جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

A Comparison Between Cell, Protein and Peptide-Based Approaches for Selection of Nanobodies Against CD44 from a Synthetic Library
 
Protein and Peptide Letters
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85403    1397/02/31   2018/05/21    
اوردنچر مندیبل: مطالعه مقایسه ای لودینگ فوری و تاخیری بعد از پیگیری یکساله
Implant-retained Mandibular Overdentures: A Comparative Study of Immediate Loading vs Delayed Loading after One Year
 
International Journal of Oral Implantology and Clinical Reseach
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85404    1391/06/11   2012/09/01    
تعیین محدوده مجاز تغییرات توان نسبی بافرض حادثه انسداد در راکتور VVER-1
 
تابش و فناوری هسته ای
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85409    1396/11/08   2018/01/28    
Antibacterial activity of Nigella sativa extract against four pathogenic bacteria
 
The 5th Iranian Congress ofMedical Bacteriology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85419    1397/05/25   2018/08/16    
بررسی مقاومت به سرما در بذرهای پرایم شده برنج رقم شیرودی
Evaluation of cold tolerance in primed seeds of rice cv Shiroodi
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85412    1397/06/13   2018/09/04    
ارزیابی تحمل به علف هرز ژنوتیپهای مختلف جو .)Hordeum vulgare L ( در شرایط کم نهاده
Evaluation of weed tolerance of different genotypes of barely (Hordeum vulgare) under a lowinput conditions
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85413    1397/06/13   2018/09/04    
تاثیر بازدارنده نیتریفیکاسیون برعملکرد ارقام مختلف جو در شرایط کم ابیاری درجنوب تهران
The effect of nitrification inhibitor on the performance of different barley varieties under deficit irrigation conditions in south of Tehran
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85414    1397/06/13   2018/09/04    
تاثیر قارچ میکوریزا و مویان بر پروتیین خام و عملکرد علوفه ذرت علوفه ای (Zea mays L) در شرایط کم ابیاری
Effect of mycorrhizal and surfactant on crude protein and forage yield of corn (Zea mays L.) under limited irrigation condition
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85415    1397/06/13   2018/09/04    
بررسی مقایسهای اثر اسید سولفوریک 85 درصد و محلولپاشی دوپینیکس بر عملکرد ذرت در منطقه ورامین
Comparative study of the effect of 85 Sulfuric acid and Dipinix spraying
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85426    1397/06/13   2018/09/04    
تاثیر تنش خشکی (کشت دیم) روی فعالیت انزیمی انتی اکسیدان در ژنوتیپ های پیشرفته عدس
The effect of drought stress (rainfed cultivation) on enzyme activity of the antioxidant in
 
پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85427    1397/06/13   2018/09/04    
اولین صفحه...13011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1310 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13595

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی