جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی تاثیر پرایمینگ درجه حرارت بر ویژگیهای جوانهزنی گیاهچه برنج زمانهای مختلف
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9489    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی پیش تیمار بذر بر شاخصهای جوانهزنی بذر ماریتیغال (خار مریم) تحت شرایط تنش شوری
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9490    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیر سالسیلیک اسید بر تعدیل تنش شوری در جوانهزنی بذر کلزا
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9491    1393/06/04   2014/08/26    
(Ocimum basilium L) ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و بیوشیمیایی گیاهچه ری
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9492    1393/06/04   2014/08/26    
بررسی تاثیرابسزیک اسید و جبرلیک اسید بر خصوصیات جوانه زنی گلرنگ تحت تنش شوری
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9493    1393/06/04   2014/08/26    
اثرتنظیم کننده ابسزیک اسید و جبرلیک اسید بر رشد و جوانه زنی، ویگور گیاهچه و پارامترهای جوانه زنی تحت تنش شوری ( Carthamus tinctorius L. ) گلرنگ
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9494    1393/06/04   2014/08/26    
تاثیر تیمار مدت زمان و غلظت اسیدسولفوریک بر کرک زدایی، توان جوانه زنی و قدرت رویش شدن (Gossypium hirsutum L) پنبه
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9495    1393/06/04   2014/08/26    
تاثیر پیش تیمارهای مختلف بر روی شکست خواب بذر گیاه دارویی هندوانه ابوجهل (colycynthis (L.) Schrad
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9496    1393/06/04   2014/08/26    
(Foeniculum vulgare Mill) بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی رازیانه
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9497    1393/06/04   2014/08/26    
تاثیر تیمار مدت زمان و غلظت اسیدسولفوریک( 95 ) بر کرک زدایی، توان جوانه زنی و قدرت رویش پنبه (Gossypium hirsutum L) رقم ورامین
 حشمت امیدی
اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9498    1393/06/04   2014/08/26    
اولین صفحه...941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 959 از 1334    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13340

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی