جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

In vitro effects of Ferula Assa-foetida Ethanol extracts aginst Leishmania major promastigotes strain MEHO/IR/75/
 فریبا خوش زبان، علیرضا نایینی
National congress on Medicinal Plants 16,17 May2012 Kish Island
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7250    1391/02/27   2012/05/16    
Improved of yield and yield components by bio fertilizer in medicinal plant Fennel (Foeniculum vulgare Mill
 مجید امینی دهقی، رضایی
National congress on Medicinal Plants 16,17 May2012 Kish Island
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9781    1391/02/27   2012/05/16    
Effect of nano iron chelate fertilizer on yield and yield components of Cumin
 نسیم بقائی ئیلانجق، مجید امینی دهقی، بقایی و کشاورز
National congress on Medicinal Plants 16,17 May2012 Kish Island
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9788    1391/02/27   2012/05/16    
Effects of chemical and biological fertilizer on yield components in the Cumin (Cuminum cyminum
 قاسم طلایی، مجید امینی دهقی، طلایی؛فتوکیان و عزیزی
National congress on Medicinal Plants 16,17 May2012 Kish Island
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9790    1391/02/27   2012/05/16    
Salicylic acid-induced physiological effects and Taxol production cell cultures of Taxus baccata L.
 مجید امینی دهقی، رضایی وجنتی
National congress on Medicinal Plants 16,17 May2012 Kish Island
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9792    1391/02/27   2012/05/16    
The effects of bio frtilizer and chemical phosphorous fertilizers on quantity and quality yield of Hypericunm
 شهلا شفیعی ادیب، مجید امینی دهقی، شفیعی،مدرس و کردناییج
National congress on Medicinal Plants 16,17 May2012 Kish Island
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9794    1391/02/27   2012/05/16    
Induced prodution of paclitaxel and secondary metabolism in Taxus baccata cell culture
 مجید امینی دهقی، رضایی و جنتی
National congress on Medicinal Plants 16,17 May2012 Kish Island
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9796    1391/02/27   2012/05/16    
growth, yield, yield components andand chemical phosphate fertilizer onEffect of integrated use of bio fertilizeressential oil of Fennel
 مجید امینی دهقی، حسین زاده و حیدری
National congress on Medicinal Plants 16,17 May2012 Kish Island
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9783    1391/01/28   2012/04/16    
TEMPERATURE CHANGED ESSENTIAL OIL CONTENT AND COMPOSITION OF WORMWOOD (ARTEMISIA ABSINTHIUM L.) MEDICINAL PLANT
 ایت اله رضایی نودهی
Proceeding of National congress of Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7385    1391/02/27   2012/05/16    
EFFECT OF HYDROGEN PEROXIDE ON GROWTH AND TAXOL PRODUCTION IN SUSPENSION-CULTURED HAZELNUT (CORYLUS AVELLANA L.) CELLS
 ایت اله رضایی نودهی، فائزه قناتی، میتراجمشیدی
Proceeding of National congress of Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7394    1391/02/27   2012/05/16    
اولین صفحه...821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 821 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی