جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Inhibition effect of variable domain of heavy chain antibody(nanobody)against urease activity of helicobacter pylori
 لیلا صافی، سیدلطیف موسوی گرگری، رجبی
11th internaional congeress of immunology and allergy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6340    1391/02/07   2012/04/26    
Generation of random mutant library against ureC subunit of urease from helicobacter pylori by error-orone PCR
 ریحانه حسین پورسلیمانی ، سیدلطیف موسوی گرگری، رجبی-صفیه-شاهی
11th internaional congeress of immunology and allergy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6341    1391/02/07   2012/04/26    
Cloning expression,purification and production of antibody against major subunit of coli surface antigen 3 as a candidate vaccine against enterotoxigenic escherichia coli
 معصومه سادات ال رسول، سیدلطیف موسوی گرگری، نظریان-باقری
11th internaional congeress of immunology and allergy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6343    1391/02/07   2012/04/26    
Expression of camelid-derived heavy chain antibody(nanobody)against ureC sububit of urease from H.pylori in pichia pastoris
 شهربانو پوراسدی کرم، سیدلطیف موسوی گرگری، رجبی-نظریان-صفیه-باغبان
11th internaional congeress of immunology and allergy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6344    1391/02/07   2012/04/26    
Expression of camelid-derived heavy chain antibody(nanobody)against clostridium botulinum neurotoxin E in pichia pastoris
 رقیه باغبان، سیدلطیف موسوی گرگری، رجبی-نظریان-باخرا-پورازادی
11th internaional congeress of immunology and allergy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6345    1391/02/07   2012/04/26    
selection of nanobodies from naive VHH phage library derived from camelied heavy chain antibodieds by whole-cell panning
 ولید ابراهیمی زاده، سیدلطیف موسوی گرگری، رجبی
11th internaional congeress of immunology and allergy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6347    1391/01/07   2012/03/26    
Characterization of recombinant structural subunit of colonization factor6as a candidate vaccine against enterotoxigenic eschrichia coli
 سمانه باقری، سیدلطیف موسوی گرگری، نظریان-ال رسول
11th internaional congeress of immunology and allergy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6348    1391/02/07   2012/04/26    
Engineering of recombinant nanobody against clostridium botulinum neulinum neurotoxin type E by error-prone PCR
 بهاره شاهی قورتولمش، سیدلطیف موسوی گرگری، رجبی-باخرد-حسین پور
11th internaional congeress of immunology and allergy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6354    1391/02/07   2012/04/26    
Production of nanobody(VHH) Derived camelid heavy chain antibody against PSMA Antigen in prostate cancer by phage dislay technique
 حمید زارعی، سیدلطیف موسوی گرگری، رجبی-باخرد-صافی
11th internaional congeress of immunology and allergy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6355    1391/02/07   2012/04/26    
In silico analysis of a chimeric vaccine candidate against enteotoxigenic escherichia coli
 مصطفی نظریان شریفی ، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری، جعفر امانی
11th internaional congeress of immunology and allergy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6356    1390/02/07   2011/04/27    
اولین صفحه...761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 777 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی