جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

یک دسته از BCK-جبرها
A Class of BCK-Algebras
 زهرا سمیری، محمدعلی نصرازادانی
International Journal of Algebra
Endnote  XML  Paper ID : 5956    1390/02/20   2011/05/10    
Investigation of mental fatigue through EEG signal processing based on nonlinear analysis: Symbolic dynamics
 علی مطیع نصرابادی، Mahdi Azarnoosh ، Ali Motie Nasrabadi، Mohammad Reza Mohammadi، Mohammad Firoozabadi
Chaos, Solitons & Fractals
Endnote  XML  Paper ID : 5308    1390/07/30   2011/10/22    
Volumetric behavior quantification to characterize trajectory in phase space
 Hamid Niknazar , Ali Motie Nasrabadi , ∗, Mohammad Bagher Shamsollahi
Chaos, Solitons & Fractals
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54105    1396/07/09   2017/10/01    
طراحی کنترل کننده بهینه ضربه ای برای مدل بیماری واگیردار با کاربرد در بیماری کرونا
Optimal Control Design of Impulsive SQEIAR Epidemic Models with Application to COVID-19
 
Chaos, Solitons & Fractals
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137660    1399/10/10   2020/12/30    
بازنمایی جدید از نرخ ضربان و استخراج هندسه ان
New Representation of Heart Rate and Evaluation of Extracted Geometric
 علی مطیع نصرابادی، Jafarnia Dabanloo1، S Moharreri1، S Parvaneh1، AM Nasrabadi
Computing in Cardiology 2010
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5317    1389/07/04   2010/09/26    
کاربرد نگاشت جدید برای فضای فاز نرخ ضربان
Application of Novel Mapping for Heart Rate Phase Space and Its Role in Cardiac Arrhythmia Diagnosis
 علی مطیع نصرابادی، Jafarnia Dabanloo1، S Moharreri1، S Parvaneh1، AM Nasrabadi
Computing in Cardiology 2010
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5318    1390/07/04   2011/09/26    
Chromium-induced tropane alkaloid production and H6H gene expression in Atropa belladonna L.(Solanaceae)in vitro-propagated plantlets
 
Plant Physiology and Biochemistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5326    1390/10/30   2012/01/20    
Impacts of foliar exposure to multi-walled carbon nanotubes on physiological and molecular traits of Salvia verticillata L., as a medicinal plant
 
Plant Physiology and Biochemistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137473    1398/12/13   2020/03/03    
Changes in medicinal alkaloids production and expression of related regulatory and biosynthetic genes in response to silver nitrate combined with methyl jasmonate in Catharanthus roseus in vitro propagated shoots
 
Plant Physiology and Biochemistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85664    1397/08/20   2018/11/11    
Balangu (Lallemantia sp.) growth and physiology under field drought conditions affecting plant medicinal content
 
Plant Physiology and Biochemistry
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85348    1397/06/03   2018/08/25    
اولین صفحه...701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 714 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی