جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی اثر سالیسیلیک اسید و اکسین بر شاخصهای جوانهزنی گیاه مرزه ) Satureja hortensis L. ( تحت تنش خشکی و شوری
 
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64440    1395/08/10   2016/10/31    
تاثیر باکتری‌های محرک رشد و قارچ تریکودرما بر جوانه‌زنی بالنگو (Lallemantia royleana L)تحت تنش شوری
The Effect of Growth Triggers and Trichoderma Fungi on Lallemantia royleana L Germination under Salinity
 
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84905    1396/11/11   2018/01/31    
بررسی تاثیر پیش تیمار هورمونی بر شاخصهای جوانهزنی و رشد گیاهچه خشکی تنش تحت( Lallemantia iberica F and C.M.( شهری بالنگو
 زهرا مرادی، حشمت امیدی، طاهره کریمی، فرشته ازاد بخت
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64350    1396/06/01   2017/08/23    
تاثیر تیمارهای زیستی بر شاخصهای جوانهزنی، رشدی و فیزیولوژیکی گیاهچه کدوی تخم کاغذی تحت تنش شوری
 موسوی و حشمت امیدی
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64351    1396/06/01   2017/08/23    
تاثیر تیمارهای زیستی بر شاخصهای جوانهزنی، رشدی و فیزیولوژیکی گیاهچه کدوی تخم کاغذی تحت تنش شوری
Effect of Biological Treatments on Germination, Growth and Physiological Indices Seedlings of pumpkin seeds under salt stress
 
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105970    1396/05/11   2017/08/02    
ارزیابی اثر پرایمینگ و تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی گیاه کنجد
Evaluation of the effect of priming and salinity stress on germination components of sesame seeds (Sesamum indicum L.)
 
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105971    1397/08/07   2018/10/29    
تاثیر نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی ریحان سبز (Ocimum basilicum L) در شرایط تنش خشکی
Effect of Potassium Nitrate on Indices of Germination of Green Basil (Ocimum Basilicum L) under Drought Stress Conditions
 
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 95827    1397/06/10   2018/09/01    
تاثیر پیش تیمار بذر بر شاخصهای جوانه زنی، رشدی و فیزیولوژیک گیاه مرزه تحت تنش شوری (Satureja hortensis)
Effects of Seed Pre-treatment on Germination, Growth and Physiological Characteristics of Savory (Saturja hortensis L.) Seedling under Salinity Stress
 
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116914    1398/06/13   2019/09/04    
اثر پرایمینگ بر شاخصهای جوانه زنی، رشدی و فیزیولوژیکی بذر لاین مادری کلزا رقم نپتون (Brassica napus L.)تحت تنش خشکی
Effect of Priming on Germination, Growth and Physiological Indices of Seed of Native Rapeseed (Brassica napus L.) Cultivars under Drought Stress
 
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137144    1398/09/16   2019/12/07    
ارزیابی تاثیر برخی تیمارهای پرایمینگ و مدت زمان بر ویژگیهای جوانه زنی زیره سبز
Evaluation of the effect of some priming treatments and duration on germination characteristics of cumin
 
تحقیقات بذر- علوم و تکنولوژی بذر سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137149    1398/03/15   2019/06/05    
اولین صفحه...881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 895 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی