Shahed University

Analysis of the relationship between education and research in interdisciplinary fields and the impact of the university on society: practices, necessities and solutions

Noroozi Chakoli         Abdolreza | Samadi         Lale | Abdi         Sajedeh

URL :   http://research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Report/PaperView.aspx?PaperID=106308
Date :  2019/02/18
Publish in :    اولين همايش ملي تعامل نظام دانشگاهي و فضاي اجتماعي: ضرورتها، مباني و راهکارها


Keywords :education, fields, practices, solutions

Abstract :
محدویت‌ در منابع انسانی و مالی از یک سو و مطالبات روزافزون و بجای جامعه در خصوص بهره‌مندی از خدمات بخش اموزش عالی در راستای رفع مسائل و مشکلات موجود و افزایش رفاه اجتماعی از سویی دیگر باعث شده روزبروز انتظارات مرتبط با لزوم نقش‌افرینی‌های موثرتر دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی در زمینة رفع نیازهای جامعه افزایش یابد. بخش عمده‌ای از این مطالبات و انتظارات، شرایطی را بوجود ‌اورده که اموزش عالی اهداف و فرایندهای توسعة خود را مورد بازنگری جدی قرار داده و در کنار پرداختن به وظایف مرتبط با ارتقا دانش شهروندان، مسیر انجام تحقیقات کاربردی را برای رفع نیازهای جامعه و تاثیرگذاری بیشتر اموزش عالی، بیش از پیش هموار کند. تقویت و توسعة حوزه‌های بین‌رشته‌ای، یکی از تحولاتی است که امروزه اموزش عالی به منظور فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای کاربردی‌تر کردن اموزش و پژوهش و پاسخ‌گویی به همین نیاز در دستور کار خود قرار داده است. از این رو، در ایجاد و توسعة حوزه‌های بین‌رشته‌ای، اصل بر پاسخ‌گویی به این سوال است که چگونه می‌توان با تلفیقی از مهارتها و دانش موجود، مسیر و هویتی نوین را کلید زد که به صورتی موثرتر اهداف کاربردی را هدف بگیرد و در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه حرکت کند؟ با وجود این، ضروری است ضمن تبیین ابعاد مفهومی و عملیاتی اموزش و پژوهش ببین‌رشته‌ای، پیش‌زمینه‌های شکل‌گیری این نوع حوزه‌ها و همچنین ابعاد تاثیرگذاری ان ها بر جامعه و نقشی که می‌توانند در این زمینه ایفا کنند، مورد موشکافی قرار گیرد و در نهایت تبیین شود که اموزش عالی برای ایجاد، توسعه، استقرار و تقویت رشته‌ها و پژوهش‌های بین‌رشته‌ای، باید چه تدابیر و راهکارهایی را در پیش بگیرد؟ این پژوهش در پی پاسخ‌گویی به همین مسئله است. کلیدواژه ها: بین رشته ای، اموزش عالی، حوزه های بین رشته ای، اموزش و پژوهش، جامعهFiles in this item :
Download Name : 106308_11811456648.pdf
Size : 2Mb
Format : PDF