثر افت¬کش¬های گیاهی روی پوره سن یک بالشک معمولی مرکبات، Pulvinaria aurantii Cockerell و شکارگر ان، کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant
Comparison effects of botanical pesticides on first instar nymphs of the citrus cushion, Pulvinaria aurantii Cockerell and its ladybird predator, Cryptolaemus montrouzieri Mulsant
 سعید حیدری، امیرحسین طورانی، لیلا دوستدار کل کناری و حبیب عباسی پور
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42255    1395/06/06   2016/08/27    
مقایسه اثر افت¬کش¬های گیاهی روی پوره سن یک شپشک استرالیایی، Icerya purchase Maskell و شکارگر ان کفشدوزک Novius cardinalis Mulsant
Comparison effect of botanical pesticides on first instar nymphs of the Australian mealybug, Icerya purchasi Maskell and its ladybird predator, Novius cardinalis Mulsant
 سعید حیدری، امیرحسین طورانی، لیلا دوستدار کل کناری، حبیب عباسی پور
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42256    1395/06/06   2016/08/27    
ارتباط پراکنش پروانه زنبور مانند، Paranthrene diaphana dalla Torre & Strand (Lep.: Sesiidae) روی بید مجنون با ارتفاع از سطح دریا و محل کاشت درمنطقه تهران
Relationship between distribution of the clearwing moth, Paranthrene diaphana dalla Torre & Strand (Lep.: Sesiidae) on babylon weeping willow with altitude and planting area in Tehran region
 مهرنوش مینایی مقدم، علیرضا عسکریان زاده، سهراب ایمانی و حبیب عباسی پور
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42257    1395/06/06   2016/08/27    
بررسی فونستیک تاج انار و نوسانات جمعیت پارازیتوییدها و شکارگرهای کرم گلوگاه، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) در منطقه قم
Faunistic Study of pomegranate fruit crown and population fluctuations of parasitoids and predators of the carob moth, Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae) in Qom
 رضا مهراذین، حبیب عباسی پور، سیدحسین گلدانساز و علیرضا عسکریان زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42258    1395/06/06   2016/08/27    
بررسی نوسانات جمعیت شب پره چوبخوار پسته، Kermania pistaciella Amsl (Lep.: Tineidae) با استفاده از تله فرومونی در باغ‌های پسته کاشان
Study of population fluctuations of the pistachio twig borer, Kermania pistaciella Amsl (Lep.: Tineidae) using delta pheromone trap in Kashan pistachio orchards
 نجمه فخری، حبیب عباسی پور و علیرضا عسکریان زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42259    1395/06/06   2016/08/27    
بررسی اثر نماتدکشی عصاره خام گیاه خرزهره بر نماتد ریشه گرهی
Effect of crude extract of oleander plants on the drawing nematodes Root-knot nematode
 سید هیرش رحمانی، فرشاد رخشنده رو، ایت اله سعیدی زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42633    1395/06/09   2016/08/30    
بررسی مولکولی مقاومت القا شده در خیار توسط عصاره ابی و الکلی گیاه رازیانه علیه نماتد ریشه گرهی
Molecular study of induced resistance in cucumber by aqueous and alcoholic extracts of fennel plant against root-knot nematode
 نرگس قبادی، فرشاد رخشنده رو، ایت اله سعیدی زاده
بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42634    1395/06/09   2016/08/30    
ترکیب روش های تبدیل هاف کرویی و ضرب توابع پروجکشن به منظور استخراج ویژگی های خواب الودگی رانندگان به صورت زمان حقیقی
Hough transform and multiply combination of projection functions to extract features for real time drivers sleep detection
 
کنفرانس بین المللی مهندسی برق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42642    1395/03/12   2016/06/01    
کنترل سیستم چهارپره با استفاده از کنترل کننده پسگام هوشمند با وجود عدم قطعیت در جرم
 همایون دادگرنژاد، حامد دادگرنژاد، محمدحسین کاظمی
کنفرانس بین المللی مهندسی برق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42261    1395/03/12   2016/06/01    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1245 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی