جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

FREQUENCY OF INTESTINAL PARASITE IN CHILDREN REFER TO SELECTED CLINICAL LABORATORIES IN TEHRAN
 فریبا خوش زبان
30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6803    1391/02/20   2012/05/09    
Frequency of bacteria isolated from childrens blood culture in a university hospital in Iran and their antibiotic susceptibility pattern
 مرضیه لونی، حوریه صادری، مهدی کریمی
30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6548    1391/02/19   2012/05/08    
مطالعه مقاومت به کلیندامایسین در سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس در تهران
 بهزاد عمادی، پرویز اولیا، حوریه صادری
کنگره ملی تجویز منطقی انتی بیوتیکها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6551    1390/12/09   2012/02/28    
بررسی اثر ضد باکتریائی عصاره Curcuma longa بر اسینتوباکتر های جدا شده از عفونت های مختلف
Antibacterial activity of Curcuma longa extract against Acinetobacter Isolated from different infections
 محمدمهدی عطارپوریزدی
کنگره ملی تجویز منطقی انتی بیوتیکها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7288    1390/12/10   2012/02/29    
the role of nurses and midwives in the care of women volunteers surrogacy
 معصومه حیدری، ازیتا کیانی اسیابر، شفیقه محمدی تبار، خدیجه محمدی میقانکی
royan international twin congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6567    1391/06/15   2012/09/05    
شرایط صحت قرارداد های درمانی سلول های بنیادی از نظر فقه وحقوق با رویکرد فقهی امام خمینی (ره)
Conditions of the Legitimate Contracts of Stem Cell in Terms of Jurisprudence, Law and The Legal Views of Imam Khomeini
 خدیجه احمدخانبیگی، علی حسن نیا، مصطفی محقق داماد
royan international twin congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84731    1396/06/08   2017/08/30    
Standard strategy for comparison of the nitrogen fixation rate in different samples
 رحیم نصرتی، پرویز اولیا، حوریه صادری
سیزدهمین کنگره سراسری و دومین کنگره بین المللی میکرب شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6570    1391/04/10   2012/06/30    
بررسی اثر ضد باکتریائی عصاره Terminalia catappa بر استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از عفونت های مختلف
Antibacterial Activity of Terminalia catappa Extract against Staphylococcus aureus Isolated from Different Infections
 محمدمهدی عطارپوریزدی
سیزدهمین کنگره سراسری و دومین کنگره بین المللی میکرب شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7287    1391/04/25   2012/07/15    
بررسی تاثیر تنش‌خشکی بر عملکرد دانه،‌ تغییرات پرولین، رنگیزه‌های فتوسنتزی و محتوای نسبی‌ اب‌ برگ ژنوتیپ‌های جدید‌گلرنگ ‌(Carthamus tinctorius L.)
Effect of drought stress on grain yield, proline changes, photosynthetic pigments and leaf relative water content of the new genotypes of safflower (Carthamus tinctorius L.)
 علی اسماعیلی منزه، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
پژوهش اب در کشاورزی - علوم خاک و اب سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6572    1391/08/10   2012/10/31    
تاثیر شوری اب و خاک بر عملکرد گل، ترکیبات محلول، محتوی عناصر شوری و کیفیت بابونه شیرازی (Matricaria recutita L.)
Effects of soil and water salinity on flower yield, soluble compounds, contain of saline elements and quality of Shirazian babooneh (Matricaria recutita L.)
 کریم نوری خانقاه، حشمت امیدی، حسین ترابی گلسفیدی، محمدحسین فتوکیان، حسنعلی نقدی بادی
پژوهش اب در کشاورزی - علوم خاک و اب سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7717    1391/08/01   2012/10/22    
اولین صفحه...801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 804 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی