جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

An Improvement in Maximum Likelihood Location Estimation Algorithm in Sensor Networks
 سیدحمید حاج سیدجوادی، Ahmad Farahi
International Journal of Computer Science and Engineering Survey
Endnote  XML  Paper ID : 4383    1389/11/01   2011/01/21    
پیشنهاد یک الگوریتم جدید بر پایه رفتار زنبوران برای حل رنگ امیزی گراف
Proposing a New Algorithm Based on Bees Behavior for Solving Graph Coloring
 سیدحمید حاج سیدجوادی
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY MATHEMATICAL SCIENCES
Endnote  XML  Paper ID : 4385    1389/10/01   2010/12/22    
Multi-Join Query Optimization Using the Bees Algorithm
 سیدحمید حاج سیدجوادی
Advances in Soft Computing- It,s Title Changed
Endnote  XML  Paper ID : 4386    1389/01/01   2010/03/21    
Solving the scheduling problem in multi-processor systems with communication cost and precedence using bee colony system
 سیدحمید حاج سیدجوادی
INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTER THEORY AND ENGINEERING
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4388    1389/05/01   2010/07/23    
SIMD Bpriori Algorithms
 سیدحمید حاج سیدجوادی
FOURTH European Symposium on Computer Modeling and Simulation
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4389    1389/11/01   2011/01/21    
On m-th root Finsler metrics
 
Journal of Geometry and Physics
Endnote  XML  Paper ID : 4390    1390/02/01   2011/04/21    
Some results on h-almost Ricci solitons
 
Journal of Geometry and Physics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106008    1398/01/10   2019/03/30    
-گزارش مورد بروسلوز با انمی همولیتیک و تب
brucellosis with fever and hemolitic anemia
 مریم امینی، دکتر بهادر
همایش سراسری بروسلوزیس
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4393    1386/02/01   2007/04/21    
Personal identification/verification by using four fingers
 بهاره عقیلی، حامد ساجدی
3rd International Congress on Image and Signal Processing (CISP), 2010
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4404    1389/07/24   2010/10/16    
A human identification system based on retinal image processing using partitioned fourier spectrum
 علی زاهدی درویشانه بری، حامد ساجدی
ICALIP 2010 : International Conference on Audio, Language and Image Processing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4405    1389/09/04   2010/11/25    
اولین صفحه...621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 628 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی