جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Accuracy of fine needle aspiration (FNA) in diagnosis of major salivary gland tumors
 هدیه حق شناس، نوشین جلایرنادری، مهدی عاشوری، دکتر سید ضیاالدین مدنی - دکتر محسن مراتی
Research Journal of Medical Sciences
Endnote  XML  Paper ID : 4054    1389/12/01   2011/02/20    
Accuracy of Fine Needle Aspiration (FNA) in Diagnosis of Major Salivary Gland Tumors
 
Research Journal of Medical Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42780    1389/10/11   2011/01/01    
A fully pipelined and parallel hardware architecture for real-time BRISK salient point extraction
 
Journal of Real-Time Image Processing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43631    1398/07/11   2019/10/03    
VLSI implementation of star detection and centroid calculation algorithms for star tracking applications
 
Journal of Real-Time Image Processing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6953    1392/12/10   2014/03/01    
روش خوشه بندی مبتنی بر روش انتخابی در حوزه زمانی طیفی
A clustering based features election method in spectro-temporal domain
 
Engineering Applications of Artificial Intelligence
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6954    1391/06/11   2012/09/01    
An intuitionistic fuzzy grey model for selection problems with an application to the inspection planning in manufacturing firms
 سید میثم موسوی، شیرین میردامادی، علی سیادت، ژانیو دانتان، رضا توکلی مقدم
Engineering Applications of Artificial Intelligence
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31188    1393/09/13   2014/12/04    
Secure information sharing in social agent interactions using information flow analysis
 
Engineering Applications of Artificial Intelligence
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84853    1397/01/12   2018/04/01    
Solving a new bi-objective hierarchical hub location problem with an ???????? queuing framework
 
Engineering Applications of Artificial Intelligence
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106413    1397/11/12   2019/02/01    
یک رویکرد جدید فازی نوع 2 برای ارزیابی جریان نقدینگی چندسناریویی مبتنی بر روش صف جایگزین و ماتریس ساختار وابستگی با یک مطالعه موردی
A new interval type-2 fuzzy approach for multi-scenario project cash flow assessment based on alternative queuing method and dependency structure matrix with a case study
 
Engineering Applications of Artificial Intelligence
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137829    1399/04/19   2020/07/09    
Content-based obscene video recognition by combining 3D spatiotemporal and motion-based features
 
EURASIP Journal on Image and Video Processing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6955    1391/09/29   2012/12/19    
اولین صفحه...841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 848 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی