جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Correlation between nitrogen fixation rate and alginate productivity of an indigenous Azotobacter vinelandii from Iran
 رحیم نصرتی، پرویز اولیا، حوریه صادری، ایرج رسولی، علمایی- اخویان تهرانی
مدیریت دولتی- دانش مدیریت سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6569    1391/06/11   2012/09/01    
A new approach for aggregation of Paramecium caudatum by nitric oxide
 منیژه کرمی، سید سجاد شاهرخی بهرام کاظمی سیده سمانه معزی
مدیریت دولتی- دانش مدیریت سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7056    1391/12/13   2013/03/03    
EspA-Intimin chimeric protein,a candidate vaccine against Escherichia coli O157:H7
 حمید صدیقیان راد، محمد رضا جلالی ندوشن، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری، جعفر امانی-
مدیریت دولتی- دانش مدیریت سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8366    1392/06/01   2013/08/23    
Passive immunization by recombinant ferrec enterobactin protein(FepA) from Escherichia O157
 سید مهدی لاری بقال، سیدلطیف موسوی گرگری، زهره رسولی-شهرام نظریان
مدیریت دولتی- دانش مدیریت سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7996    1392/03/11   2013/06/01    
phosphate solubilization characteristics of efficient nitrogen soil azotobacter strains
 رحیم نصرتی، پرویز اولیا، حوریه صادری، ایرج رسولی، محمدعلی ملبوبی
مدیریت دولتی- دانش مدیریت سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10064    1393/06/08   2014/08/30    
Identification of the serotypes of bacterial meningitis agents; implication for vaccine usage
 محمدمهدی عطارپوریزدی، Abdolreza Ghamarian، Mirkaveh Mousaviehzadeh، Noushin Davoudi
مدیریت دولتی- دانش مدیریت سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10096    1393/05/25   2014/08/16    
سنجش عملکرد سازمان براساس شاخصهای مدیریت منابع انسانی با استفاده از تکنیک های madm فازی
Measuring organizational performance based on indicators of human resource management
 
مدیریت دولتی- دانش مدیریت سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30776    1394/03/01   2015/05/22    
تواتر ژنهای کد کننده متیلازهای ریبوزومال اریترومایسین در میان جدایه های بالینی استافیلوکوکوس اوریوس با فنوتیپهای مختلف D در تهران، ایران
Frequency of genes encoding erythromycin ribosomal methylases among Staphylococcus aureus clinical isolates with different D-phenotypes in Tehran, Iran
 ثاره سادات حسینی، محمد نیاکان، حوریه صادری، میترا مطلبی، مروت طاهری کلانی، خیراله اسدللهی، محمد ایمانعینی
مدیریت دولتی- دانش مدیریت سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42225    1395/03/12   2016/06/01    
فعالیت انتی باکتریال عصاره الکلی عاقرقرحا و مصطکی بر رویE-Coli
The antibacterial activity of methanolic Anacyclus pyrethrum and Pistacia lentiscus L. extract on Escherichia coli
 
مدیریت دولتی- دانش مدیریت سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43344    1395/12/14   2017/03/04    
تواتر پاتوتایپ های اسهال زای اشریشیاکلی در استان خوزستان ایران
Diarrheagenic Escherichia coli pathotypes frequency in Khuzestan province of Iran
 عطیه دربندی، پرویز اولیا، سعید بوذری، حوریه صادری
مدیریت دولتی- دانش مدیریت سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43356    1395/09/11   2016/12/01    
اولین صفحه...721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 730 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی