جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر تنش خشکی بر فعالیت پرولین و میزان کلروفیل در ژنوتیپ های پیشرفته عدس
Effect of drought stress on proline activity and chlorophyll content in the advanced genotypes of
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85428    1397/06/13   2018/09/04    
مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات زراعی یونجه در کشت مخلوط با رازیانه تحت تاثیر کودهای زیستی
EVALUATION OF FORAGE YIELD AND SOME CHARACTERISTICS OF ALFALFA IN
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85429    1397/06/13   2018/09/04    
ارزیابی مدت زمان پرایمینگ و روش پرایمینگ بر جوانه زنی گیاهچه کینوا quinoa Chenopodium( (willd در شرایط تنش خشکی
Evaluation of the duration of priming and priming method on seedling germination of kinova quinoa Chenopodium ((willd) under drought stress conditions
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85553    1397/06/13   2018/09/04    
بررسی تاثیر پیش تیمار و محلول پاشی کودهای ریز مغذی (اگروتین) بر صفات عملکردی برخی ارقام گندم
The effect of priming and foliar micronutrient fertilizers (AGROTIN) on yield of rainfed wheat cultvars
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85515    1397/06/13   2018/09/04    
بررسی قابلیت نگهداری بذور پرایم شده گلرنگ با ملاتونین پس از 12 ماه انبارداری
Study the storage capability of safflower (Carthamus tinctorius L.) primed seed by melatonin under 12-month storage
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85516    1397/06/14   2018/09/05    
تاثیر کود شیمیایی سوپرفسفات و نانوفسفر بر عملکرد دو رقم برنج شیرودی و هاشمی
Effects of nano-phosphate and superphosphate fertilizer on yield components of two oryza sativa varieties Shirudi and Hashemi
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85517    1397/06/14   2018/09/05    
تاثیر پرایمینگ بذر بر سبزشدن و عملکرد دانه ژنوتیپهای عدس در شرایط دیم و ابیاری تکمیلی
Effects of seed priming on Emergence and seed yield of lentil genotypes (Lens culinaris L.) under rainfed and supplemental irrigation conditions
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85518    1397/06/14   2018/09/05    
تاثیر کود شیمیایی سوپرفسفات و نانوفسفر بر پنجهزنی و عملکرد دانه دو رقم برنج شیرودی و هاشمی
Effects of nano-phosphate and superphosphate fertilizer on Tillering and seed yield of two oryza sativa varieties, Shirudi and Hashemi
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85519    1397/06/15   2018/09/06    
ابچوریشن و تاثیران بر نتایج درمان
Obturation and its impact on treatment outcome
 
هجدهمین کنگره بین المللی انجمن اندودانتیستهای ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85423    1397/06/15   2018/09/06    
Sexual Life During Pregnancy: Effect of an Educational Intervention on the Sexuality of Iranian Couples: A Quasiexperimental Study
 
Journal of Sex & Marital Therapy
Endnote  XML  Paper ID : 85431    1396/11/12   2018/02/01    
اولین صفحه...13011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1311 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی