جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

A Study of Photo physical Properties of End Polymeric Material
 جهانگیر پیام ارا
International Journal of ChemTech Research
Endnote  XML  Paper ID : 5669    1390/04/10   2011/07/01    
Microstructures & Properties Changes Induced by Nitrogen Ion Implantation on Chromium Films
 جهانگیر پیام ارا، Dr. M Ghoranneviss
International Journal of ChemTech Research
Endnote  XML  Paper ID : 3755    1389/10/11   2011/01/01    
ارزیابی اثر ضد میکروبی Ammi visnaga بر استرپتوکوکوسهای دهانی
Evaluation of antimicrobial effect of “Ammi visnaga” against oral streptococci
 پرویز اولیا، حوریه صادری، حسن سمیاری، ، S. Farhadi، S. Moghadami Tabrizi
Journal of Microbiology and Antimicrobials
Endnote  XML  Paper ID : 4753    1390/06/15   2011/09/06    
مطالعه اثر ACCDباکتریایی بر مقاومت گیاه گوجه فرنگی به استرس شوری
Study the effect of bacterial 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase (acc deaminase) on resistance to salt stress in tomato plant
 پرویز اولیا، M. Sadrnia، N. Maksimava، E. Khromsova، S. Stanislavich، M. Arjomandzadegan
analele universit??ii din oradea fascicula biologie
Endnote  XML  Paper ID : 5097    1390/06/15   2011/09/06    
مدل سازی مساله چیدمان تسهیلات در شرایط تعاملی با استفاده از نظریه بازی ها
 معصومه مسی بیدگلی، حمیدرضا نویدی قاضیانی
مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج
Endnote  XML  Paper ID : 4758    1389/09/30   2010/12/21    
ارزیابی عملکرد دانشگاه با استفاده از برنامه ریزی ارمانی لکسیکوگراف با رویکرد اموزشی و پژوهشی
Performance Evaluation of University
 سعید صفری، حسین سبزیان
مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9412    1392/07/01   2013/09/23    
تغییر در سازمان ها ، ضرورت ها و چالش ها
 
مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد سنندج
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159514    1389/04/01   2010/06/22    
Using greedy clustering method to solve capacitated location-routing problem
 علی نادی زاده اردکانی، راشد صحرائیان، علی سبزواری زاده، سید مهدی همایونی
African Journal of Business Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4760    1390/06/13   2011/09/04    
Analysis and Evaluation of Alumni’s Entrepreneurial Potential (A comparative study of public and private universities of Tehran)
 سعید صفری
African Journal of Business Management
Endnote  XML  Paper ID : 5002    1390/10/01   2011/12/22    
یک مدل چند هدفه برای تصمیم گیری در یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته
A MULTI-OBJECTIVE MODEL FOR DECISION MAKING IN A CLOSED-LOOP SUPPLY CHAIN NETWORK
 علیرضا فلاح تفتی، راشد صحرائیان
International Journal of Business and Management Studies
Endnote  XML  PDF Paper ID : 4761    1389/10/11   2011/01/01    
اولین صفحه...661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 661 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی