جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

انالیز پروتکل rfid در استاندارد epc
Analysis of an RFID Authentication Protocol in Accordance with EPC Standards
 بهزاد عبدالملکی، حمیدرضا بخشی، بهزاد عبدالملکی- کریم باقری- محمدرضا عارف
International Journal of Information and Communication Technology Reseach
Endnote  XML  Paper ID : 31387    1393/10/01   2014/12/22    
یک چهارچوب توصیه گر تطبیقی جدید برای توصیه مواد اموزشی
A New Adaptive Hybrid Recommender Framework for Learning Material Recommendation
 مجتبی صالحی، محمدباقر غزنوی قوشچی
International Journal of Information and Communication Technology Reseach
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10146    1392/05/10   2013/08/01    
Brain Computer Interface with Genetic Algorithm
 حمیدرضا نویدی قاضیانی، عبدالرضا اسدی، علی احمدی
International Journal of Information and Communication Technology Reseach
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5429    1390/10/25   2012/01/15    
الگوریم بهینه سازی سه مرحله ای در سیستمهای SCMA برای تخصیص منابع و کاربر در C_RAN
Three-Step Optimization Algorithm in SCMA-Based System for User Association and Resource Allocation in C-RAN
 
International Journal of Information and Communication Technology Reseach
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159190    1399/03/05   2020/05/25    
a novel strategy proof auction mechanism for hybrid spectrum allocation
 مازوچی- بخشی- پورمینا-نویدی
International Journal of Information and Communication Technology Reseach
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42324    1393/06/06   2014/08/28    
analysis of an rfid authenticationprotocol in accordance with epc standards
 عبدالملکی- بخشی- باقری- عارف
International Journal of Information and Communication Technology Reseach
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42328    1393/04/04   2014/06/25    
camelid variable fragments of heavy chain antibodies(nanobody):its applications in research, diagnosis and therapy
 اقاملایی-سیدلطیف موسوی گرگری-رسایی-قانعی
Minerva Biotecnologica
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43088    1396/03/31   2017/06/21    
+کلونینگ ژن کد کنندهACC- دامیناز در اشریشیا کلی و مطالعه بیان ان
Cloning of the gene encoding the 1- aminocyclopropane- 1- carboxylate (ACC) deaminase to E. coli and study of its expression
 پرویز اولیا، M. Sadrnia، N. Maksimava، E. Khromsova، S. Stanislavich، M. Arjomandzadegan
Minerva Biotecnologica
Endnote  XML  PDF Paper ID : 5430    1390/10/15   2012/01/05    
انالیز مقداری در تغییرات ائروسل های باکتریایی در درمان اندودنتیکس و پریودنتیکس و پروستودنتیکس
Quantitative analysis in changes in bacterial aerosols in endodontic, periodontic and prosthodontic treatment انالیز مقداری در تغییرات ائروسل های باکتریایی در درمان اندودنتیکس و پریودنتیکس و پروستودنتیکس
 پرویز اولیا، رزا حق گو، حسین لباف
African Journal of Microbiology Research
Endnote  XML  Paper ID : 5501    1390/09/04   2011/11/25    
Fungitoxicity of Zataria multiflora essential oil against various Malassezia species isolated from cats and dogs with Malassezia dermatitis
 علیرضا نایینی
African Journal of Microbiology Research
Endnote  XML  Paper ID : 5515    1390/02/14   2011/05/04    
اولین صفحه...721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 721 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی