جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

دادرسیهای الکترونیکی؛ ضرورتها، الزامات و چالشها
 
اموزه های حقوق کیفری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42930    1391/06/31   2012/09/21    
A Novel DOE-Based Selection Operator for NSGA-II Algorithm
 هما امیریان، مهدی بشیری، راشد صحرائیان
دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10401    1392/12/06   2014/02/25    
شناسایی نقطه ی تغییر پله ای در پایش پروفایل های خطی ساده ی خودهمبسته با روش ماکزیمم درستنمایی
 امیر حسین امیری
دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9037    1392/12/06   2014/02/25    
طراحی نمودار کنترل انتخاب عامل انحراف با استفاده از روش تحلیل تمایز برای پایش فرایندهای دو مرحله ای با مشخصه های کیفی همبسته وصفی و متغیر
 سمانه ذوالفقاری ، امیر حسین امیری
دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9038    1392/12/06   2014/02/25    
طراحی نمودارهای کنترل تطبیقی با فاصله نمونه گیری متغیر برای پایش فرایندهای دو مرحله ای با پاسخ پواسون
 مهدی اسماعیلی ، امیر حسین امیری
دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9039    1392/12/06   2014/02/25    
تاثیر کود بیولویک تیوباسیلوس وسوپرجاذب بر عملکر کمی وکیفی اویشن باغی ودنایی
effect of tiobacilusbiological fertilizer and superabsorbant on yield
 محمدحسین فتوکیان، پورامینی-حبیبی-فلاح
اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9106    1392/07/12   2013/10/04    
مطالعه تاثیر فاکتورهای اقلیمی وتوپوگرافی بر موسیلاژ و صفات مورفولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه
effect of weather factors on mucilage
 محمدحسین فتوکیان، گلچین-نقدی بادی-همتی
اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9107    1392/08/12   2013/11/03    
بررسی اثر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود فسفر بر عملکرد ودرصذ اسانس گیاه دارویی
 مجید امینی دهقی، زهرا چگینی، بهلول عباس زاده و علا الذین کرد ناییج
اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10430    1392/07/18   2013/10/10    
سرمایه اجتماعی خانواده ودینداری جوانان
the social capital family and youth rligious
 امیر رستگار خالد
تحقیقات فرهنگی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9049    1392/09/09   2013/11/30    
فرهنگ پذیری وسازگاری در میان جوانان کرد
Acculturation and compatibility among youth
 مسعود سلمانی بیدگلی
تحقیقات فرهنگی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43585    1395/10/10   2016/12/30    
اولین صفحه...921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 932 از 1360    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13596

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی