جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی ویژگی های جوانه زنی، رشد و رنگیزه های فتوسنتزی کلزا (Brassica napus L.) تحت اثر تیمارهای مختلف امواج فراصوت
Evaluation of germination, growth and photosynthetic characteristics of rapeseed (Brassica napus L.) under different ultrasound treatments
 
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159549    1400/08/21   2021/11/12    
بررسی رشد گیاهچه و شاخص های جوانه زنی ژنوتیپ های کینوا Chenopodium quinoa Willd)) تحت شوری
Seedling growth and germination indices of Quinoa quinoa Willd genotypes under salinity
 
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169812    1401/07/02   2022/09/24    
اثر کاربرد نانو کود پتاسیم روی گیاه مادری بر مولفه‌های جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه کینوا (Chenopodium quinoa Willd) تحت تنش ابی
Effect of application of potassium nanofertilizer on mother plant on seed germination components and initial growth of quinoa (Chenopodium quinoa Willd) seedling under water stress
 
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 169768    1400/06/31   2021/09/22    
بررسی اثر پرایمینگ هورمون اکسین بر شاخه جوانه زنی بذر گیاه دارویی مرزه تحت تنش شوری
Evaluation of the effect of auxin priming on seed germination index of safflower under salinity stress (Satureja hortensis)
 
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158390    1399/06/14   2020/09/04    
اثر پیشتیمار و روشهای مختلف شکست خواب بذر بر شاخصهای جوانهزنی و رشد گیاه کرچک ).L communis Ricinus)
The effect of pretreatment and different methods of seed dormancy failure on germination indices and Castor plant growth (L. communis Ricinus)
 
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158558    1399/10/12   2021/01/01    
اثر تنش خشکی اخر فصل بر ویژگی‌های جوانه‌زنی بوته‌های تنش دیده پنج ژنوتیپ گندم دوروم
of Stressed Plants of Five Durum Wheat GenotypesEffect of Terminal Drought Stress on Germination Characteristics
 
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158951    1396/11/10   2018/01/30    
تاثیر دما و باکتری های محرک رشد بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه کاسنی
Effact
 میلاد همتی، مجید امینی دهقی ، حجت عطایی سماق، مهدی عقیقی شاهوردی، زینب کبری پیشوا ، شهلا شفیعی ادیب
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43161    1395/03/30   2016/06/19    
ارزیابی تاثیر پیش تیمار با ایندول استیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی تحت تنش شوری (Lepidium sativum) گیاه شاه
 سمیرا علیپور گراوند ، حشمت امیدی، خدیجه احمدی
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42830    1395/01/15   2016/04/03    
ارزیابی تاثیر پرایمینگ بذر با استیل سالسیلیک اسید در (Foeniculum vulgaer L.) خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی رازیانه سطوح مختلف شوری
 مهدی عقیقی شاهوردی، حشمت امیدی، سعید راستی
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42831    1395/03/11   2016/05/31    
اثر نانو ذرات کیتوزان و اکسید اهن بر جوانه‌زنی و شاخص‌های رشد اولیه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) در شرایط تنش شوری
Effect of Chitosan and Iron Oxide Nano Particles on Germination and Primary Growth Indices of Safflower (Carthamus tinctorius L.) under Salt Stress Conditions
 
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84667    1396/09/18   2017/12/09    
اولین صفحه...881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 894 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی