جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Malva sylvestris aqueous extract could ameliorate 6-hydroxydopamine-induced motor asymmetry with no protective effect on dopaminergic nigrostriatal neurons in the rat
 Sima Nasri1, Forogh Dehghani1, Mehrdad Roghani2*, Tourandokht Baluchnejadmojarad3
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43270    1394/10/25   2016/01/15    
اثر حفاظتی سیلی‌مارین در جلوگیری از اسیب نورونی هیپوکامپ در مدل تجربی صرع لوب گیجگاهی درموش صحرایی
The effect of silymarin on prevention of hippocampus neuronal damage in rats with temporal lob epilepsy
 Reza Sedaghat, Zahra Zarrinkhameh, Siamak Afshin-Majd, Fariba Ansari, Maryam Sharayeli, Mehrdad Roghani
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43444    1395/12/01   2017/02/19    
ارتباط بین شاخص حلقه بند ناف با دیسترس جنینی
Association between umbilical coiling index and fetal distress
 مریم ربیعی ،شیوارفعتی،محمدمهدی نقی زاده
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42714    1395/06/01   2016/08/22    
الگوی تولید اینترلوکین-2 در سلولهای منونوکلیار خون محیطی و رده های T-cell
Profile of interleukin-2 production in human mononuclear cells and T-cell lines
 فاطمه حاجی قاسمی ، محسن خلیلی
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42416    1395/06/25   2016/09/15    
حساسیت سلولهای بدخیم خونی به عصاره دانه اسپند در شرایط ازمایشگاهی
Sensitivity of hematopoietic malignant cells to Peganum harmala seed extract in vitro
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116869    1397/12/10   2019/03/01    
حساسیت سلولهای لوسمی انسانی به داروی کارودیلول در شرایط ازمایشگاهی
Sensitivity of human leukemic cells to carvedilol
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116870    1397/12/10   2019/03/01    
تاثیر ضد میکروبی نانو ذره اکسید روی و نیترات نقره روی باکتری های استافیلوکوکوس ارئوس . اسینتوباکتر و سودو مونا
Antimicrobial effects of Zinc oxide and silver nitrate nano particles against S,aureus,A.baumannii,P.aeroginosa
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116602    1398/01/08   2019/03/28    
مطالعه مقاومت ایزوله های اسینتو باکتر بومانی نسبت به انتی بیوتیک های منتخب
Investigation of the resistance of a baumannii strains isolated from Tehran s hospitals in term of selected Antibiotics
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116603    1397/07/03   2018/09/25    
The effect of quercetin on learning and memory deficit, lipid peroxidation, and cholinesterase activeity following lipopolysaccharide in the rat
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137361    1398/03/10   2019/05/31    
تاثیر ضد میکروبی عصاره های متانولی و ابی هشت گونه گیاه کاربردی در طب سنتی
Antibacterial effects of methanolic and Aqueous extracts of eight plants in traditional medicine
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137252    1398/09/24   2019/12/15    
اولین صفحه...821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 829 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی