جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ریزازدیادی گیاه استویا Stevia rebaudiana به روش درون شیشه ای
Micropropagation of stevia rebaudiana by in- vitro
 احد جمشیدی زیناب، علیرضا قنبری، یاور شرفی، امیر محمد ناجی
سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6559    1391/06/13   2012/09/03    
بررسی تنوع پروتئینی ژنوتیپهای زیتون از طریق الکتروفورز پروتئینهای ذخیره ای دانه
 نصیبه شایگان، محمدحسین فتوکیان، علیرضا قنبری
سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6560    1391/06/13   2012/09/03    
بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های زیتون ایرانی از طریق نشانگرهای مرفولوژیکی
 نصیبه شایگان، محمدحسین فتوکیان، علیرضا قنبری
سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6561    1391/06/13   2012/09/03    
شبیه سازی تنش خشکی اخرفصل با استفاده از یدید پتاسیم و کاربرد ان در نقشه یابی مکان های ژنی عملکرد گندم در جمعیت لان های اینبرد نوترکیب
 ایت اله رضایی نودهی، علاالدین کردنائیج، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6654    1391/06/13   2012/09/03    
مکان یابی ژن های کنترل کننده صفات زراعی در جمعیت تلاقی پیشرفته گندم
 علاالدین کردنائیج، سید ابراهیم سیفتی، حمید دهقانی
سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6655    1391/06/13   2012/09/03    
بررسی پایداری ژنتیکی یونجه های تراریخته Bt با استفاده از نشانگر RAPD
 علاالدین کردنائیج، جابر کریمی، سیده مریم افتخاری، مسعود توحید فر، امیر محمدناجی، علاالدین کرد نائیج
سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7499    1391/06/13   2012/09/03    
مطالعه برهمکنش سلطان مرکبات و عامل بیماری میوه سبز مرکبات
 جابر کریمی، امیرمحمد ناجی، پیمان طاهری، مریم غایب زمهریر، ناصرفرخی، علی علیزاده، حسین غلامپور
سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7502    1391/06/13   2012/09/03    
مطالعه برهمکنش عامل بیماری میوه سبز مرکبات در گریپ فروت
 جابر کریمی، حسین غلامپور، مریم غایت زمهریر، ناصر فرخی، علی علیزاده، پیمان طاهری
سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7506    1391/06/13   2012/09/03    
ارزیابی تنوع هاپلوتیپی QTL های کنترلکننده مقدار روی در ارقام گندم
evaluation of haplotyping diversity
 حیدرزاده-فتوکیان-محمدی نژاد
سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7554    1391/06/13   2012/09/03    
بررسی تنوع ژنتیکی توده های سیاه دانه با استفاده از نشانگر AFLP
evalouation of genetic diversity
 فاطمه طاهری نظام اباد، امیرمحمد ناجی، فاطمه طاهری و رضا طالبی
سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7407    1391/06/13   2012/09/03    
اولین صفحه...801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 803 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی