جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه رازیانه بر روی پروفایل چربی و انزیمهای کبدی سرم موشهای تحت رژیم پر کلسترول
The effect of Foeniculum vulgare (Fennel) hydroalcoholic extract on serum lipid profiles and liver enzymes in male rats fed a high cholesterol regimen
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137257    1398/09/22   2019/12/13    
Dietary restriction prevents dendritic changes of pyramidal neurons in hippocampal and prefrontal cortex in diabetic rat
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137191    1398/04/01   2019/06/22    
Antimicrobial Resistance and Molecular Typing of Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumanii Isolated from a burn hospital in Tehran, Iran
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137200    1398/05/30   2019/08/21    
تداخل سولپیراید با مرفین در القای ناباروری در رت نر
Interaction of sulpiride with morphine in induction of infertility in male rat
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137211    1398/09/09   2019/11/30    
اتانول از طریق کاهش ارتباطات سیناپسی نورون های مکانی هیپوکامپ بر حافظه اسیب وارد می کند
Ethanol impairs memory by reducing the synaptic connection of the hippocampal spatial neurons
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137670    1399/04/14   2020/07/04    
اثر ورزش شنا و نپتامنتوئیدس بر افسردگی و اضطراب ناشی از رزرپین
The effects of swimming exercise and Nepeta menthoides on depression and anxiety induced by reserpine
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137760    1399/04/03   2020/06/23    
بررسی تغییرات هورمون های T4 و TSH در نوزادان مشکوک به سپسیس
The relationship between thyroid hormones and procalcitonin with neonatal sepsis: acase-control study in Iranin 2017
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137726    1398/09/24   2019/12/15    
متفورمین باعث تخفیف تخریب حافظه و یادگیری ناشی از تخریب استرپتوزوتوسین می شود
Metformin ameliorates learning and memory deficits in streptozotocin-induced diabetic rats
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106255    1397/07/20   2018/10/12    
اثر ترکیبی متادون و هالوپریدول بر روی اضطراب ناشی از سنرم ترک مرفین
The effect of methadone and haloperidol combination on anxiety induced by morphine withdrawal in male mice
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106249    1396/07/20   2017/10/12    
بررسی اثر تخفیفی کتامین و الکتروشوک بر رفتارهای شبه دپرسیونی
Ameliorative activity of co-administration of ketamine and ECT on depression like behaviors in depressed rats
 
Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106251    1397/02/20   2018/05/10    
اولین صفحه...821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 830 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی